Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot anatomi

Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Ansök

senast

2018-09-01

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Vi utlyser en doktorandtjänst vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet.

Beskrivning av doktorandprojektet

Perifera nervskador kan rekonstrueras, men den stora begränsande faktorn i utfallet av sådan kirurgi är att vävnaden i målorganen (muskulatur) denerveras med degenerativa, till viss del irreversibla, förändringar som följd. Det aktuella doktorandprojektet syftar till att tillämpa nyskapande imaging-tekniker på degenererande nerver och för att följa dess återväxt genom experimentella studier i olika modellsystem. Särskilt fokus kommer att ligga på magnetresonanstekniken diffusion tensor imaging (DTI) för att visualisera samt kvantifiera degenerativa processer i skadade nerver, men även regenerationen av dem samma. Därtill kommer optical projection tomography (OPT) att tillämpas som ex vivo metod för att korrelera DTI-fynden. Doktorandprojektet är associerat med Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 240 ECTS. Den som före den l juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Särskild behörighet:
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har

  1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.
  1. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp.

Meriterande:
Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin eller motsvarande samt ha god erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling. Sökande med praktisk erfarenhet av forskning på djurmodeller och vävnadshantering i laborativ miljö prioriteras. Erfarenhet av arbete med MRI och/eller DTI är starkt meriterande, och erfarenhet av immunohistokemi och andra biokemiska analysmetoder är även det meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och den sökandes förmåga att samverka inom en forskargrupp.

Tillträdesdag: Efter överenskommelse, så snart som möjligt.

Tillträde

Efter överenskommelse, så snart som möjligt

Kontaktperson

Biträdande universitetslektor Gustav Andersson

gustav.andersson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1093-18

Löneform

Månadslön

Ansök

senast

2018-09-01