Hoppa direkt till innehållet
printicon

Postdoktor inom utbildningsvetenskap med inriktning mot genus

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Ansök

senast

2018-04-02

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100
 • Ort Umeå

Umeå centrum för genusstudier utlyser en anställning som postdoktor inom huvudområdet utbildningsvetenskap med inriktning mot genus. Anställningen är samfinansierad av Lärarhögskolan och avser heltid under två år med placering vid Umeå universitet. I anställningen ingår egen forskning med minst 80% av heltid. Undervisning kan uppgå till max 20% av heltid.

Tillträde den 1 september 2018 eller enligt överenskommelse.

Umeå centrum för genusstudier (UCGS) är ett universitetsgemensamt tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppdrag att stödja och utveckla genusforskningen vid Umeå universitet. Du kan läsa mer om UCGS här: http://www.ucgs.umu.se/

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Den som anställs som postdoktor kommer driva egen forskning inom ramen för ett samverkansprojekt vid UCGS; Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö. Fokus är att utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv studera skolors likavillkorsarbete inom en bredare jämlikhets- och antidiskrimineringsdiskurs. Det kan till exempel involvera frågor såsom; vilka mekanismer riskerar skapa kränkningar och trakasserier? Vilken betydelse har kön, klass och etnisk bakgrund för elevers hälsa, för betyg etc.? Hur arbetar skolor med dessa frågor?

Behörighetskrav

Sökanden skall ha doktorsexamen i Utbildningsvetenskap eller annat för forskningsprojektet relevant ämne. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens slut. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen tidigare.

Bedömningsgrunder

Meriterade för anställningen är sökande som bedriver eller har bedrivit forskning med fokus på ledning och styrning, utbildning, rasism, feminism eller genus. En viktig bedömningsgrund är bidraget till forskningsområdet som det beskrivs i den sökandes forskningsplan (se nedan) samt tidigare vetenskaplig produktion.

Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning skall vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer. Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i forskningssamarbeten är viktiga meriter.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter

Ansökan skall innehålla

 • Personligt brev
 • CV/meritförteckning
 • En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
 • Max 3 vetenskapliga publikationer
 • Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
 • Kontaktuppgifter till 3 referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
 • Forskningsplan (max 2500 ord) som visar hur det tänkta egna forskningsprojektet ämnar till att studera jämlikhet och/eller jämställdhet inom skolan ur ett organisations- och genusperspektiv. Vidare hur det relaterar till samverkansprojektet Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö.
  Läs mer om projektet här:
  http://goo.gl/CKrxo8
 • Eventuella övriga meriter som du vill åberopa.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 2 april 2018.

Närmare upplysningar lämnas av föreståndare Britt-Inger Keisu, britt-inger.keisu@umu.se, +46 90 786 59 64.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2018-09-01

Kontaktperson

Britt-Inger Keisu, docent

+46 90 786 59 64, britt-inger.keisu@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-425-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2018-04-02