Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rättsmedicin

Vid rättsmedicin utbildas framför allt studenter på läkarprogrammet, juristprogrammet och polisutbildningen. Härtill bedrivs forskarutbildning inom ämnet. Det operativa arbetet sker i första hand i regi av Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning, som också har huvudansvaret för läkarnas specialistutbildning i rättsmedicin.

Resultatet av en rättsmedicinsk utredning har ofta stor betydelse för brottsrubriceringen av det misstänkta brottet och i 10-15 % av våldsbrotten med dödlig utgång upptäcks dessa först som en följd av den rättsmedicinska undersökningen. Lika viktigt är dock att den rättsmedicinska utredningen i många fall kan visa att ett brott inte föreligger. Härigenom kan en misstänkt person rentvås och fortsatta polisutredningsinsatser sparas.

Rättsmedicinen bidrar genom kunskaper om bl a traumatologi och toxikologi också till det brotts-, skade- och sjukdomsförebyggande arbete som bedrivs av myndigheter, organisationer, hälso- och sjukvården m fl, liksom till att finna orsakerna till plötsliga och oväntade dödsfall. I detta arbete ingår betydande undervisnings- och upplysningsverksamhet till personal och studerande inom rättsväsendet och inom hälso- och sjukvården. Kontakter med avlidnas anhöriga utgör också en viktig kontaktyta mot samhället.

För att arbeta som specialist i rättsmedicin måste man vara legitimerad läkare och därefter ha fullgjort specialiseringsutbildning, ST-utbildning. I denna utbildning ingår förutom tjänstgöring vid minst två rättsmedicinska avdelningar inom landet även tjänstgöring inom klinisk patologi och ofta även inom någon eller några kliniska specialiteter. För mer information om specialistutbildningen, se SOSFS 2015:8 och Socialstyrelsens skrift "Läkarnas specialiseringstjänstgöring, Målbeskrivningar 2015", sid 333-347.

Forskning inom rättsmedicin kan innefatta såväl grundforskning om exempelvis toxicitet av nya och gamla droger, som registerforskning och tillämpad forskning. Fokus för den tillämpade forskningen ligger på frågeställningar som dominerar den löpande operativa verksamheten vid den rättsmedicinska enheten såsom olycksfallsanalys, olycksprevention, suicidepidemiologi, drogpåverkan i trafikmiljö, etc.