Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Professor i pedagogiskt arbete

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Ansök

senast

2022-06-03

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom de estetiska ämnena bild, musik och slöjd.
På institutionen för estetiska ämnen samsas runt 40 trevliga medarbetare som förenas i sitt engagemang för de estetiska ämnena. Det gör arbetsplatsen till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä och textil, modedesign, bild och form, foto, grafisk design, ljud, musik och musikproduktion. Här förstår vi att värdesätta varje individs kompetens som viktig för vår verksamhet. För mer information besök gärna institutionens hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/.

Arbetsuppgifter

Innehavaren av professuren skall leda, utveckla och stärka den för Umeå unika forskningsmiljön inom pedagogiskt arbete med inriktning mot skolans estetiska ämnen, genom att bedriva egen forskning samt undervisning (minst 20%) och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. I arbetsuppgifterna ingår att informera om forskning och utvecklingsarbete, initiera och medverka i planering av forskningsprojekt, samt att aktivt tillsammans med övriga forskare vid institutionen arbeta med ansökningar för egen och andras externa forskningsfinansiering. Innehavaren av professuren förväntas bygga vidare på och utveckla den forskning som bedrivs vid institutionen, med relevans för skolans estetiska ämnen.

I anställningen ingår fakultetsfinansierad tid för forskning och utveckling av forskningsmiljön omfattande 60 % under de första fyra åren. Resterande 40% av anställningen utgörs av undervisning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3§ högskoleförordningen) i pedagogiskt arbete. 

Goda språkkunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt god förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen. 

Bedömningsgrunder för urvalet

Bedömningsgrunder för urvalet är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i pedagogiskt arbete, administrativ förmåga, erfarenhet av ledningsuppdrag samt god samarbetsförmåga. Den sökande skall också ha den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl och övrig skicklighet som är av betydelse för att utveckla ämnesområdet. 

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning inom vetenskapssamhället och i det omgivande samhället. 

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. 

Kriterier vid bedömningen är:

 • Bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
 • Originalitet i forskningen
 • Produktivitet
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället
 • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • Samverkan med omgivande samhälle

Skicklighet att kommunicera och samverka med det omgivande samhället bedöms genom att exempelvis beakta relevanta omvärldskontakter, externa samverkansprojekt, populärvetenskapligt arbete, medverkan i uppdragsutbildning samt erfarenhet av övrig extern verksamhet.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. 

Kriterier vid bedömningen är:

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • Erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete. Samma omsorg ska ägnas prövningen av dessa bedömningsgrunder och i en sammanvägning mellan dem ska vetenskaplig skicklighet tillmätas större vikt.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska stor vikt fästas vid förmåga att planera och leda forskning inom pedagogiskt arbete. Stor vikt ska också läggas vid den sökandes förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel. Vikt ska läggas vid förmåga att kommunicera forskning inom vetenskapssamhället och det omgivande samhället.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska stor vikt fästas vid bredd i pedagogisk verksamhet samt förmåga att framgångsrikt handleda inom forskarutbildning. Stor vikt ska fästas vid den sökandes skicklighet att utveckla forskningsanknytningen i utbildning på grund- och avancerad nivå.

För den aktuella anställningen, som ska placeras vid Institutionen för estetiska ämnen, är forskning och undervisning som har relevans för estetiska och/ eller praktiska kunskapsområden meriterande.

Stor vikt ska fästas vid erfarenhet och skicklighet att leda, god samarbetsförmåga samt övrig skicklighet som är av betydelse för att utveckla ämnesområdet.

Vikt ska fästas vid administrativ skicklighet samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet.pdf 

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast 2022-06-03 via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf
För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.

Övrig information

Anställningen är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav. Sökande förväntas aktivt delta i institutionens aktiviteter och engagera sig i dess hela verksamhet.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stina Wikberg (stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66), biträdande prefekt Anna Widén (anna.widen@umu.se, 090-786 60 33) eller professor Per-Olof Erixon (per-olof.erixon@umu.se, 090-786 64 36).

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Stina Wikberg, prefekt

stina.wikberg@umu.se,090-7865866

Anna Widén, biträdande prefekt

anna.widen@umu.se,090-7866033

Per-Olof Erixon, professor

per-olof.erixon@umu.se,090-7866436

Diarienummer

AN 2.2.1-324-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-06-03

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.