Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Expertlista: Valet 2022

Söndag den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Här nedan presenteras ett urval forskare vid Umeå universitet som är experter på olika områden som kan vara intressanta kopplat till det.

Demokrati, riksdag och Regering

Johan Hellström är docent i statsvetenskap och forskar främst om politiska partier och regeringar i Sverige och Europa. Han undersöker ämnen som till exempel regeringsbildning, regeringsstabilitet, politiska institutioner och politiska partiers beteende.

Abrak Saati är docent i statsvetenskap. Hon har forskat om demokratiseringsprocesser. Hon har till exempel undersökt hur man kan bygga en konstitution som stärker demokratin i stater som befinner sig i övergång, antingen från väpnad konflikt till fred eller från ett tidigare auktoritärt styre.

Torbjörn Bergman är professor i statsvetenskap. Hans forskning är särskild inriktad på kampen om regeringsmakten och frågan om demokrati på två sammanlänkade nivåer, Sverige och EU.

Magnus Blomgren är docent i statsvetenskap. Hans forskningsintresse rör frågor kring den representativa demokratins utveckling i politiska flernivåsystem.

Jessika Wide är universitetslektor i statsvetenskap. Hon forskar bland annat om demokrati i kommuner och regioner, med särskilt fokus på politiska partier, social representativitet, valdeltagande, jämställdhet och deltagardemokrati.

Jämställdhet

Maria Carbin är disputerad i statsvetenskap och professor i genusvetenskap. Hon forskar om svensk jämställdhetspolitik.

Elisabeth Olivius är docent i statsvetenskap och forskar om fred och fredsbyggande samt makt, kön och jämställdhetspolitik.

Sociala medier

Simon Lindgren är professor i sociologi. Han forskar om digital teknik och sociala medier, och specifikt vilken roll dessa spelar för att påverka politik, makt och motstånd. 

Skola

Linda Rönnberg är professor i pedagogiskt arbete. Hon forskar om utbildningspolitik och policy, och hon har specifikt undersökt privatiseringen av skolan och friskoleföretag.

Björn Högberg är lektor i socialt arbete. Hans forskning handlar om skolpolitikens betydelse för elevers hälsa, i Sverige och internationellt.

Polisarbete, brott och straff

Mehdi Ghazinour är professor vid Enheten för polisutbildning. Han forskar i polisiärt arbete med med speciellt fokus på polisens arbetssätt och arbetsmiljö. Han har till exempel undersökt hur det är att jobba som polis i utsatta områden.

Lena Landström är lektor i juridik. Hon forskar bland annat om polisens och åklagares ansvarsområden och befogenheter. 

Mikael Hjerm är professor i sociologi. Han forskar om attityder, specifikt om fördomar och nationalism. Han är även kontaktperson för forskargruppen "Invandringsattityder, nationalism och rasism"

Péteris Timofejevs är universitetslektor i statsvetenskap. Han forskar om högerpopulistiska partier i östeuropa.

Jennie Brandén är doktor i statsvetenskap. Hon forskar om svenska kommuners arbete med trygghet i offentliga rum.

Monica Burman är professor i juridik. Hon är expert på straffrätt med speciellt fokus på mäns våld mot kvinnor.

Klimat, miljö & hållbarhet

Anna Zachrisson är docent i statsvetenskap. Hon forskar om naturresurspolitik och miljöförvaltning, främst kopplat till gles- och landsbygdsområden. Hon har bland annat forskat om hållbarhetsfrågor och konflikter kring vindkraft och gruvor.

Joakim Kulin är forskare i sociologi. Han studerar människors föreställningar, åsikter och beteenden kopplat till miljön och klimatförändringarna.

