Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Granskningar och årsrapporter

Revisionsgranskningar genomförs med olika metoder, exempelvis genom intervjuer, dokumentstudier och enkäter. Resultatet av granskningen redovisas i en rapport.

Internrevisionen ger alltid intervjuade i granskningen möjlighet att lämna synpunkter på revisionsrapporten innan den presenteras för universitetsstyrelsen. Rektor och universitetsdirektör får också återkoppla på rapportutkastet.

I samband med att internrevisionen rapporterar granskningen till styrelsen presenterar universitetsledningen ett åtgärdsförslag. Det är därefter styrelsen som beslutar om åtgärder utifrån granskningen.

Varje år i februari lämnar internrevisionen en årsrapport till styrelsen över det gransknings- och rådgivningsarbete som bedrivits under revisionsåret.