Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Våld i nära relationer 7,5 hp

Arbetar du inom socialtjänsten, eller kommer du på andra sätt i kontakt med kvinnor och män som utsatts för våld i nära relationer? Denna utbildning ger dig en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om våld i nära relation, med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor. Kursen tar också upp våld mot män samt våld mot personer i särskilt utsatta grupper till exempel äldre, barn och hedersrelaterat våld. Kursen är helt nätbaserad och ges på svenska.

Om utbildningen

Kursen är tvärvetenskaplig och tvärprofessionell och syftar till att ge fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom kompetensområdet utsatthet för våld i nära relation med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor. Även andra perspektiv kommer att beaktas när det gäller våld i nära relation t.ex. våld mot män, äldre, barn och personer i särskilt utsatta grupper. Kursen riktar sig till studenter och verksamma inom socialtjänst, rättsväsende, hälso- och sjukvård samt verksamma inom ideella organisationer.

Du får med dig ett antal teoretiska och ideologiska förståelse- och förklaringsperspektiv vad gäller utsatthet för våld. Kursen ger dig också en grundläggande kunskap om våldets karaktär, omfattning och utveckling. Du kommer också att lära dig mer om olika aktörers ansvar och arbete med våldsutsatta och förövare samt hur rättsprocessen fungerar när det gäller våld i nära relation. På kursen diskuteras också hur förebyggande arbete mot våld i nära relation kan bedrivas och hur ett strukturerat samarbete mellan olika myndigheter och organisationer kan utvecklas.

På kursen använder vi aktuell och noga utvald litteratur från främst internationell forskning men även från den svenska myndighets- och forskningsarenan.

Innehåll och upplägg

Kursen består av fyra delar vilka synar våld i nära relationer ur olika perspektiv. Del ett tar upp hur våld i nära relation teoretiskt kan förstås och förklaras. Här klarläggs våldets karaktär, omfattning och utveckling. Del två koncentreras till olika förklaringsprocesser för hur våld i nära relation kan förstås, uppstå och utvecklas samt till processer som kan leda till vägar ut ur våldet.

I del tre kommer våld i nära relation att fokusera på särskilt utsatta grupper, till exempel barn/ungdomar, äldre, missbrukare samt hedersrelaterat våld. I del fyra studeras myndigheters och ideella organisationers roller, ansvar och betydelser för olika typer av insatser riktade till personer som utsatts för våld i nära relation samt förövare. Här får du möta professionella och ideella aktörer som arbetar med våld i nära relation i sin praktik.

Kursen är nätbaserad och sker på kvartsfart. Du läser tillsammans med studenter på den reguljära utbildningen. Undervisningen sker genom litteraturstudier, föreläsningar och grupparbete. Kursen examineras löpande genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i grupparbete. En individuell skriftlig fördjupningsuppgift avslutar hela kursen. Eftersom kursen är nätbaserad har du möjlighet att studera samtidigt som du arbetar med annat. I de delar av kursen som består av grupparbete får du chansen att utbyta och pröva dina tankar och erfarenheter tillsammans med andra.

Kursplan med litteraturlista

Nyhetsartikel med kursens lärare

Förkunskaper

Regeln om grundläggande behörighet för högskolestudier gäller inte för uppdragsutbildning. Behörig att delta i uppdragsutbildning bestäms av uppdragsgivaren eller arbetsgivaren. Däremot gäller samma krav för studier och examination som på reguljär universitetsutbildning.

Pris

8000 SEK exkl moms, per person. Priset kan komma att förändras.

Övrigt

Kontaktperson

Ellinor Gustafsson
ellinor.gustafsson@umu.se
Tel: 090-786 70 94

Anmälan

Anmälan öppnar 16/3 och stänger 15/4.

Till anmälan