Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biträdande universitetslektor i nationalekonomi

Nationalekonomi

Ansök

senast

2021-12-15

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Biträdande universitetslektor i nationalekonomi

Handelshögskolan, enheten för nationalekonomi, söker en biträdande universitetslektor i nationalekonomi.

Arbetsuppgifter
Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning i syfte att kunna bli prövad för befordran till universitetslektor. Anställningen innebär både vetenskaplig och pedagogisk meritering. Anställningen är tidsbestämd till fyra år där minst 60 % av tiden ska vara inriktad mot vetenskaplig meritering och resterande upp till 40 % mot pedagogisk meritering samt utveckling av ämneskompetens i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås. Personen förväntas bedriva självständig forskning av hög kvalitet och bidra till enhetens forskningsmiljö genom att söka och erhålla externa forskningsmedel samt utveckla forskningssamarbeten såväl inom som utanför enheten.

Forskningen som bedrivs förväntas vara inom ämnet nationalekonomi samt beakta Handelshögskolans övergripande strategi, vision och mission. I Handelshögskolans strategi anges bland annat att lärande om och för hållbar utveckling integreras i utbildningarna och att det understöds av forskning och samverkan med koppling till hållbar utveckling. Med grund i miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet arbetar Handelshögskolan utifrån de 17 globala målen för hållbar utveckling som tagits fram av FN. Den person som anställs som biträdande universitetslektor förväntas beakta detta i sitt arbete och sin forskning.

I arbetet ingår att undervisa på grund- och avancerad nivå i nationalekonomi, samt planering av undervisning, kursadministration samt annan pedagogisk meritering som högskolepedagogiska kurser. Undervisningen kan i vissa fall ske i digitala former. Den sökande förväntas ha kompetens för undervisning inom flera områden i nationalekonomi såsom exempelvis mikro- och makroekonomi samt metodinriktade kurser. Även handledning av uppsatser kan vara en del i arbetsuppgifterna. Handelshögskolans övergripande mål för utbildning är att erbjuda en inlärningsmiljö som stimulerar analytiskt, kritiskt och självständigt tänkande för att förbereda studenter att möta och hantera samhällets utmaningar. Utbildningarna präglas av studentcentrerat lärande med utgångspunkt i nationella mål med högre utbildning samt Handelshögskolans mission. Handelshögskolan strävar efter att utforma kurser så att de uppmuntrar studenterna till eget ansvar och en aktiv roll i lärandeprocessen, stimulerar nyfikenhet och innovationsförmåga, samt ger möjlighet till reflektion och ett kritiskt förhållningssätt. Den sökande förväntas också delta i övrigt institutionsarbete.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom nationalekonomi. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrunder gäller graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnet, erfarenhet av administrativ verksamhet och utvecklingsarbete samt god samarbetsförmåga. Vid avvägning mellan bedömningsgrunderna kommer stor vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Administrativ och annan skicklighet är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet avser ämnesområdet nationalekonomi och graden av skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter med referee-system. I andra hand bedöms den vetenskapliga skickligheten utifrån en fyraårig forskningsplan. Dokumenterad förmåga att erhålla forskningsmedel är särskilt meriterande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisningsskicklighet på grundnivå och avancerad nivå, handledning, samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i nationalekonomi är särskilt meriterande. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Administrativ skicklighet är meriterande och avser dels förmåga att självständigt organisera utbildningsverksamhet, dels förmåga att leda utvecklings- och kvalitetsarbete i grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ämnesområdet för befattningen.

Vid bedömning av annan skicklighet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Du måste ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta fokuserat, flexibelt och proaktivt. Den sökande ska kunna bidra till en god forsknings-, undervisnings- och arbetsmiljö. Arbetet kräver också en god förmåga att samarbeta och samverka med andra såväl inom som utanför Umeå universitet och medverkan i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen. Erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningsprojekt och samarbeten med forskare från andra fält är meriterande.

Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på detta språk är särskilt meriterande.

Universitetet kommer främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

På grund av en nuvarande ojämn könsfördelning vid enheten kommer kvinnliga sökanden prioriteras vid likvärdiga kvalifikationer.

Vid ansökan ska ett förslag på en 4-årig forskningsplan (max 5 sidor) finnas med. Denna förväntas även beröra Handelshögskolans vision, mission och de globala hållbarhetsmålen.

Prövning för befordran till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om hen har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör.
Vid befordran till universitetslektor kommer även förmågan att undervisa på svenska att beaktas.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Enheten för nationalekonomi
Enheten för nationalekonomi har ca 25 anställda och bedriver forskning inom en rad olika områden. De dominerande forskningsområdena vid enheten är för närvarande offentlig ekonomi och miljöekonomi. Andra aktiva forskningsområden inkluderar industriell organisation, välfärdsekonomi, beteendeekonomi, arbetsmarknadsekonomi, utbildningsekonomi, hälsoekonomi och ekonometri. Handelshögskolan och enheten för nationalekonomi är även värdinstitution för ett interdisciplinärt forskningscenter inriktat mot miljö- och naturresursekonomi, CERE (www.cere.se). För närvarande finns det sex professorer och fem docenter som är verksamma vid enheten, samt ett antal forskare, postdoktorander och doktorander. Detta ger unga forskare och lärare utmärkta möjligheter till handledning, vägledning och personlig utveckling. Enheten kännetecknas av öppenhet, en kontinuerlig vetenskaplig diskussion via seminarier och workshops, samt en stark pedagogisk tradition. 

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.
I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.
Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.
Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/  Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Bitr prefekt Lars Persson, lars.persson@umu.se

+46 90 7865845

Diarienummer

AN 2.2.1-1609-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

+46 90 786 53 65

SEKO

+46 90 786 52 96

ST

+46 90 786 54 31

Ansök

senast

2021-12-15

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.