Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VFU-handbok för handledare

Aktuella VFU-kurser

Här hittar du kurser som har VFU den här terminen. Där finns också uppgifter om kursansvariga, dokument mm.

Inledande information

 • Om VFU och handledaruppdraget

  Syftet med denna handbok är att handledare ska hitta information som stödjer arbetet med uppdraget. Mycket av informationen är densamma som i VFU-handböckerna för studenter och handledare, och ta gärna del av den information som de får:

  VFU-handbok studenter

  VFU-handbok samordnare

  Utbildningen innehåller 30 hp VFU, vilket motsvarar ungefär 20 veckor. En student har VFU under två till fem perioder, beroende på vilket program man är antagen till.

  Att vara handledare är ett mycket viktigt uppdrag som bidrar till studentens utveckling till professionell förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare under dennes VFU – verksamhetsförlagda utbildning.

  Handledaren har rollen som reflektionspartner och ansvarar för att handleda och stödja lärarstudenten för att denne ska kunna utveckla kunskaper och färdigheter kring alla förväntade studieresultat som kursplaner för de aktuella VFU-perioderna innehåller.

  Som handledare ska denne, genom att ge studenten ett växande ansvar för de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget, möjliggöra studentens professionsutveckling.

  Handledaren ska också bidra till studentens kunskaper och förståelse för förskolans/skolans hela uppdrag och grundläggande värderingar.

  Rektor ansvarar för att utse kompetenta och erfarna pedagoger som är aktuella som handledare och skapa goda förutsättningar för dem att utföra uppdraget.

  Fäll ihop
 • Avtal

  För att reglera samverkan mellan Lärarhögskolan vid Umeå universitet och skolhuvudmännen inom avtalsområdet finns ett VFU-avtal tecknat mellan parterna. Här tydliggörs bland annat vilka åtaganden kommunerna respektive universitetet har när det gäller VFU.

  Lärarhögskolan vid Umeå universitet ingår också i en verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Till denna följer ett tilläggsavtal som är tecknat med berörda enheter. Mer information hittar du här.

  VFU-avtalet

  VFU-avtalet för utländska studenter

  Tilläggsavtal övningsskoleverksamheten

  Fäll ihop
 • Utbildningsprogram

  Känna till vilka utbildningar som Lärarhögskolan vid Umeå universitet erbjuder.  Specifikt den eller de utbildningar där VFU-samordnaren placerar studenter - programstruktur och VFU-periodernas positioner.

  Utbildningsprogram vid Lärarhögskolan

  Fäll ihop
 • Organisation för VFU-processen

  Lärarhögskolans kansli har det övergripande ansvaret för utbildningarnas upplägg och organisation samt utgör en stödfunktion till institutionerna. Ett tjugotal institutioner ansvarar för undervisning på de olika kurserna inom lärar- och förskollärarprogrammen.

  Fäll ihop
 • Lärarhögskolans kansli

  På Lärarhögskolans kansli finns stödfunktioner till lärarutbildningen och som student kan du vid behov bland annat ta kontakt med studievägledare och VFU- handläggare.

  Lärarhögskolans kansli

  Fäll ihop
 • Regelverk och principer för VFU-placering

  Lärarhögskolan beställer VFU platser för alla som går förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogram hos skolhuvudmän inom vårt avtalsområde som är Västerbottens län samt, Arjeplog, Kramfors,  Härnösand, Piteå, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun.

  Studenten får inte ordna eller själv byta VFU placering. Det är Lärarhögskolan och skolan/kommunen som ansvarar för placeringen.

  Studenten kan placeras i par om överenskommelse har gjorts mellan parterna vid till exempel platsbrist.

  För studenter som tillhör något av programmen KPU, VAL och YRK finns andra direktiv vad gäller möjligheterna att göra VFU utanför vårt avtalsområde. Information om detta ges i anslutning till de kurser som har VFU.

  Fäll ihop
 • VFU-översikt

  Ha god kännedom om vilka VFU-perioder som är aktuella att placera studenter i och vara medveten om att översikten uppdateras inför varje höst/vår.

   

  Fäll ihop
 • VFU-samordnare

 • Handledarutbildning

  Universitetet erbjuder två handledarutbildningar. Läs mer om handledarutbildningarna.

  Fäll ihop
 • Ersättning för medverkan vid VFU

  För medverkan i VFU utgår ersättning med 880 kr per student och vecka. Beloppet ovan gäller för 2022 och justeras årsvis baserat på statens pris och löneomräkningsindex.

  För students frånvaro som anmälts mindre än två veckor innan VFU-periodens början utgår ersättning till skolhuvudmannen för VFU-perioden med två arbetsveckor. För student som i förtid avbryter sin VFU utgår ersättning för de genomförda dagarna samt två arbetsveckor, dock ej fler dagar än VFU-periodens längd.

