Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i rättsvetenskap om domarrollen

Juridiska institutionen

Ansök

senast

2019-08-31

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Doktorand i rättsvetenskap inom forskningsprojektet Domstolsmakt och makt över domstolar

Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande sextio anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal fristående kurser samt medverkar i ett flertal andra utbildningsprogram. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida https://www.umu.se/juridiska-institutionen/.

Juridiska institutionen ledigförklarar härmed en anställning som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap, inom ramen för forskningsprojektet "Domstolsmakt och makt över domstolar": en tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring".  Tillträde under hösten 2019.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Den som är anställd som doktorand kan delta även i grundutbildningsverksamhet eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen som doktorand i motsvarande grad, så att fyra års heltidsstudier inom utbildningen på forskarnivå är garanterad. Om innehållet i forskarutbildning i rättsvetenskap, se den allmänna studieplanen: här.

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara doktorand på Umeå universitets hemsida:här

Om projektet

Forskningsprojektets övergripande syfte är att klargöra de svenska domstolarnas roll i förhållande till politiska aktörer. Mer specifikt kommer projektet att undersöka (i) hur domstolar påverkar och förhåller sig till politiska aktörer, (ii) på vilket sätt detta förhållande förändrats över tid samt (iii) vilka faktorer som kan förklara och vilka aktörer som kan påverka sådana förändringar. För att besvara dessa frågor kommer projektgruppen, som utöver den aktuella doktoranden består av seniora forskare inom rätts- och statsvetenskap samt forskningsassistenter, att kombinera rätts- och statsvetenskapliga teorier och perspektiv, kvantitativa och kvalitativa metoder.

Det aktuella doktorandprojektet är ett delprojekt inom detta forskningsprojekt med fokus på tingsrätter och förvaltningsrätter. I samråd med övriga medlemmar i projektgruppen och med stöd i övriga delprojekt ska doktoranden undersöka domarrollen i de lägre domstolarna, inkl. exempelvis hur den har förändrats över tid. I detta ingår att genomföra en omfattande intervjustudie.

För ytterligare information om forskningsprojektet, kontakta projektledaren Johan Lindholm, 090-786 56 03, johan.lindholm@umu.se

Behörighetskrav och bedömningskriterier

Grundläggande behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap krävs att den sökande har genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Ansökan kan kompletteras med examensbevis efter sista ansökningsdag. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne. Även den som före den 1 juli 2007 har en högskoleutbildning om 120 poäng (motsvarande 180 högskolepoäng) samt uppfyller den särskilda behörigheten anses ha behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Behöriga sökande bedöms baserat på deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av en sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen baseras dels på dennes allmänna kompetens utifrån utbildningsbakgrund, kvaliteten i självständiga arbeten och andra relevanta meriter, dels forskningsplanens vetenskapliga kvalitet.

Ansökan

  • en kortfattad beskrivning av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen,
  • en beskrivning av varför du är lämpad att genomföra det aktuella doktorandprojektet och eventuella idéer om hur du skulle lägga upp projektet
  • CV/meritförteckning,
  • kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner,
  • betygsutdrag från högskolestudier,
  • examensarbete samt eventuella andra publikationer som du vill åberopa.

Närmare upplysningar om doktorandanställning och utbildningens uppläggning lämnas av forskarutbildningsansvarig Johan Lindholm, 090-786 56 03, johan.lindholm@umu.se.

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och ansök via knappen längst ned på sidan. Sista ansökningsdag 31 augusti.

Välkommen med din ansökan!

 Tillträde

Ht 2019

Kontaktperson

Görel Granström

090-7867418

Johan Lindholm

090-7866587

Diarienummer

AN 2.2.1-789-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-08-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.