Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tilläggsavtal

Tilläggsavtal avseende deltagande i förlängning av verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor

1 Parter

Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Kontaktpersoner Lärarhögskolan:
Ekonomi: Eva Alenius, eva.alenius@umu.se
övriga frågor: Petra Westling, petra.westling@umu.se och Leif Thylin, leif.thylin@umu.se

Kommun/Institution
Kontaktpersoner: Ekonomi: NN, övriga frågor: NN 

2 Tilläggsavtalets omfattning

Beträffande särskilda åtaganden för skolhuvudman och lärarutbildningen vid Umeå universitet gäller punkt 5 och 6 i det avtal som omfattar verksamhetsförlagd utbildning daterat 2019-09-09 inom lärarutbildningens program. Dessutom de tillägg av åtaganden som framgår av punkt 4 och 5 nedan.

3 Tidsperiod för tilläggsavtal

Avtalet gäller från 1 juli 2020 till och med 30 juni 2022 med en uppsägningstid på sex månader. Avtalet förlängs med två år i taget om ingen uppsägning görs. Uppsägning ska göras skriftligt. Om förutsättningarna väsentligen förändras under perioden skall nya förhandlingar upptas om endera parten begär det.  

4 Åtaganden för skolhuvudman

Skolhuvudman har i samverkan med lärarutbildningen vid Umeå universitet ansvar för genomförandet av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen utifrån befintliga styrdokument.

Syftet med övningsskoleverksamheten är att gemensamt skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i VFU.

Skolhuvudman åtar sig att:

 1. utse kontaktperson som i samverkan med kontaktperson på universitetet arbetar för att genomföra uppdraget enligt uppdragsbeskrivningen, se bilaga 4.
 2. i samverkan med Lärarhögskolan placera två eller fler studenter på aktuella övningsförskolor eller övningsskolor i de VFU-perioder som är överenskommet parterna emellan. Om någon enhet har högre mottagarkapacitet på grund av ett större antal avdelningar respektive klasser kan det vara aktuellt med fler studenter. Detta gäller alltid på högstadie- och gymnasieskolorna.
 3. i förekommande fall ordna boende för studenter under deras VFU-perioder. Kostnaden för boendet står Lärarhögskolan för men får inte överstiga 2 341 kronor per månad och student. Beloppet räknas upp varje år med statens pris- och löneomräkningsindex. Detta gäller Lycksele och Skellefteå kommun.
 4. på varje övningsenhet ha ett flertal utbildade handledare som var och en endast handleder ett fåtal studenter.
 5. ha för avsikt att utbilda fler lärare/förskollärare till handledare om behov finns, samt skapa goda förutsättningar för dessa att genomföra handledarutbildningen (7,5 hp) i sin helhet.
 6. utveckla samverkansformer som möjliggörs genom koncentration av studenter och handledare.
 7. samverka med andra förskolor/skolor för att möjliggöra spridning av kvalitetshöjande åtgärder.
 8. upprätta och förankra en handlingsplan för VFU på varje övningsskola och övningsförskola som tydliggör innehåll och ansvar för studenters VFU på enheten.
 9. genomföra professionsseminarier för studenter i samråd med utsedd kontaktperson vid Umeå universitet i enlighet med seminarieplan, se bilaga 1.
 10. handledare deltar vid de seminarier som kontaktpersoner från universitetet genomför i samråd med kontaktpersoner i kommunen i enlighet med seminarieplan. Seminarierna anordnas företrädesvis kommunförlagda och vid behov digitalt.
 11. möjliggöra för studenter att under tre dagar ta över handledarens roll i sista VFU-perioden.
 12. handledare deltar vid campusförlagd kompetensutveckling, under någon av de dagar som studenten tar över handledarens roll, se punkt 11.
 13. VFU-kontaktpersoner och rektorer samverkar kring frågor som rör VFU samt förankrar verksamheten i hela personalgruppen.
 14. VFU-kontaktpersoner och rektorer deltar vid de möten som Lärarhögskolan bjuder in till.
 15. vara tillgänglig för samverkan utöver VFU till exempel genom fältstudier och andra former av utbyte där teori och praktik kan vävas samman exempelvis examensarbetet.
 16. genomföra utvärdering av VFU med studenter och handledare på förskolor och skolor samt återkoppla till Lärarhögskolan.   
 17. på varje övningsenhet årligen följa upp tilläggsavtalet och planera för att vidta åtgärder där avtalet inte uppfylls.

5 Åtaganden för Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Dessa åtaganden gäller Lärarhögskolans kansli, institutioner med kontaktpersoner samt kursansvariga institutioner för VFU-kurser.

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har i samverkan med skolhuvudman ansvar för genomförandet av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen utifrån befintliga styrdokument.

Syftet med övningsskoleverksamheten är att gemensamt skapa förutsättningar för att höja kvaliteten i VFU.