  Inom varje kommun reglerar huvudmannen hur dessa pengar ska användas för att underlätta för VFU-handledare att fullfölja sitt uppdrag.

  Fäll ihop

Inför VFU

 • Förbereda mottagande av student

  Handledaren förbereder mottagande av studenten och ger en introduktion som skapar goda förutsättningar för att studenten att kunna genomföra sin VFU med god kvalitet. På förskolor och skolor som deltar i övningsskoleverksamheten har ”Handlingsplan för VFU” tagits fram för att bland annat det ska bli tydligt vad introduktionen ska innehålla.

  Exempel på handlingsplan (länk)

  Information om övningsskoleverksamheten

  Fäll ihop
 • Ta del av obligatoriska dokument

  Handledaren förväntas ha kännedom om den kursplan som är aktuell för VFU-kursen. I den anges kursens förväntade studieresultat (FSR), det vill säga vad studenten ska kunna efter avslutad kurs och beskriver därigenom nivån för godkänd prestation.

  Handledaren ska även ta del av det bedömningsunderlag som finns för kursen. I slutet av det dokumentet finns även information om trepartssamtal.

  Det är studentens uppgift att delge handledaren obligatoriska dokument samt innehåll och uppgifter i kursen.

  Dokument för aktuella VFU-kurser och kursplaner

  Fäll ihop
 • Delta vid handledarkonferens

  I förekommande fall bjuds pedagoger som ska ta emot student på VFU in till handledarkonferens eller motsvarande av ansvarig universitetslärare. Information kring detta får handledaren från VFU-samordnaren och den finns även utlagd på följande sida. 

  Dokument för aktuella VFU-kurser och kursplaner

  Fäll ihop
 • Informera om students VFU

  Handledaren informerar barnen/eleverna och förskolans/skolans personal om att student snart börjar sin VFU. I förekommande fall skickas information även till föräldrar om att en ny vuxen kommer att finnas i barngruppen/klassen under en tid.

  Fäll ihop
 • Kontakta VFU-samordnare vid behov

  Det ligger på studentens ansvar att ta kontakt med handledaren i god tid före VFU-periodens börjar. Om studenten inte hört av sig senast en vecka före VFU-periodens start tar handledaren kontakt med den VFU-samordnare som placerar studenter inom dennes område.

  VFU-samordnare

  Fäll ihop

Under VFU

 • Mottagande med introduktionssamtal

  När handledaren tar emot studenten håller denne ett introduktionssamtal med studenten. Om det finns möjlighet att träffa studenten före VFU-perioden startar är det naturligtvis bra. Vid denna introduktion är det bland annat viktigt att prata om ramverket för VFU i form av följande punkter: registeruttag ur belastningsregistret, heltidsstudier under VFU, närvaro och frånvaro vid VFU, vikariat, sekretess och tystnadsplikt, rutiner vid problem, hantering av avbruten VFU, kontakt med besökande universitetslärare och VFU-besök med trepartssamtal. Dessa beskrivs under nästkommande flikar.

  Fäll ihop
 • Registerutdrag ur belastningsregistret

  Lärarstudenten ansvarar för att ansöka om ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget ska studenten visa första dagen på den skola eller förskola där denne ska genomföra VFU eller fältstudier. Det är rektor som är skyldig att se till att detta sker. Utan registerutdrag kan VFU inte påbörjas. Utdraget är giltigt i ett år och det tar ca 2-3 veckor att få det efter ansökan. Vi rekommenderar att beställa det i god tid, kanske till och med terminen innan VFU.

  Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna det i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller öppnar kuvertet och kontrollerar att utdraget innehåller rätt uppgifter innan det lämnas till rektor.

  Rektor kan spara en kopia och studenten tar hand om originalet eftersom det kan komma att behövas för uppvisande vid eventuella fältstudier eller senare VFU.

  Regelverk

  Kontroll av registerutdrag från belastningsregistret regleras i Skollagen och i Lag om registerkontroll och avser personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Kontrollen omfattar även lärarstuderande inom förskoleverksamhet, skola eller fritidshem, både under VFU men även när de anlitas eller tas emot i verksamheten t.ex. vid fältstudier. Den görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som finns inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

  Ansökningsblankett på Polisens webbplats

  Fäll ihop
 • Heltidsstudier under VFU

  Om studenten går en heltidsutbildning genomförs VFU studier på heltid. Den omfattar 40 timmar i veckan och där ingår även tid för de uppgifter som är kopplade till VFU- kursen.

