Hoppa direkt till innehållet
printicon

Professor i radiologi förenad med anställning som överläkare i bild- och funktionsmedicin vid Region Västerbotten

Institutionen för strålningsvetenskaper

Ansök

senast

2019-09-30

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Vi söker dig som vill bli del av och utveckla vår starka dynamiska forskningsmiljö vid institutionen för strålningsvetenskaper. Vi erbjuder attraktivt startpaket, tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur och samarbetspartners i form av etablerade grupper i anslutande områden.

Information om anställningen
Vi söker en professor i radiologi för anställning vid institutionen för strålningsvetenskaper. Institutionen har verksamhet inom områdena radiologi, nuklearmedicin, onkologi, kognitiv neurovetenskap samt medicinsk teknik och strålningsfysik, med cirka 80 anställda och 40 doktorander. Samtliga ämnesområden har starka forskningsmiljöer och väl fungerande forskningsinfrastruktur. Bland annat kan nämnas PET/CT och PET/MR med fullt utrustad radiokemi och cyklotron, samt 3T forsknings-MR.  Institutionen präglas av nära samarbeten mellan forskargrupper och professioner både internt, över institutionsgränser och externt. Institutionen för strålningsvetenskaper växer stadigt med ökande forskningsmedel och ett växande antal doktorander och post-docs. Vi söker dig som önskar ta del av och utveckla den positiva och kreativa forskningsmiljön, som vill driva stark forskning samt vara del i och utveckla omkringliggande forskningsområden.

Anställningen är förenad med överläkarbefattning vid Bild- och funktionsmedicin Västerbotten vid Norrlands universitetssjukhus. Bild- och funktionsmedicin är en dynamisk fullt utrustad verksamhet med såväl radiologi som nuklearmedicin.

I anställningen ingår undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå där grundutbildningen främst är inom läkarprogrammet men kan även innefatta moment i utbildningen av röntgensjuksköterskor och inom andra program och kurser.

Anställningen är kopplad till ett generöst startpaket i samarbete med Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM). Utformningen av startpaketet beslutas i samråd inför anställningen.

Länkar

https://www.umu.se/institutionen-for-stralningsvetenskaper/

https://www.umu.se/wallenberg-centrum-for-molekylar-medicin/

https://www.umu.se/umea-centrum-for-funktionell-hjarnavbildning/

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom radiologi, med i första hand inriktning mot magnetresonanstomografi. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt företräda sitt ämne. I detta kan ingå att leda personal och verksamhet. Professorn förväntas vidare attrahera externa forskningsbidrag i konkurrens och medfinansiera uppbyggnad och drift av egen forskargrupp. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning och examination i ämnesområdet radiologi inom utbildning på grund- och avancerad nivå framförallt vid läkarprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Professorn, som ska vara aktiv forskare, ska även bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Det åligger en professor särskilt att ansvara för examination inom utbildning på forskarnivå. Utveckling av nya kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår också i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Undervisning på annan ort än stationeringsort kan förekomma och kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska.

Stationeringsort är Umeå (men arbete på annan ort kan förekomma).

Anställningen som professor är förenad med anställning som överläkare i radiologi vid Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.

Eftersom anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i radiologi, är läkarlegitimation och specialistkompetens i aktuell specialitet ett krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav.

För att vara behörig krävs att den sökande är en nationellt och internationellt erkänd forskare, utifrån arbetsuppgifterna att leda forskning och vetenskapligt företräda sitt ämne, och vidare att den sökande förväntas uppvisa dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare inom utbildning på forskarnivå från antagning fram till disputation, utifrån arbetsuppgifterna som examinator inom utbildning på forskarnivå. Vidare krävs för behörighet dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsbidrag i nationell eller internationell konkurrens.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet inom klinisk radiologisk forskning.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet radiologi.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning, dvs. vetenskaplig och pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet i akademiskt ledarskap.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet i akademiskt ledarskap, och klinisk skicklighet (1).
Beskrivning av bedömningsgrunder
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i radiologi samt erhållna externa forskningsbidrag i nationell eller internationell konkurrens som huvudsökande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i radiologi. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Skicklighet inom akademiskt ledarskap kan visas genom förtroendeuppdrag inom akademi samt forskningsråd.

Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens.

För denna anställning är särskilt meriterande: Klinisk radiologisk forskning med inriktning mot magnetresonanstomografi.

Anvisningar för Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

Sista ansökningsdag är 2019-05-24. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt professor Tufve Nyholm, +46 72 5030380

tufe.nyholm@umu.se

Katrine Riklund, +46 70 3979684

katrine.riklund@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-62-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-09-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.