Carina Keskitalo är professor i statsvetenskap. Hon forskar med fokus på miljö- och naturresurser och arktisk politik. Hon är även vice ordförande i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Erland Mårald är professor i Idéhistoria. Hans forskning handlar om frågor om miljö, hållbarhet och naturresurser ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Det kan till exempel handla om kulturella perspektiv på kunskap och hur forskare agerar i samhället i strävan att åstadkomma förändring, men även hur vanliga människor förhåller sig till frågor om klimat och hållbarhet. 

Maria Nilsson är professor i folkhälsovetenskap. Hennes inriktning är klimatförändring och hälsa med särskilt fokus på klimatanpassning, folkhälsointerventioner och hälsokommunikation. 

Elsa Reimerson är lektor i statsvetenskap, hennes forskning handlar om miljöpolitik och miljöpolicy, med fokus på samverkan, naturskydd och urfolksfrågor.

Energi, fordon & bränsle

Johan Jansson är professor i företagsekonomi. Han forskar bland annat om hållbar konsumtion, kommunikation och persontransporter. Han har tittat specifikt på vad som får konsumenter att välja olika transportsätt, till exempel att köpa en miljövänlig bil.

Mattias Vesterberg är universitetslektor i nationalekonomi. Han forskar om svensk elmarknad och hushållens elkonsumtion.

Elias Isaksson är doktorand i statsvetenskap men fokus på miljö- och transportpolitik. Han arbetar med att utvärdera, de så kallade, stadsmiljöavtalen, som är en politisk satsning där städer och regioner har möjlighet att söka medfinansiering till kollektivtrafiksatsningar med mål att skapa hållbara urbana miljöer.

Arbetsmarknad

Emelie Hane-Weijman är postdoktor i kulturgeografi. Hon forskar om arbetsmarknadsfrågor, arbetskraftsrörlighet och regional omvandling.

Rikard Eriksson är professor i ekonomisk geografi. Han forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och regional utveckling. Han analyserar bland annat hur individer, företag och regioner påverkas av ekonomisk omvandling och större företagsnedläggningar. 

Hälsa

Jens Ineland är docent i socialt arbete. Han är föreståndare för Umeå centrum för funtionshinderforskning, där forskning vid Umeå universitet som rör funktionshinder samlas.

Grön omställning i norr

Emelie Hane-Weijman forskar på arbetsmarknadsfrågor, arbetskraftsrörlighet och regional omvandling.

Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitets, har fått ett särskilt ansvar för universitetets roll i den industriella gröna omställningen i norra Sverige.

Säkerhet & försvar

Niklas Eklund är professor i statsvetenskap. Han forskar om arktisk och svensk säkerhetspolitik.

Per-Erik Johansson är föreståndare vid Europeiska CBRNE-centret. Förkortningen CBRNE är internationell och står för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive. Den används för att beskriva verksamhet inom farliga ämnen, eller mer specifikt skadliga kemikalier, allvarliga smittoämnen, samt radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen. Händelser inom området kan vara resultat av olyckor, avsiktliga attentat eller andra orsaker. 

Försäkringskassan, socialförsäkring

Ruth Mannelqvist är professor i juridik. Hennes forskning fokuserar på ersättningar inom socialförsäkringen i allmänhet och sjukförsäkringen i synnerhet. Hon tittar också speciellt på vad som händer när det blir kollisioner inom och mellan olika ersättsningssystem. 

Ekonomi

Thomas Aronsson är professor i nationalekonomi. Han forskar bland annat om skattepolitik och skattesystemets utformning.

Kommun & region

David Feltenius är docent i statsvetenskap. Han forskar om kommunal politik och förvaltning, äldrepolitik samt det civila samhällets organisationer.

Jessika Wide är universitetslektor i statsvetenskap. Hon forskar bland annat om demokrati i kommuner och regioner, med särskilt fokus på politiska partier, social representativitet, valdeltagande, jämställdhet och deltagardemokrati.

Anders Lidström är professor emeritus i statsvetenskap. Han forskar om lokal, regional och urban politik och förvaltning, både i Sverige och i ett jämförande perspektiv.