Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompetensutveckling för handledare

Till handledare

Under senare delen av studenternas sista VFU-period sker tar studenten över ditt uppdrag som lärare eller förskollärare under tre dagar. Det kallas övertagande.

Dagarna ska ge dig möjlighet till kompetensutveckling, främst i ditt uppdrag som handledare. En av dagarna bjuds du in till en kompetensutvecklingsdag med föreläsningar och workshops samt fika och lunch. Denna dag ansvarar kontaktpersoner på lärarutbildningen för. Datum bestäms i god tid för att du ska ha möjlighet att delta. Även handledare som inte har student under sista VFU-perioden ska om möjligt kunna delta vid dagen. Dagen är kostnadsfri och eventuella resekostnader för dig som kommer från annan kommun än Umeå står Lärarhögskolan för.

De två återstående dagarna ska användas till kompetensutveckling för dig och dina handledarkollegor. Dessa två dagars innehåll bestäms i överenskommelse mellan handledare och rektor/kontaktperson där utgångspunkten är handledares önskemål och behov i deras uppdrag. Viktigt att denna planering görs i god tid och kan med fördel samplaneras med andra övningsförskolor eller skolor.

Övningsskoleverksamheten betalar ut en summa pengar för varje student som gör sin sista VFU. Denna summa ska användas till den kompetensutveckling av aktuella handledare som beskrivs ovan, men kan även satsas på gemensam utbildning för alla aktiva handledare på skolan eller förskolan. Om lämplig kompetensutveckling ligger på annan tidpunkt än övertagandedagarna är det naturligtvis möjligt att nyttja den vid det tillfället. Eventuell vikariekostnad står då förskola eller skola för.

Ett förslag som visat sig framgångsrikt under övertagandedagarna är att samla alla handledare som har studenter under dessa dagar och ge möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte kring angelägna frågor som rör uppdraget som handledare. Ett annat kan vara att förbereda och genomföra studiebesök i andra verksamheter än den egna.

Om en student av någon orsak inte genomför övertagande betalas ändå bidraget ut och ska användas till kompetensutveckling.

Lärarhögskolan begär ingen mer detaljerad redovisning av hur pengarna används, men vill vara tydlig med att de ska användas till kompetensutveckling av handledare. Från projektledningens sida kommer vi att efter avslutat övertagande av student och kompetens-utveckling för handledare följa upp utfallet utifrån studentens, ditt som handledares och rektors perspektiv. Synpunkter som blir viktiga för den fortsatta utvecklingen.

Projektledning
Leif Thylin och Petra Westling

Kompetensutvecklingsdagar

Under Campusdagen och ytterligare två dagar i anslutning till denna ska handledarna ges möjlighet till ytterligare kompetensutveckling i frågor som rör handledarskapet eller uppdraget som lärare eller förskollärare. Planeringen av dessa dagar görs i god tid mellan rektorer och handledare. Lämpligt är att samordna kompetensutvecklingen med andra skolor och förskolor som också har handledare i samma situation.