Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetslektor i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi

Institutionen för psykologi

Ansök

senast

2019-08-07

  • Typ av anställning Tillsvidareanställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för psykologi utlyser 1-4 universitetslektorat med inriktning mot klinisk psykologi

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar dels undervisning inom psykologprogrammen, psykoterapeutprogrammet samt på fristående kurser som kräver kompetens inom ämnesområdet, dels forskning och utvecklingsarbete inom området klinisk psykologi.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med vetenskaplig kompetens avses avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Behörigheten avser ämnesområdet klinisk psykologi eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Skicklighet att leda och administrera kan vara bedömningsgrunder av vikt att beakta.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:
- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att - handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till  förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel  
ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet från forskning inom det aktuella området, klinisk psykologi.

Stor vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet och undervisningserfarenhet inom klinisk psykologi.

Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet och dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande är högskolepedagogiska kurser motsvarande minst 7,5 hp samt legitimationen som psykolog och/eller psykoterapeut.

Stor vikt kommer att läggas vid att sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Ansökan
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Mer om psykologiska institutionen, https://www.umu.se/institutionen-for-psykologi/.

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Mikael Henningsson, mikael.henningsson@umu.se

090-7865798 (t o m 2019-06-30)

Annika Nordlund, annika.nordlund@umu.se

090-786 78 30

Diarienummer

AN 2.2.1-828-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65, 070-268 87 67

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2019-08-07

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.