Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i museologi

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Ansök

senast

2022-05-22

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.  

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i museologi. 

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed

Ämnet museologi inbegriper teoretiska och filosofiska studier av människans förhållande till tiden och främst den materiella världen samt hur detta tar sig uttryck i institutionalisering, musealisering och konservering av ting, miljö och arv. Museologin analyserar och förmedlar kritiskt tänkande om musealiseringens problem, hur kulturarv skapas, förändras och organiseras i samband med samhället. Den museologiska analysen är därför bred och tvärvetenskaplig till sin ansats.

Anställningen är en öppen doktorandtjänst för ett individuellt avhandlingsarbete. Vi ser helst att sökande har intresse för något eller några av följande områden: tingets och samlingars mening samt människans förhållande till ting och bevarande, utställningsteori och dess diskursiva sammanhang, museet och musealisering som fenomen i det moderna samhället; autenticitetsproblematik, musei- och utställningshistoria, kulturarvets definitioner och bruk, kulturarv och turism samt kulturarv och genus.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet 

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.   

Särskild behörighet 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i museologi krävs att den sökande har minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i museologi eller något närliggande ämne.

Se allmän studieplan i huvudområdet: https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/ 

Bedömningsgrunder

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater. 

Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång. 

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/lon/doktorandavtal-201001-.pdf

Övrig information

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola (https://www.umu.se/forskning/forska-med-oss/forskarskolor/humanistiska-fakultetens-forskarskola/mer-om-humanistiska-fakultetens-forskarskola/) som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Studierna påbörjas 29 augusti 2022. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktorander förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
 • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
 • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
 • Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
 • Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets:
  - syfte och problemområde 
  - tidigare forskning 
  - genomförande, dvs. metod, material och teori 
  - relevans 
  - tidsplan

Ansökan ska göras senast den 22 maj 2022 via e-rekryteringssystemet. 

Välkommen med din ansökan!  

Tillträde

2022-08-29

Kontaktperson

Richard Pettersson, docent

090-7869938,richard.pettersson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-774-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-05-22

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.