Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Kost- och nutritionsbehandling

Kost-och nutritionsbehandling handlar om att korrigera mat- eller näringsintag för att optimera hälsa genom att förebygga eller behandla sjukdom. Begreppet är synonymt med klinisk nutrition och inkluderar mat och näring i olika former och via olika tillförselvägar. Vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap bedrivs ett flertal forskningsprojekt som inkluderar olika sjukdomar och åldersgrupper, såväl som olika behandlingsupplägg.

Pågående forskningsprojekt

Dietist på distans

Forskningsprojektet studerar hur kost och nutrition kommuniceras i en behandlande eller rådgivande situation. Vad händer till exempel med behandlingsresultatet när dietisten möter patienten digitalt via videosamtal i stället för vid ett fysiskt möte, och hur upplever dietist och patient det digitala mötet? Hälsoekonomiska perspektiv på hur samhället påverkas när vård övergår till digitala möten studeras också.

Involverade personer vid institutionen: Petra Rydén, Jonas Burén och Sarah Persson (doktorand).

Nutritionsbehandling till extremt för tidigt födda barn

I ett multi-centerprojekt som leds av Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik vid Umeå universitet pågår studier kring det tidiga näringsintaget hos för tidigt födda barn och dess inverkan på tillväxt, kognitiv utveckling och förekomst av medicinska komplikationer. Tidigare studier har även uppmärksammat förekomst av olika ätstörningsdiagnoser hos barn som är födda för tidigt.

Involverade personer vid institutionen: Elisabeth Stoltz Sjöström

Födoämnesreaktioner hos små barn

I ett samarbete som leds av Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik vid Umeå universitet studeras om en folkhälsointervention i Västerbotten kan påverka livsmedelskonsumtionen med särskilt fokus på spannmål och gluten, och om insjuknandefrekvensen av celiaki påverkas. Dessutom utförs en kartläggning av förekomst av födoämnesallergier, med särskilt fokus kring komjölksproteinallergi, hos förskolebarn i Umeå.

Involverade personer vid institutionen: Elisabeth Stoltz Sjöström

Nutrition vid huvud- och halscancer

I ett samarbete som leds av Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet studeras nutrition vid huvud- och halscancer. Specifikt fokus är på nutritionsproblem i ett längre perspektiv efter avslutad behandling för att öka förståelsen av rehabiliterande nutritionsåtgärder. För att öka kunskapen kring vilka patienter som kan definieras som riskpatienter för malnutrition och som därmed är i behov av nutritionsåtgärder studeras även förekomst samt parametrar för utveckling av malnutrition.

Involverade personer vid institutionen: Sandra Einarsson

Avslutade forskningsprojekt

Kost och fysisk aktivitet hos barn med övervikt och fetma

Detta projekt med namnet SELFH (Studies of the Effect of Lifestyle and Food habits) utvärderade en livsstilsintervention med fokus på långsiktiga förbättringar av vanor kopplade till matintag och fysisk aktivitet. Studien var en tvåårig randomiserad kontrollerad studie där olika parametrar utvärderades, exempelvis livsmedels- och näringsintag, hur fysiskt aktiva barnen var med accelerometer, och upplevelse av att delta i interventionen. En viktig del i projektet var att validera de kostundersökningar som användes. I denna studie medverkade kostvetare, fysioterapeut, barnpsykolog och barnläkare. Flera vetenskapliga artiklar finns publicerade från forskningsprojektet.

Involverade personer vid institutionen: Maria Waling