Hoppa direkt till innehållet
printicon

En doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik

Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Ansök

senast

2018-04-03

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Pedagogiska institutionen söker en doktorand i Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda. Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bl.a. inom Lärarprogrammen, Specialpedagogprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet och Polisutbildningen.

Inriktning

Doktorandanställningen är i Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Den forskning som bedrivs vid institutionen inom det specialpedagogiska området tar sin utgångspunkt i olika teorier och metoder och har för avsikt att stödja den specialpedagogiska verksamheten så att arbetet kring elever i behov av särskilt stöd genomförs på vetenskaplig grund. Aktuell forskning omfattar exempelvis studier om organisation och ledarskap, utveckling och hälsa samt problematiserar maktrelationer, identitet, genus och mångfald. För information se, http://bit.ly/2FsyYvn

Kvalifikationer 

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För särskild behörighet krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Forskarskolans aktiviteter påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Den anställde kommer att vara placerad vid Pedagogiska institutionen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Se allmänna studieplanen, http://bit.ly/2GGa5Mi

Obs! Ny studieplan är under process för beslut och kommer att gälla fr.o.m. 13 mars 2018, se http://bit.ly/2sMvOA2

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Den sökande till utbildning på forskarnivå ska lämna in en skriftlig ansökan som underlag för bedömning. Med ansökan skall fogas en CV med styrkta uppgifter om tidigare studier, kopia på uppsatser som sökanden önskar åberopa, en forskningsplan eller motivering kopplad till den utlysta forskningsinriktningen och två namngivna referenspersoner (t.ex. tidigare handledare).

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork senast 2018-04-03.

Övrig information

Information om Pedagogiska institutionen lämnas av prefekt Simon Wolming, 090-786 53 02, simon.wolming@umu.se. Upplysningar om forskarutbildningen i Pedagogik lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Ulrika Haake, 090-786 96 21, ulrika.haake@umu.se. Information om den specifika doktorandanställningen lämnas av områdesledaren i Specialpedagogik, Kim Wickman, 090-786 93 25, kim.wickman@umu.se

 

Tillträde: 15 augusti 2018 eller enligt överenskommelse.

Tillträde

2018-08-15 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Simon Wolming, prefekt

090-786 53 02

Ulrika Haake, studierektor för forskarutbildning

090-786 96 21

Kim Wickman, områdesledare i specialpedagogik

090-786 93 25

Diarienummer

AN 2.2.1-329-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-04-03