  Studenten följer handledarens/ handledarnas hela arbetsvecka och medverkar vid dennes samtliga arbetsuppgifter med ökat krav på självständighet. Detta innebär deltagande vid undervisning och planering samt även vid exempelvis arbetslagsträffar, konferenser, planeringsmöten och utvecklingssamtal. Om VFU-handledaren arbetar deltid ska studenten ändå delta på heltid, vilket innebär att denne tilldelas en annan handledare under den aktuella tiden.

  Fäll ihop
 • Närvaro och frånvaro vid VFU

  Om studenten blir sjuk eller av andra skäl är frånvarande under sin VFU ska tiden denne varit borta tas igen. VFU-handledaren gör en individuell bedömning av hur 1-2 dagars sjukfrånvaro ska tas igen. Vid tre eller fler dagars frånvaro ska kursansvarig eller besökande lärare kontaktas för samråd.

  Om VFU-handledaren blir sjuk eller av annan anledning är frånvarande ska ersättare finnas på förskolan/skolan. För denna eventuella händelse ska beredskap finnas.

  Fäll ihop
 • Vikariat

  VFU-kurser kräver obligatorisk närvaro och därför är det inte möjligt för studenten att vikariera och samtidigt fullgöra sin VFU-kurs. Om detta ändå sker ska dagarna fullgöras vid annat tillfälle.

  De dagar eller tillfällen då den studerande i samråd med handledare självständigt undervisar är en del i utbildningen och ska inte räknas som vikariat.

  Fäll ihop
 • Sekretess och tystnadsplikt

  Under VFU- perioden kommer studenten i nära kontakt med barn och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet. Offentlighets- och sekretesslagens (SFS 2009:400) uppgift är att tillgodose detta skydd.

  Det åligger studenten att upprätthålla sekretessen och tystnadsplikten vilket innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen.

  På vissa enheter kan studenten få underteckna en blankett, där denne försäkrar att följa sekretessen och tystnadsplikten. Det är studentens ansvar att ta reda på vilka rutiner som finns rörande sekretess och tystnadsplikt vid den enhet där VFU genomförs.

  Fäll ihop
 • Rutiner vid problem

  Om studenten får problem under sin VFU ska denne, om möjligt, i första hand ta upp frågan med sin VFU-handledare och söka en lösning. Om detta inte är möjligt kontaktar studenten den VFU-samordnare i kommunen som ansvarar för placeringen. Studenten kontaktar även ansvarig universitetslärare för kännedom.

  VFU- samordnare hanterar vid behov byte av VFU-placering för student då information om problem kommit under eller efter avslutad VFU.  

  Lista över VFU-samordnare i kommunerna

  Om VFU-handledaren är tveksam till studentens prestation under VFU-kursen ska ansvarig universitetslärare kontaktas så snart som möjligt.

  Kontaktuppgifter till kursansvariga

  Fäll ihop
 • Hantering av avbruten VFU

  En VFU-kurs kan behöva avbrytas av flera skäl. Det kan gälla exempelvis sjukdom, studieavbrott, studieuppehåll eller allvarliga brister i studentens kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt som gör att barns/elevers säkerhet, integritet eller föräldrars förtroende för verksamheten riskeras. Ibland kan en VFU-placering också behöva avslutas på grund av olika omständigheter på VFU-platsen.

  Om studenten placerats men av någon anledning inte påbörjar VFU:n, informerar ansvarig VFU-samordnare berörd handledare.

  Om studenten inte slutför en påbörjad VFU-kurs, måste denne meddela handledaren, kursansvarig lärare och VFU-samordnare på Lärarhögskolans kansli snarast möjligt. Lärarhögskolan ansvarar i sin tur för att meddela samordnare i berörd kommun.

  Behöver studenten stöd i att lägga upp sina fortsatta studier ska studievägledare kontaktas.

  Studieuppehåll och studieavbrott ska du anmäla med en blankett. Läs mer och hämta blankett.

  Kontaktuppgifter till studievägledare och VFU-handläggare hittar du på ditt programs hemsida

  Kursansvariga lärare

  Fäll ihop
 • Frågor kring kursinnehåll

  Vid frågor angående kursens innehåll och genomförande tar handledaren kontakt med kursansvarig lärare.

  Kontaktuppgifter till kursansvariga

  Fäll ihop
 • Kontakt med besökande universitetslärare

  Studenten ansvarar för att i samverkan med universitetslärare och VFU-handledare komma överens om lämplig tid för besök och trepartssamtal.

  Detta sker så snart det är klart vilka undervisningstillfällen studenten ska ansvara för.

