Hoppa direkt till innehållet
printicon

Umeå centrum för funktionshinderforskning

Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF) är en samarbetsorganisation för forskare, lärare och forskarstuderande vid Umeå universitet, aktörer inom kommun, landsting och funktionshinderrörelsen samt andra med intresse för forskning om funktionshinder.

Syfte och utgångspunkt

Övergripande syfte med UCFF är att inom skilda områden främja och bedriva forskning och långsiktig kunskapsuppbyggnad om funktionshinder. I uppgiften ingår också att kommunicera forskningsresultat och verka för ett konstruktivt menings- och informationsutbyte med brukarintressen, funktonshinderrörelsen och andra verksamheter inom funktionshinderområdet.
Utgångspunkten för UCFF är att forskning om funktionshinder är mångskiftande och inrymmer ett flertal teoretiska perspektiv och metoder. Det är relationen mellan människor med funktionsnedsättning och deras omgivning som sätts i fokus, liksom hur samhällets konstruktion på olika sätt reser hinder och ger möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Ett omistligt inslag i funktionshinderforskning är att få kunskap om levnadsvillkor, ur såväl personer med funktionsnedsättnings synvinkel som ur ett historiskt, kulturellt och socialt perspektiv.

Brukarmedverkan i forskning


Vill du pröva en projektidé eller få feedback på hur design eller instrument (t.ex. enkäter eller intervjuguider) uppfattas?
Via UCFF finns sedan 2018 möjlighet att kontakta den Brukarforskarpanel som sedan 2010 drivits av Region Västerbotten.

Brukarforskarpanel


Frågor om delaktighet i forskning, ofta benämnt som brukarmedverkan, har under senare år kommit att bli alltmer aktuella. Med brukarmedverkan avses vanligen att de som forskningen berör dels bör kunna påverka den forskning som bedrivs (demokratifråga), dels tillför erfarenheter som berikar (kvalitetsfråga). Sådana erfarenheter kan ge nya perspektiv på bland annat projektidéer, studiedesign, enkäter och andra intervjuinstrument.
Brukarforskarpanelen har funnits sedan 2010 och drivits av Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten. UCFF fick, när Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum lades ned vid årsskiftet 2017/2018, i uppdrag att fortsätta utveckla panelen och dess samarbete med forskare vid Umeå universitetet.
Brukarforskarpanelen består av personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom och funktionshinder, som utbildats i forskningsmetodik (10 heldagar). Panelen har bl.a. haft uppdrag som att granska forskningsansökningar och ge feedback på utformning av enkäter och intervjuinstrument, men har också varit med och samlat data vid ett par forskningsstudier. De utför också så kallade brukarrevisioner på uppdrag från kommuner och landsting. Syftet med en sådan revision är att utifrån ett brukarperspektiv granska verksamheter, som till exempel boendestöd och liknande. Genom brukarforskarpanelen ges också möjlighet att sprida och kommunicera forskningsresultat då panelen har nära kontakt med flera intresseorganisationer.

Panelen är ett av de första svenska försöken att stärka brukardelaktighet i forskning, men det finns flera internationella förlagor, t.ex. SHURE-institutet som är en del av King´s College i London.
Har du intresse av att, ur ett brukarperspektiv, få feedback på projektidéer, design eller instrument? Kontakta Veronica Lövgren för mer information.

UCFF:s organisation

Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF) leds av en styrelse vars ledamöter representanterar Umeå universitet, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting samt Funktionsrätt Västerbotten. UCFF administreras av Institutionen för socialt arbete.

Ordförande i styrelsen: Anna-Lena Perdahl, prefekt vid Institutionen för socialt arbete

Föreståndare för UCFF: Veronica Lövgren, Institutionen för socialt arbete

Övriga ledamöter

Lotta Vikström, professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Mikael Sandlund, professor, Institutionen för klinisk vetenskap, psykiatri
Kim Wickman, docent, Pedagogiska institutionen
Christine Bylund, doktorand, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Abbas Haghjo, Funktionsrätt Västerbotten
Anna-Karin Öhman, utvecklingsstrateg, Västerbottens läns landsting (VLL)
Sofie Wennberg, tillgänglighetsstrateg, Umeå kommun