Hoppa direkt till innehållet
printicon

En doktorand i pedagogiskt arbete i matematik, naturvetenskap eller teknik

Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Ansök

senast

2018-04-03

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik söker en doktorand i pedagogiskt arbete i naturvetenskap, teknik eller matematik i grundskolans tidigare år.

Beskrivning

I samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik med inriktning mot grundskolans tidigare år (fritidshem, årskurs F-3 eller 4-6) inom något av områdena matematik, naturvetenskap eller teknik . Anställningen är placerad vid NMD, http://www.nmd.umu.se/ som bedriver utbildning inom i första hand lärarutbildningarna, samt forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap. Samarbetet med Forskarskolan innebär bland annat att doktoranden deltar i gemensamma internat, kurser och andra aktiviteter.

Doktoranden kommer att ingå i någon av de två forskningsmiljöerna vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik: UFM, se http://bit.ly/2CDzbc9 eller UmSER, se http://bit.ly/2oopyKm. Mer information om inriktningar och möjliga projekt, se http://bit.ly/2sMJvPG.  Den sökande uppmanas att skriva sin forskningsskiss med inriktning mot yngre barn i fritidshem eller i grundskola (årskurs F-6) inom eller i anslutning till, i första hand, någon av dessa inriktningar eller en kombination av dessa, men även andra inriktningar välkomnas.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. Doktorander kan bli antagna till forskarstudier via två något olika studieplaner: pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik, båda med inriktning mot det aktuella ämnet (matematik, naturvetenskap eller teknik). Förutom grundläggande behörighet krävs en särskild behörighet som skiljer sig åt för de båda forskarutbildningsämnena,

För särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete krävs, förutom grundläggande behörighet, lärar- eller förskollärarexamen samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet. Examen skall omfatta ett examensarbete.

För särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet ämnesdidaktik med inriktning mot ämnet krävs, förutom grundläggande behörighet, minst 90 högskolepoäng sammanlagt i ämnet och ämnets didaktik. Examen skall omfatta ett examensarbete. För ämnesdidaktik är lärarutbildning och undervisningserfarenhet meriterande.

För båda dessa forskarutbildningsämnen gäller också att studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper, till exempel ämnesrelevant yrkesverksamhet, kan antas till forskarutbildningen efter prövning. Se,

Allmän studieplan för pedagogiskt arbete, http://bit.ly/2Cj92Uq

Allmän studieplan för ämnesdidaktik, http://bit.ly/2EL7Iv4

För att bli antagen krävs vidare att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen samt goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Arbetsplats är Umeå universitet. Forskarutbildningen är en campus-förlagd utbildning och kan inte läsas på distans. Doktoranden förväntas också delta aktivt i institutionens forskningsmiljö. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem senast 2018-04-03. Följande handlingar ska laddas upp:

  1. Forskningsskiss över det tänkta området (max 2 sidor)
  2. Personligt brev (max 1 sida)
  3. CV/meritförteckning
  4. Examensbevis
  5. Uppsatser/övriga publikationer (bifogas som fulltext i pdf)
  6. Övriga meriter med relevans för anställningen
  7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en komplett ansökan, enlig ovan, per befattning.

 

Övrig information

Information om Institutionen för naturvetenskapernas och matematiken didaktik lämnas av prefekt Helena Näs, telefon 090-786 9558, helena.nas@umu.se eller studierektor för forskarutbildning Madelen Bodin, telefon 090-786 9618, madelen.bodin@umu.se

Upplysningar om forskarutbildningen lämnas av Johan Lithner, telefon 090-786 6908, johan.lithner@umu.se eller Christina Ottander, telefon 090-786 7124, christina.ottander@umu.se

Tillträde

2018-09-03 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Helena Näs, prefekt

090-786 95 58

Madelen Bodin, studierektor för forskarutbildning

090-786 96 18

Diarienummer

AN 2.2.1-323-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-04-03