Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Professor i psykologi med inriktning mot neuropsykologi

Institutionen för psykologi

Ansök

senast

2022-08-31

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Institutionen för psykologi söker en professor i psykologi med inriktning mot neuropsykologi. Med neuropsykologi avses såväl kognitiv neurovetenskap, biologisk psykologi och klinisk neuropsykologi.                          

Institutionen för psykologi är en dynamisk forsknings och undervisningsmiljö inom flera områden. Vid institutionen bedrivs framgångsrik tvärvetenskaplig forskning inom kognitiv neuropsykologi med pågående samarbeten över fakultetsgränser, med Regionen och med andra universitet inom och utom Sverige. Inom ramen för denna forskningsmiljö finns goda förutsättningar till nya samarbeten och samverkan. Institutionen erbjuder flera utbildningar med inslag av neuropsykologi. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen kan erhållas via vår hemsida: https://www.umu.se/institutionen-for-psykologi/ 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som professor i psykologi med inriktning mot neuropsykologi ingår att bedriva forskning, undervisning, handledning och samverkan med övriga samhället. I arbetsuppgifterna ingår även att leda, utveckla och stärka forskningen inom det aktuella området, däribland att initiera forskningsprojekt och att aktivt verka för extern finansiering av institutionens forskning. Det ingår dessutom att hålla sig informerad om utvecklingen inom ämnesområdet i stort, samt skapa kontakter med andra lärosäten, institutioner och aktörer utanför universitetet.

En professor förväntas delta aktivt i institutionens verksamhet bl a genom strategiskt arbete för utveckling av undervisning, i synnerhet genom doktorandhandledning och i avancerade kurser. Vidare förväntas den anställde vidareutveckla den lokala, nationella och internationella forskningen som pågår vid institutionen och allmänt bidra till att stärka och utveckla institutionens forskningsmiljö.

I anställningen ingår institutionsfinansierad tid för forskning och utveckling av forskningsmiljön (förstärkt under första året). Resterande del av anställningen utgörs av undervisning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Den sökande skall vara beredd att vid behov kunna ta på sig administrativa arbetsuppgifter.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, inom ämnet psykologi eller motsvarande.

Behörighetsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning och vetenskaplig verksamhet, förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället, förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete samt publicering. Vetenskaplig skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning, ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen samt bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Pedagogisk skicklighet avser också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier på alla nivåer.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas särskild vikt. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete gälla.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten fästs särskilt vikt vid bredd och djup i forskningen, originalitet i forskningen och produktivitet. Förmåga att erhålla externa medel samt ledning av forskningsprojekt tillmäts stor vikt.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Härvid kommer även särskild vikt läggas vid kunskap om uppdragsutbildning och utbildning på avancerad nivå.

Vid bedömning av administrativ skicklighet och ledarskap läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete såväl nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet finner du här https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf 

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning finner du här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/dbm-beslut-anvisningar-vid-ansokan-och-sakkunnigbedomning-professor-samhallsvetenskapliga-fakulteten.pdf

I rekryteringsprocessen kommer provföreläsningar, intervjuer och referenstagning att genomföras.

Ansökan sker via rekryteringssystemet Varbi, senast 2022-08-31.  

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Annika Nordlund

090-7867830

Anna-Sara Claeson

090-7866088

Diarienummer

AN 2.2.1-1039-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-08-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.