Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Professor i medicinsk teknik med inriktning mot artificiell intelligens och digitalisering, förenad med anställning som sjukhusingenjör

Institutionen för strålningsvetenskaper

Ansök

senast

2020-10-09

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Vi söker dig som vill bli del av och utveckla vår starka dynamiska forskningsmiljö vid institutionen för strålningsvetenskaper. Vi erbjuder attraktivt startpaket, tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur och samarbetspartners i form av etablerade grupper i anslutande områden

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom medicinsk teknik med inriktning mot artificiell intelligens och digitalisering. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt företräda sitt ämne. I detta kan ingå att leda personal och verksamhet. Professorn förväntas vidare attrahera externa forskningsbidrag i konkurrens och finansiera uppbyggnad och drift av egen forskargrupp. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning och examination i ämnesområdet medicinsk teknik inom utbildning på grund- och avancerad nivå, framförallt vid medicintekniska inriktningar inom högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogrammen, men utveckling av, och undervisning inom, utbildningsmoment kring digitalisering och artificiell intelligens inom läkar-och sjuksköterskeprogrammen kan även bli aktuellt. Undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Professorn, som ska vara aktiv forskare, ska även bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Det åligger professorer särskilt att ansvara för examination inom utbildning på forskarnivå. Utveckling av nya kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår också i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Undervisning på annan ort än stationeringsort kan förekomma och kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Stationeringsort är Umeå (men arbete på annan ort kan förekomma).

Anställningen som professor är förenad med anställning som sjukhusingenjör vid Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, avdelningen för Medicinsk teknik – Forskning och utveckling, Region Västerbotten, vilket innebär kliniska och vårdutvecklande arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan. Sådana arbetsuppgifter kan tex vara att bistå i medicinska utvecklingsprojekt med sakkunskap inom medicinsk teknik samt praktiskt projektleda och/eller stödja sådana projekt med forskningskompetens.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.

Eftersom anställningen är förenad med anställning som sjukhusingenjör är kraven att den sökande skall ha ingenjörsexamen inom medicinsk teknik eller motsvarande på civilingenjörsnivå eller sådan nivå som bedöms likvärdig.

För att vara behörig krävs att den sökande är en nationellt och internationellt erkänd forskare, utifrån arbetsuppgifterna att leda forskning och vetenskapligt företräda sitt ämne, och vidare att den sökande uppvisar dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare inom utbildning på forskarnivå från antagning fram till disputation, utifrån arbetsuppgifterna som examinator inom utbildning på forskarnivå. Vidare krävs för behörighet dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsbidrag i konkurrens.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom inom artificiell intelligens och digitalisering med applikation inom medicin.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet medicinsk teknik med inriktning mot artificiell intelligens och digitalisering.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning, dvs. vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet i akademiskt ledarskap.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet i akademiskt ledarskap (1).

Beskrivning av bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som professor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-248-19).

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning inom medicinsk teknik med inriktning mot artificiell intelligens och digitalisering samt erhållna externa forskningsbidrag som huvudsökande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom medicinsk teknik, artificiell intelligens och digitalisering. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. Det förväntas för en professor uppvisad doktorandhandledning som huvudhandledare till disputation för minst två forskarstuderande.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Skicklighet inom akademiskt ledarskap kan visas genom förtroendeuppdrag inom akademi samt forskningsråd.

För denna anställning är särskilt meriterande med aktuell erfarenhet och dokumenterad god kompetens inom medicinska tillämpningar av artificiell intelligens och digitalisering.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2020-10-09. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Professor Anders Eklund, +4670-271 65 05

anders.eklund@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-947-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-10-09

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.