Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Biträdande universitetslektor i filosofi med inriktning mot AI

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Ansök

senast

2021-03-15

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Nu söker vi en biträdande universitetslektor i filosofi med inriktning mot artificiell intelligens.

Beskrivning och arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och innebär både forskning för vetenskaplig meritering och undervisning för pedagogisk meritering i syfte att kunna bli prövad för befattningen universitetslektor. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och utgörs av 60 % vetenskaplig meritering inom filosofi med inriktning mot artificiell intelligens och 40 % pedagogisk meritering inom filosofi.

Personen som anställs som biträdande universitetslektor förväntas bedriva egen filosofisk AI-forskning av hög kvalitet och utveckla institutionens AI-forskningsmiljö genom att söka och erhålla externa forskningsmedel samt utveckla samarbeten inom AI-forskning såväl inom som utanför institutionen. I arbetet ingår också att undervisa på kurser på grund- och avancerad nivå i filosofi, inklusive kurser med inriktning mot artificiell intelligens samt planering av undervisning, kursadministration inom filosofi samt annan pedagogisk meritering som högskolepedagogiska kurser.

Behörighetskrav för anställningen
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i filosofi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på detta språk utgör ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet vid anställning som biträdande universitetslektor är: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnet filosofi, erfarenhet av administrativ verksamhet och utvecklingsarbete samt god samarbetsförmåga.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet filosofi eller motsvarande. Den pedagogiska skickligheten vid anställning av biträdande universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor vikt ska ägnas prövningen av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Särskild vikt ska fästas vid graden av vetenskaplig skicklighet både såsom uppvisad inom filosofi med inriktning mot artificiell intelligens och i andra delar av filosofin.

Särskild vikt ska också fästas vid den bilagda forskningsplanen, dess kvalitet och genomförbarhet och dess relevans för det område som utgörs av filosofisk forskning om artificiell intelligens.

Stor vikt ska fästas vid graden av pedagogisk skicklighet inom filosofi.

Utvecklingsarbete liksom planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i samarbete med andra forskare och lärare. Vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga.

Umeå universitets anställningsordning för lärare:
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf.

Prövning för befordran till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om hen har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Innan anställning av en biträdande universitetslektor sker, ska kriterier för befordran vara fastställda. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Behörighetsgrunder för befordran till universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor i filosofi med inriktning mot artificiell intelligens är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i filosofi eller motsvarande samt har vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på detta språk utgör ett krav för befordran till anställning som universitetslektor.

Bedömningsgrunder för befordran till universitetslektor
I en efterföljande anställning som universitetslektor i filosofi med inriktning mot artificiell intelligens ingår som centrala arbetsuppgifter utveckling av institutionens AI-forskningsmiljö, forskningsledarskap och handledning av doktorander och postdoktorer inom AI-forskningsområdet. Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens och leda forskningsprojekt samt genomgången utbildning för handledare inom forskarutbildning ska utgöra kompetenskrav för befordran till universitetslektor, liksom förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk).

Därutöver ska som bedömningsgrund vid befordran till anställning som universitetslektor gälla graden av vetenskaplig skicklighet inom filosofi med inriktning mot artificiell intelligens och pedagogisk skicklighet inom filosofi samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För kriterier vid bedömning av vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet, se Umeå universitets anställningsordning; https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Skicklighet att administrera är ytterligare en bedömningsgrund av vikt att beakta.

Efter befordran till universitetslektor utgörs anställningen – om man inte har särskilda uppdrag eller finansiering för extra forskningstid – av 80% undervisning/administration och 20% kompetensutvecklingstid (som i normalfallet ägnas åt forskning).

Ansökan
Ansökan ska göras senast via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 15 mars 2021.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf.

Notera att en forskningsplan (för filosofisk forskning om AI) ska lämnas in, och att digitala versioner av de publikationer som åberopas ska bifogas i Varbi.

Övrig information
Tjänstgöringsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön. Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

I ämnet filosofi finns för närvarande fler manliga lärare än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

För frågor om anställningen är du välkommen att kontakta av ämnesansvarig Pär Sundström (090-786 51 63, par.sundstrom@umu.se)eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se). För frågor om ansökan och rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-samordnare Sara Filppa (090-786-88 35, sara.filppa@umu.se).

För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

1 januari 2022 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Pär Sundström

090-786 51 63, par.sundstrom@umu.se

Jonas Nilsson

090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se

Sara Filppa

090-786 88 35, sara.filppa@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-38-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-03-15

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.