Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Professor i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Ansök

senast

2020-08-10

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 60 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: http://www.kultmed.umu.se/

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som professor i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning. Anställningen är tillsvidare och på heltid med start enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen ingår att leda och utveckla undervisning, forskning och forskarutbildning inom området litteraturdidaktik, att leda och ansvara för den fristående litteraturdidaktiska seminariemiljön, att aktivt medverka i och ansvara för samarbete med Lärarhögskolan kring utbildning och forskarutbildning inom det litteraturdidaktiska området samt att utveckla och stärka den för Umeå unika litteraturdidaktiska forskningsprofilen nationellt och internationellt genom att bland annat vara aktiv i sökandet av externa medel. Vidare ingår i anställningen undervisning, handledning och examination inom Lärarutbildningen och Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande. Anslagsfinansierad forskning ingår med 20 % och under två år även kompetensutvecklingstid motsvarande 30 %.

Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som professor i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning (4 kap. 3§ högskoleförordningen).

Goda språkkunskaper i svenska och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet
Vid bedömning fästs avseende främst vid skicklighet (regeringsformen kap. 12 § 5, se även Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, Dnr: FS 1.1-1672-18).

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Kriterier vid bedömningen är:

• bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
• originalitet i forskningen
• produktivitet
• bidrag till det internationella vetenskapssamhället
• uppdrag inom vetenskapssamhället
• förmågan att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
• samverkan med det omgivande samhället

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser.
Skicklighet att kommunicera och samverka med det omgivande samhället bedöms genom att exempelvis beakta relevanta omvärldskontakter, externa samverkansprojekt, populärvetenskapligt arbete, medverkan i uppdragsutbildning samt erfarenhet av övrig extern verksamhet.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Kriterier vid bedömning är:

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
• erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
• medverkan i utvecklande av lärarande miljöer, undervisningsmaterial och läromedel
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna, bland annat arbetsledning och administration.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Anställningens innehåll och verksamhetens behov utgör motivering för nedanstående viktning av bedömningsgrunder:

Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I sammanvägningen mellan dessa bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas större vikt.

Särskild vikt ska vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet fästas vid forskningsskicklighet inom litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska stor vikt fästas vid förmåga att initiera, utveckla och leda forskning inom litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning. Stor vikt ska också läggas vid den sökandes förmåga att generera externa forskningsmedel.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid ämneskompetens inom litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning, bredd i pedagogisk verksamhet samt förmåga att framgångsrikt handleda inom forskarutbildning. Stor vikt ska fästas vid den sökandes skicklighet att utveckla forskningsanknytningen i utbildningen inom litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning.

Vidare ska stor vikt fästas vid skicklighet som är av betydelse för att utveckla ämnesområdet, däribland administrativ erfarenhet och skicklighet. Stor vikt ska också fästas vid bedömning av erfarenhet och skicklighet i arbetsledning. Vikt ska fästas vid skicklighet att utveckla ämnets samarbeten med andra ämnen. Dessutom ska vikt fästas vid förmågan att samverka och kommunicera med det omgivande samhället.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet. https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf

Ansökan

Ansökan ska göras senast 2020-08-10 via e-rekryteringssystemet Varbi. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns på: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Övrigt
Tillträde till anställning sker enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Karin Ljuslinder, 090-786 79 48 eller 070-690 40 44, karin.ljuslinder@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

enligt överenskommelse

Kontaktperson

Karin Ljuslinder, prefekt

090-7867948, 070-6904044, karin.ljuslinder@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-323-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-08-10

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.