Hoppa direkt till innehållet
printicon

Professor i kostvetenskap med inriktning mot kostsociologi

Institutionen för kostvetenskap

Ansök

senast

2018-04-15

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Professor i kostvetenskap med inriktning mot kostsociologi

En anställning som professor i kostvetenskap med inriktning mot kostsociologi utlyses vid institutionen för kostvetenskap.

Arbetsuppgifter
Inriktningen avser sociologiska studier inom området mat och måltider. Inom den aktuella inriktningen ska professorn leda forskningen och utveckla forskningsmiljön vid institutionen genom att bedriva forskning samt undervisa och handleda på forskarutbildningsnivå. Professorn ska ha en tydlig vision för hur detta arbete ska utvecklas både på kort och lång sikt. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa på grundläggande och avancerad nivå samt bidra till pedagogisk utveckling, samverka internt och externt, initiera och medverka i planering av forskningsprojekt, samt att arbeta strategiskt och aktivt med ansökningar för extern forskningsfinansiering. Arbetsuppgifterna kan även omfatta administration och ledningsuppgifter vid institutionen för kostvetenskap. Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens olika aktiviteter förväntas.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet som är av betydelse för anställningens inriktning, kostsociologi.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställningen ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla samt kompetens inom kostvetenskap eller annat ämne inom samhällsvetenskap och humaniora relevant för inriktningen. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering, framgångsrik handledning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet avser lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskning inom kostvetenskap eller annat ämne inom samhällsvetenskap och humaniora relevant för inriktningen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Härvid kommer även särskild vikt läggas vid handledning av doktorander och medverkan i forskarutbildningsverksamhet.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete såväl nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten. Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du i samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här. Se även fakultetens riktlinjer för bedömning av professorsärenden, här. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Om institutionen för Kostvetenskap
Kostvetenskap handlar om alla processer som sker i samband med människans möte med maten utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Institutionen för kostvetenskap bedriver utbildning, forskning, forskarutbildning och samverkan inom huvudinriktningarna: hälsa, måltider inom skola vård och omsorg, kost- och nutritionsbehandling, mätning och värdering av kostintag och kostdata, lärande samt individ och samhälle. På grundnivå ansvarar institutionen för två utbildningsprogram; Dietist- och Kostvetarprogrammet samt kurser i Hem- och konsumentkunskap. På avancerad nivå erbjuder institutionen ämnes-, metod- och uppsatskurser. De flesta av dessa kurser är nätbaserade och några ges på engelska.
Se mer på http://www.kost.umu.se/.

 


 

 

 

 

.

 

Tillträde

2018-07-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Biter prefekt Maria Waling, maria.waling@umu.se

090-786 64 83

Diarienummer

AN 2.2.1-1589-17

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2018-04-15