Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Övningsskolor och övningsförskolor

Lärarutbildningen vid Umeå universitet deltar sedan 2015 i en försöksverksamhet på uppdrag av regeringen och som omfattar den verksamhetsförlagda utbildningen – VFU. Det övergripande målet är att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genom att höja professionsanknytningen för studenterna.

Lärarutbildningen vid Umeå universitet har under åren 2015-2019 deltagit i denna försöksverksamhet på uppdrag av regeringen och som omfattar den verksamhetsförlagda utbildningen – VFU.

Projekttiden löpte ut 2019-06-30 men Lärarhögskolan valde att förlänga försöksverksamheten med ett år fram till 2020-06-30 och skrev då en ny överenskommelse med nya åtaganden som samtliga kommuner som har övningsskolor och förskolor har undertecknat.

I slutet av 2019 gick regeringen ut i sitt regleringsbrev med att fortsätta betala ut medel för att stödja högskolor och universitet i att bedriva en övningsskoleverksamhet. Vår ambition är att, utifrån erfarenheter från projektet, fortsätta att utveckla kvalitén i VFU och samverkan med kommunerna.

Som ett led i detta ersätts överenskommelsen fr o m 2020-07-01 av ett tilläggsavtal som beskriver den fortsatta försöksverksamheten och som befintliga övningsförskolor och övningsskolor erbjudits att teckna.

Koncentration, samverkan och kvalitet

Dessa tre områden är centrala för att sträva mot det övergripande målet; att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen och höja professionsanknytningen för studenterna.

Koncentration innebär att ett flertal studenter placeras på de övningsenheter som deltar i försöksverksamheten för att på detta sätt ge bästa förutsättningar för samverkan.

Samverkan mellan medverkande förskolor och skolor samt lärarutbildningen möjliggörs genom en organisation med kontaktpersoner.

Kvalitet har under detta extra år handlar främst om kompetensutveckling i form av seminarier för studenter respektive handledare. Kontaktpersonerna ansvarar för att samordna handledarseminarier och professionsseminarier för studenter. Fortsatt satsning på utbildning av VFU-handledare och universitetslärare som genomför trepartssamtal ger också förutsättningar för ökad kvalitet. Koncentrationen av studenterna öppnar möjligheter för att i samverkan praktisera kollegialt lärande student/student respektive handledare/handledare. Varje övningsskola/förskola har dessutom tagit fram en handlingsplan för VFU som tydliggör hur de tar emot studenter som kommer på VFU och vad de kommer att få ta del av.

Dessa delar genomsyrar även det nya tilläggsavtalet som nu tagits fram för kommande år.

Medverkande kommuner

Försöksverksamheten genomförs i samverkan med Umeå, Lycksele, Skellefteå, Vännäs och Örnsköldsvik.

Avtal

Försöksverksamheten omfattas under 2019/20 av en överenskommelse tecknad mellan parterna. Denna ersätts fr o m hösten 2020 av ett nytt tilläggsavtal som tydligare ska visa på att det är ett tillägg till det ordinarie VFU-avtalet som omfattar alla förskolor och skolor inom avtalsområdet som tar emot studenter på VFU. Det förlängs med två år i taget om inte någon part säger upp det.

Överenskommelse 2019-20.

Tilläggsavtal med bilagor 20/22

Ordinarie VFU-avtal

 

Läs mer om övningsskolor och övningsförskolor

Försöksverksamhet under utveckling
Försöksverksamhet under utveckling

Läs mer om hur vi arbetar med att utveckla försöksverksamheten

Umeå universitet övningsskolor
Umeå universitet övningsskolor

Här hittar du Umeå universitetets övningsskolor och övningsförskolor.

Övningsskolor där studenter blev del av lärarlaget
Övningsskolor där studenter blev del av lärarlaget

Läs om Skellefteå kommuns arbete med övningsskolor på gymnasiet.

Petra Westling
Utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 84
Leif Thylin
Seniorkonsult
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 77