Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolans och fritidshemmets praktiker

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Ansök

senast

2020-10-12

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Arbetsuppgifter
Anställningen avser det vetenskapliga ledarskapet för verksamma inom forskningsfältet. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla forskningsmiljön vid institutionen genom planering och ledning av forskningsprojekt, samt initiera och leda arbetet med ansökningar för såväl egen som andras externa forskningsfinansiering. Professorn förväntas bedriva egen forskning, leda seminarier och handleda doktorander samt på andra sätt arbeta för att stärka verksamhetsområdet. 

I arbetsuppgifterna ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete samt utveckla samverkan med såväl det nationella som det internationella forskarsamhället. Utöver handledning och forskning, innefattar anställningen även undervisning på grund- och forskarutbildning samt kan även omfatta olika samordnings- och ledningsuppdrag. Tjänstgöringsorten är Umeå och sökande förväntas aktivt delta i institutionens aktiviteter och engagera sig i dess verksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF) samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet. 

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla d.v.s. vetenskaplig och pedagogiskt skicklighet. Därutöver gäller som bedömningsgrund, ledningsskicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vetenskaplig skicklighet avser självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömning är bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning, originalitet i forskningen, produktivitet, bidrag till det internationella vetenskapssamhället, förmågan att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel samt samverkan med det omgivande samhället. 

Pedagogisk skicklighet avser dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan och innefattar även ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande liksom den egna lärarrollen. Kriterier vid bedömning är förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning, variera undervisnings- och examinationsformer, handleda och examinera studenter, medverka i pedagogiskt utvecklingsarbete samt samverka med det omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning.

Ledningsskicklighet avser förmågan att utveckla och leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt samordna, motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmågan att planera och leda grupper såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmågan att hantera konflikter, utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande ska vikt fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Därutöver ska graden av ledningsskicklighet som innebär att utveckla och leda verksamhet och personal, beaktas.

En tydlig och visionär utvecklingsplan för att stärka verksamhetsområdet och hur det arbetet ska utvecklas på kort och lång sikt är särskilt meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid forskningsmeriter med inriktning mot förskola eller fritidshem.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning. 

Mer om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 115 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.edusci.umu.se/ och för mer information om institutionens forskning inom området, se: https://www.umu.se/forskning/grupper/forskola-och-fritidshem/ 

 

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Per Kristmansson, per.kristmansson@umu.se

+46 90-786 5689

Diarienummer

AN 2.2.1-203-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

ST

+46 90 786 54 31

SEKO

+46 90 786 52 96

Saco-S

+46 90 786 53 65

Ansök

senast

2020-10-12

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.