Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand inom Naturvetenskapens didaktik, med inriktning mot genus

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Ansök

senast

2018-03-19

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen och forskningsmiljön. I samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå universitet söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap/teknik och genus. Anställningen är placerad vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik  som bedriver utbildning inom i första hand lärarutbildning, samt forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap, med ämneskompetens inom matematikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik, bedömning för lärande samt utomhuspedagogik. Samarbetet med Genusforskarskolan innebär bland annat att doktoranden deltar i gemensamma internat, kurser och andra aktiviteter. Sista ansökningsdag är 2018-03-19.

Projektbeskrivning Idag finns det ett väl utvecklat forskningsfält som problematiserar identitet inom naturvetenskap utifrån genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. Detta forskningsfält har bidragit till ny och betydelsefull kunskap om inkluderings- och exkluderingsprocesser inom naturvetenskap. Ytterligare perspektiv som behövs för att förstå inkludering och exkludering inom naturvetenskap är queerteori och/eller cripteori. Ett doktorandprojekt inom detta område skulle fylla en viktig kunskapslucka. Den sökande uppmanas att i första hand skriva sin forskningsskiss inom detta område men även andra inriktningar välkomnas. Doktoranden kommer att ingå i forskningsmiljön Umeå Science Education Research (UmSER)  Inom UmSER arbetar forskare med forskning om undervisning och lärande inom naturvetenskap och teknik. Forskningen syftar till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus, motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap. Mer information om dessa inriktningar och möjliga projekt finns här 

Kvalifikationer För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. Doktorander kan bli antagna till forskarstudier via två studieplaner: pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik, båda med inriktning mot det aktuella ämnet (naturvetenskap eller teknik). Förutom grundläggande behörighet krävs en särskild behörighet som skiljer sig åt för de båda forskarutbildningsämnena. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har lärar- eller förskollärarexamen samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet. Examen skall omfatta ett examensarbete. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet ämnesdidaktik med inriktning mot ämnet krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har minst 90 högskolepoäng sammanlagt i ämnet och ämnets didaktik. Examen skall omfatta ett examensarbete. För ämnesdidaktik är lärarutbildning och undervisningserfarenhet meriterande. För båda dessa forskarutbildningsämnen gäller att studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper, till exempel ämnesrelevant yrkesverksamhet, kan antas till forskarutbildningen efter prövning. För att bli antagen krävs vidare att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen samt goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Anställningsvillkor Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området, som samordnas med forskarutbildning vid respektive institution. Studierna påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Forskarutbildningen är en campus-förlagd utbildning och kan inte läsas på distans. Doktoranden förväntas delta aktivt i institutionens forskningsmiljö. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem senast 2018-03-19. Följande handlingar laddas upp: Forskningsskiss över det tänkta området (max 2 sidor), Personligt brev (max 1 sida), CV/meritförteckning, Examensbevis, Uppsatser/övriga publikationer (bifogas som fulltext i pdf), Övriga meriter med relevans för anställningen och Kontaktuppgifter till två referenspersoner. Ofullständig ansökan behandlas ej. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en komplett ansökan, enligt ovan, per befattning.

Övrig information om Institutionen för naturvetenskapernas och matematiken didaktik lämnas av prefekt Helena Näs, telefon 090-786 9558, helena.nas@umu.se eller studierektor för forskarutbildning Madelen Bodin, telefon 090-786 9618, madelen.bodin@umu.se Närmare upplysningar om forskarutbildningen lämnas av Christina Ottander, telefon 090-786 7124, christina.ottander@umu.se och Maria Berge, maria.berge@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

20180903

Kontaktperson

Helena Näs

090-786 95 58

Diarienummer

AN 2.2.1-280-18

Löneform

månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-03-19