Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Professor i befolkningsstudier med inriktning mot registerbaserad forskning

CEDAR:s forskningsavdelning

Ansök

senast

2022-01-03

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Professor i befolkningsstudier med inriktning mot registerbaserad forskning

Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR) vid Umeå universitet söker en professor i befolkningsstudier med inriktning mot registerbaserad forskning.

Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR)
Vid CEDAR bedrivs tvärvetenskaplig forskning om demografisk förändring och åldrande på individ- och samhällsnivå i ett långt tidsperspektiv. Ett centralt tema rör omvandlingen från ett ungt till ett åldrande samhälle och hur människors livsvillkor formas när befolkningsstrukturen omvandlas. Andra centrala forskningsfrågor rör demografiska processer både i nutid och historisk tid samt hur livssituation och livsvillkor för utsatta grupper förändras över tid. Vid enheten finns flera stora databaser och majoriteten av forskarna vid CEDAR använder sig av registerdata, surveydata eller longitudinella befolkningsdata för sin forskning. Forskning bedrivs både med kvantitativa och kvalitativa metoder, även om den kvantitativa forskningen dominerar. Vid CEDAR finns också två av Vetenskapsrådets nationella infrastrukturer, CORS och SwedPop. CEDAR har en aktiv roll i ett flertal nationella och internationella nätverk och den forskning som bedrivs har en hög grad av internationalisering.

CEDAR har för närvarande 60 anställda. Cirka 30 forskare är verksamma i miljön

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är att utveckla enhetens forskningsmiljö och bredda och fördjupa forskningen inom ämnesområdet befolkningsstudier. I uppgifterna ingår även att att informera om forskning och utvecklingsarbete, initiera och medverka i planering av forskningsprojekt, bedriva egen forskning samt att aktivt arbeta med ansökningar för extern forskningsfinansiering.

Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i enhetens aktiviteter ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. Befolkningsstudier är ett tvärvetenskapligt forskningsområde med anknytning till olika ämnesdiscipliner såsom demografi, sociologi, statistik, nationalekonomi, ekonomisk historia, kulturgeografi och historisk demografi och berör befolkningens struktur och förändringar samt dess påverkan på individer och samhälle. Den sökande ska ha väldokumenterade forskningskvalifikationer inom detta område och erfarenhet av tvärvenskapligt samarbete inom detta forskningsfält.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet till anställning gälla.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser dokumenterade genom publicering, förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, utveckla och leda forskningsprojekt, planera och leda vetenskaplig verksamhet, förmåga att involvera andra forskare i verksamheten, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, forskning baserad på registerbaserade databaser, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Med pedagogisk skicklighet avses erfarenhet av  planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination, lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling samt lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av ledarskap i forskningsprojekt och   forskarutbildning samt skicklighet att utveckla och leda forskargruppen. 

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Anställningens innehåll och verksamhetens behov utgör motivering för nedanstående viktning av bedömningsgrunder:

I sammanvägningen av bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse och särskild vikt kommer att läggas vid skicklighet inom området befolkningsstudier. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt läggas vid dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander och medverkan i forskarutbildningsverksamhet.

Stor vikt ska fästas vid skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Stor vikt ska även fästas för samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten. 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här. Vi ser gärna att ansökan och dess handlingar är skrivna på engelska.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Vid urvalet ska diskrimineringslagstiftningen och universitetets jämställdhetspolicy följas. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökanden. Vid lika meriter tas hänsyn till underrepresenterat kön.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Mojgan Padyab

090-786 62 49

Elisabeth Engberg

090-786 94 22

Diarienummer

AN 2.2.1-1421-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2022-01-03

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.