Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i idéhistoria med genusvetenskaplig inriktning

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Ansök

senast

2020-02-28

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet söker nya vägar för humaniora och bygger starka forskningsområden för framtiden.

Institutionen för idé- och samhällsstudier i samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier söker en doktorand i idéhistoria med genusvetenskaplig inriktning.

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. För mer information, se https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/

Inom idéhistoria ges utbildningar och examina på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet har genom åren utvecklat framstående forskning inom flera tematiska områden: det vardagliga livets och folkrörelsernas idéhistoria; vetenskapens och teknikens historia, miljö- och skogshistoria; medicinens och hälsans historia; det religiösa tänkandets historia; mediehistoria samt genushistoria. Idéhistoria i Umeå är ett utåtriktat ämne som gärna samarbetar över ämnes- och kunskapsgränser. Institutionens seminarium för historia och idéhistoria är en viktig mötesplats för oss. En annan mötesplats, för mediehistoria, digital humaniora och digital kultur, är Umeå universitets HUMlab. Avhandlingsprojekt som kan bli aktuella för den utlysta doktorandanställningen formuleras fritt av respektive sökande under förutsättning att de har en genusvetenskaplig inriktning, samt att miljön kan tillhandahålla relevant handledning. Mer information om forskningsverksamheten finns på våra forskares respektive hemsida: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/om-institutionen/personalkatalog/

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Särskild behörighet
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i idéhistoria krävs att den sökande har genomgått minst 30 hp på avancerad nivå i idéhistoria med ett självständigt arbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Se allmän studieplan i huvudområdet: https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/humanistik-fakultet/allmanna-studieplaner/svenska/209365_allmn-studieplan-idhistoria-20160211.pdf

Bedömningsgrunder

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsskissens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater. Meriterande för denna anställning är även dokumenterade kunskaper och kvalifikationer med inriktning mot genusfrågor.

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/lon-och-ersattning/doktorandavtal-an-2.2.7-602-19.pdf.

Övrig information 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Genusforskarskolan, se https://www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/utbildning-pa-forskarniva/genusforskarskolan/. Studierna inom Genusforskarskolan samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.  Studierna påbörjas 1 september 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet
  • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
  • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
  • Forskningsplan  i enlighet med anställningens inriktning – denna får inte överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
  • Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.

Ansökan ska göras senast 28 februari 2020 via e-rekryteringssystemet. 

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2020-09-01

Kontaktperson

Christer Nordlund, professor

090-786 97 33, christer.nordlund@umu.se

Peter Lindström, studierektor forskarutbildningen

090-786 62 31, peter.lindstrom@umu.se

Jonas Nilsson, prefekt

090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-165-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-02-28

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.