Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning

Institutionen för språkstudier

Ansök

senast

2018-02-28

 • Typ av anställning Tillsvidareanställning
 • Omfattning 100 %
 • Ort Umeå

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska. Lärarutbildning är en viktig del av institutionens verksamhet.

Vi söker nu en universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning som vill medverka i den fortsatta utvecklingen av lärarutbildningen.

Beskrivning och arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning i svenska inom ämneslärarprogrammet, handledning av examensarbeten för lärarexamen och VFU-besök. Även undervisning på fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå inom ämnet svenska/nordiska språk, samt undervisning på forskarutbildningsnivå kan ingå. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser. I anställningen ingår de fyra första åren 60 % undervisning/administration och 40 % egen forskning. Efter detta gäller 80 % undervisning och 20 % kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning.

Behörighet

Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen antingen i nordiska språk, svenska, svenska som andraspråk, skandinavistik, språkdidaktik med inriktning mot svenskämnets didaktik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll, visat pedagogisk skicklighet samt har högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställningen gäller graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området svenska med didaktisk inriktning, vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området modern svenska, erfarenhet av forskarhandling, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle. Vid lika meriter ska vetenskaplig skicklighet väga tyngst.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • Originalitet i forskningen
 • Produktivitet
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället
 • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.

Den pedagogiska skickligheten ska bedömas ur tre perspektiv: lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. För att vara behörig för läraranställning krävs att den sökande uppvisar följande högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt:

 • Kunskaper om studenters lärande i högre utbildning
 • Förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning samt stödja individers och gruppers lärande
 • Förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen
 • Kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning
 • Förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter.

Goda kunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, förmåga att samverka med omgivande samhälle samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom svenska med didaktisk inriktning samt erfarenhet av forskarhandledning. Därutöver ska stor vikt tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området modern svenska. Erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildnings och forskning samt samverkan med omgivande samhälle ska tillmätas vikt i bedömningen. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid lika meriter ska den vetenskapliga skickligheten väga tyngst.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordning för lärare vid Umeå universitet

Ansökan

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anställningsanvisning.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-02-28.

Övrigt

Tillträdesdatum 2018-08-06 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier: http://www.sprak.umu.se/

Tillträde

2018-08-06

Kontaktperson

Daniel Andersson, prefekt

090 7865708, epost daniel.andersson@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-2068-17

Löneform

månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-02-28