Lärarhögskolans kansli åtar sig att:

 1. i samverkan med skolhuvudmän beställa platser till två eller fler studenter på aktuella övningsförskolor eller övningsskolor i de VFU-perioder som är överenskommet parterna emellan. Om någon enhet har högre mottagarkapacitet på grund av ett större antal avdelningar respektive klasser kan det vara aktuellt med fler studenter. Detta gäller alltid på högstadie- och gymnasieskolorna.
 2. stå för kostnaden för studenternas boende under deras VFU-perioder i enlighet med punkt 3 under åtaganden för skolhuvudman. Kostnaden för boendet får inte överstiga 2 341 kronor per månad och student. Beloppet räknas upp varje år med statens pris- och löneomräkningsindex.
 3. delge förskolor och skolor förslag på samverkan som koncentration av studenter möjliggör.
 4. vid behov erbjuda utbildning, i samverkan med Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL, för universitetslärare som har ansvaret att göra verksamhetsbesök och genomföra trepartssamtal.
 5. bidra med digitalt underlag för utvärderingar av VFU och ansvara för uppföljning av dessa.
 6. skapa en organisation för samverkan, se bilaga 2.
 7. årligen bjuda in kontaktpersoner och rektorer till samverkansdag kring försöksverksamheten.
 8. stödja skolhuvudmän och institutioner i arbetet med att förverkliga åtaganden i tilläggsavtalet.
 9. skapa förutsättning för att på olika sätt sprida goda exempel och erfarenheter från försöksverksamheten.
 10. administrativt hantera ekonomiska ersättningsfrågor kopplade till tilläggsavtalet.
 11. att årligen följa upp tilläggsavtalet och planera för att vidta åtgärder där avtalet inte uppfylls.

Institutioner med kontaktpersoner åtar sig att:

 1. utse kontaktperson som i samverkan med kontaktperson på förskolor eller skolor möjliggör uppdragsbeskrivningen, se bilaga 5.
 2. vid behov, samverka med andra institutioner rörande aktiviteter kopplade till övningsskoleverksamheten för att möjliggöra överspridning av kvalitetshöjande åtgärder.
 3. genomföra seminarier för handledare i samråd med skolhuvudman i enlighet med seminarieplan.
 4. planera och genomföra campusförlagd kompetensutvecklingsdag för handledare enligt seminarieplan. Se bilaga 1
 5. samverka med kursansvarig lärare vad beträffar VFU och aktiviteter som rör övningsskole-verksamheten.
 6. övningsskoleverksamheten förankras på alla institutioner med VFU- kurser.
 7. utifrån behov, skapa förutsättningar för berörda universitetslärare att kunna utbilda sig för ansvaret att göra verksamhetsbesök och hålla trepartssamtal (UPL- utbildningen).
 8. i förekommande fall samverka kring gemensamma utvecklingsprojekt.
 9. delta vid de möten som Lärarhögskolan bjuder in till.
 10. utveckla samverkan utöver VFU genom fältstudier eller andra former av utbyte där teori och praktik vävs samman, exempelvis examensarbeten.

 Övriga institutioner som ger VFU-kurser åtar sig att:

 1. utifrån behov, skapa förutsättningar för berörda universitetslärare att kunna utbilda sig för ansvaret att göra verksamhetsbesök och hålla trepartssamtal (UPL- utbildningen).
 2. i förekommande fall samverka kring gemensamma utvecklingsprojekt.
 3. delta vid de möten som Lärarhögskolan bjuder in till.
 4. utveckla samverkan utöver VFU genom fältstudier eller andra former av utbyte där teori och praktik vävs samman, exempelvis examensarbeten.  

6 Ekonomisk ersättning

För medverkan i verksamheten med övningsskolor och övningsförskolor utgår ersättning dels genom den ersättning som genereras inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning i enlighet med gällande VFU-avtal, som omfattar verksamhetsförlagd utbildning daterat 2019-09-09 inom lärarutbildningens program. Dels genom den särskilda ersättning som utgår specifikt för deltagandet i förlängningen i verksamheten kring övningsskolor/förskolor.

Den särskilda ersättningen omfattar:

a) Finansiering av del av lön för VFU-kontaktperson på berörda institutioner och förskolor eller skolor, se bilaga 2 för specifikation på omfattningen för respektive övningsskola eller övningsförskola och institution. Bilaga 2 kan komma att uppdateras under avtalstiden vad beträffar namn på kontaktpersoner.

b) Ersättning till skolan/ förskolan som ska användas till kompetensutveckling för handledare.  Ersättning utgår med 10 000 kronor per student i sista VFU-perioden.

c) Ersättning till skolan som ska användas till kompetensutveckling för handledare. Ersättning utgår med 5 000 kronor per student under ämneslärarprogrammets andra VFU i åk 7-9.  

d) Ersättning till förskolan som ska användas till kompetensutveckling för handledare. Ersättning utgår med 5 000 kronor per student verksamma inom Lycksele och Skellefteå kommun med ansvar för student under förskollärarprogrammets tredje VFU.

e) Ekonomisk ersättning utgår till aktuella förskolor och skolor under läsåret 20/21 för de handledare som genomgår handledarutbildning i uppdragsutbildningen. Se bilaga 3.

Utbetalningssätt:

Punkt a) Kontaktpersonerna på institutionerna ska vara direktkonterade på Lärarhögskolan. Skolhuvudman fakturerar Lärarhögskolan lön och overhead för kontaktpersonerna. Lärarhögskolan initierar kontakten.

Punkt b-e) Lärarhögskolan fördelar ut ersättningen till respektive skolhuvudman. Lärarhögskolan initierar kontakten.

7 Ändringar och åtgärder vid avvikelser

Om avtalet sägs upp av skolhuvudman och inget annat har överenskommits fullgör studenterna sin påbörjade VFU-period på aktuell övningsenhet i enlighet med detta avtal. Om Lärarhögskolan säger upp avtalet har skolhuvudman inget sådant ansvar.

8 Tvist

Tvist på grund av detta avtal skall lösas i första hand genom förhandlingar mellan parterna.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Umeå universitet/Lärarhögskolan                                                   

Kommun/Institution