Hoppa direkt till innehållet
printicon

En doktorand i språkdidaktik med inriktning mot svenska

Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Ansök

senast

2018-04-03

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Institutionen för språkstudier söker en doktorand i språkdidaktik med inriktning mot svenska

Institutionen för språkstudier, bildad 2008, har etablerat sig som ett centrum för forskning över traditionella ämnesgränser inom lingvistik, nordiska språk, moderna språk och litteraturer (engelska, finska, franska, ryska, spanska, tyska), samiska språk och samiska studier samt språkdidaktik och pedagogiskt arbete med inriktning mot språk och lärande. Forskning om språk kan ta sig många olika uttryck och bland det historiska och nutida material forskarna arbetar med finns språkdatabaser, reseberättelser, skönlitteratur, språkkartor, digitala texter, talspråk och mycket mer. Vid institutionen finns ett antal forskningsnätverk som samarbetar inom olika intresseområden, se http://www.sprak.umu.se/forskning/

Doktorandanställningens inriktning

Avhandlingsprojekt som kan komma i fråga för den aktuella doktorandanställningen väljs fritt av respektive sökande förutsatt att det faller inom den utannonserade inriktningen, och att miljön kan erbjuda relevant handledning. Forskarämnet Språkdidaktik är inriktat på didaktiska frågor kring förutsättningar för lärande och undervisning i språk och språkliga kompetenser. För den aktuella anställningen prioriterar vi språkdidaktiska avhandlingsprojekt inom ämnesområdet svenska. Detta kan innebära exempelvis studier av svenskämnets didaktik i grundskolan, gymnasieskolan eller svenska som andraspråk. Se allmän studieplan, http://bit.ly/2FsnSXm

Vi uppmuntrar särskilt avhandlingsprojekt som på något sätt berör ämnesområden som våra handledare arbetar med och är intresserade av, se http://bit.ly/2opJOex Kontakta gärna möjliga handledare inför ansökan!

Kvalifikationer 

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå. 

För särskild behörighet krävs att den sökande har motsvarande 120 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för forskningsområdet, vari ett examensarbete/motsvarande omfattande minst 15 hp ska ingå.

Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Det är meriterande om du har mycket god skriftlig och muntlig kompetens i svenska (eller annat nordiskt språk).

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen för språkstudier, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se http://bit.ly/2FsnSXm

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

En fullständig ansökan om doktorandanställning vid Institutionen för språkstudier omfattar följande dokument vilka ska sändas in i elektronisk form, på svenska eller engelska:

  • Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet
  • Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
  • För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering
  • Forskningsplan – denna får inte överstiga 30 000 tecken inkl. blanksteg – som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan
  • Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.

Ansökan görs via e-rekryteringssytemet MyNetwork senast 2018-04-03.

Övrig information

Information om Institutionen för språkstudier lämnas av studierektor för forskarutbildning, Maria Lindgren Leavenworth, 090 786 52 41, maria.lindgren@umu.se, eller biträdande prefekt Marlene Johansson Falck, 090 786 60 04, marlene.johansson.falck@umu.se. Närmare upplysningar om forskarutbildningen i språkdidaktik lämnas av docent Eva Lindgren, 090 786 95 84, eva.lindgren@umu.se.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena de moderna språkens litteratur, pedagogiskt arbete, samiska studier, språkdidaktik och språkvetenskap

Tillträde: 2018-09-03 eller enligt överenskommelse

Tillträde

2018-09-03 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Maria Lindgren Leavenworth, studierektor

090-786 52 41

Marlene Johansson Falck, biträdande prefekt

090-786 60 04

Eva Lindgren, docent

090-786 95 84

Diarienummer

AN 2.2.1-337-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-04-03