Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

ProMeal-projektet

Kost, hälsa och lärande hos barn i de nordiska länderna – har skollunchen någon betydelse?

Matvanor grundläggs tidigt i livet och vad som äts i skolan har stor betydelse för barnets totala matintag, lärande och hälsa. I Norden tillämpas olika system för att organisera skolmåltiderna; Sverige och Finland har för eleverna kostnadsfria lagade luncher, Island subventionerade och Norge lunchlådor från hemmen. Det är oklart om, och i sånt fall vilken effekt de olika systemen har på kostens totala hälsosamhet och på lärandet, och om något av dem är mer gynnsamt. För många barn är skollunchen dagens enda lagade mål och kan vara av avgörande betydelse för det totala näringsintaget och därmed även elevernas hälsa. I Sverige kom ett nytt lagkrav år 2011 som fastställde att skolmat ska vara näringsriktig. En kartläggning genomförd innan det nya lagkravet kom, visade på näringsmässiga brister i den mat som serverades i många skolor.

ProMeal (Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries), är ett interdisciplinärt Nordiskt projekt mellan Sverige, Norge, Finland och Island med huvudsyfte att studera skolmåltidens betydelse för kostens totala hälsosamhet, lärande och prestation i skolan.

Kostintaget kommer att studeras genom frekvensenkät och fotografier av skollunch och dessa data kommer att användas för att analysera matval och hälsosamhet av det totala kostintaget med hänsyn till kön, socioekonomisk status och kostnad. Lärandemiljö och akademisk prestation kommer att mätas genom strukturerade observationer, ett koncentrationstest samt genom att analysera resultat av lokala och nationella prov. Barnens egna erfarenheter och upplevelse av skollunch kommer att studeras med ett kvalitativt angrepssätt. Barn födda 2003 med blandad socioekonomisk bakgrund kommer att rekryteras från skolor i de involverade länderna och datainsamlingen planeras pågå oktober 2013 – maj 2014.

NordForsk och Education for Tomorrow