  Fäll ihop
 • VFU-besök med trepartssamtal

  I de flesta VFU-kurser får studenten besök av universitetslärare som närvarar när denne genomför ett eller flera undervisningstillfällen. I anslutning till besöket genomförs ett trepartssamtal. Vid detta samtal medverkar student, VFU-handledare och universitetslärare. Det övergripande syftet med samtalen är att studenten själv ska värdera sin VFU och professionsutveckling.

  Som förberedelse inför trepartssamtalet ska VFU-handledaren och studenten tillsammans reflektera över dennes utveckling, med fokus på områden i bedömningsunderlaget och genomförd VFU under aktuell period. Reflektionerna skrivs in i bedömningsunderlaget av VFU-handledare och belyses vid trepartssamtalet. Studenten ska här också relatera till tidigare studier i utbildningen. Även planering och genomförande av undervisning utgör underlag för diskussioner vid trepartssamtal.

  De återkommande trepartssamtalen ska medverka till att skapa kontinuitet och progression i studentens professionsutveckling, men det är inte säkert att det alltid är samma besökande lärare som deltar och även handledaren kan vara en annan person. Målsättningen är dock att skapa förutsättningar som säkerställer progression i studentens utveckling.

  Innehåll och struktur för trepartssamtal hittar du i det bedömningsunderlag som är aktuellt för din kurs, längst bak i dokumentet.  Du hittar underlagen här.

  Fäll ihop
 • Planering, handledning och bedömning

  I början av VFU: n gör handledaren tillsammans med studenten upp en plan för periodens innehåll. Det är studenten som har huvudansvar för sin egen utbildning och därför är det viktigt är att den präglas av progression där studenten tar ett växande ansvar utifrån sina förutsättningar. Det förutsätter kontinuerligt inplanerad tid för handledning av studenten

  där ett avslutande utvärderingssamtal vid VFU-kursens slut ingår för att säkerställa detta. Handledaren ska fungera som studentens stöd och reflektionspartner kontinuerligt. Handledaren bidrar med ett ifyllt bedömningsunderlag som snarast efter avslutad VFU skickas till hänvisad person, oftast kursansvarig eller besökande lärare. Denna bedömning är en av de delar som ligger till grund för universitetslärarens examination. Där ska studentens självvärdering synas och ska således ha fått tillfälle att träna på det genomgående under sin VFU- tid. Allt detta beskrivs under nästkommande flikar.

  Fäll ihop
 • Plan för VFU-perioden

  VFU-handledaren och studenten gör tillsammans upp en plan för VFU- perioden. Här ingår tider för deltagande i barngrupp/klass samt ansvar för genomförande av undervisning och tid för förberedelser, utvärdering och uppföljning. Den ska också ge utrymme för auskultation i verksamheten.  

  Planen ska även ange tid för studenten att genomföra sina VFU-uppgifter samt tillfällen för handledare och student att träffas för handledningssamtal. Det gäller även åtaganden som handledaren har och som studenten ska följa. Det innefattar olika träffar med hela personalgruppen eller arbetslaget och i förkommande fall utvecklingssamtal, föräldramöte, elevvårdskonferens, kompetensutveckling, seminarier mm.

  Lämpligt är att göra en långsiktig övergripande VFU- plan för periodens alla veckor och sedan kontinuerligt planera veckovis.

  Fäll ihop
 • VFU med progression

  Första VFU-perioden är kort och innefattar mestadels observationer, men allteftersom utbildningen fortlöper får studenten i större utsträckning under handledning planera, genomföra och utvärdera undervisningstillfällen.

  Förutom att genomföra sin undervisning ska studenten under VFU- perioderna auskultera. Det betyder att studenten aktivt följer sin handledare eller andra pedagoger i deras verksamhet och uppdrag.

  Fäll ihop
 • Handledning av student

  Studenten kommer under VFU- perioden att kontinuerligt samtala med sin handledare kring sitt tillämpande av sina teoretiska kunskaper och ledarskap i en praktisk verksamhet. Dessa tillfällen kan vara kortare samtal men ska även vara längre inplanerade och väl förberedda träffar för att ge möjlighet till fördjupad handledning.

  Under handledningssamtalen mellan VFU-handledare och student ska de använda sig av Bedömningsunderlaget som utgångspunkt. Det är viktigt att fokusera på studentens styrkor men också på vad denne behöver vidareutveckla. Samtalen bör formas utifrån ett formativt och stödjande syfte.

  Studenten och handledaren kommer överens om hur det som samtalas kring ska dokumenteras.

  VFU-handledaren dokumenterar antalet undervisningstillfällen och skriver in detta i Bedömningsunderlaget.

  Bedömningsunderlag för kurser som har VFU 

   

  Fäll ihop
 • Bedömningsunderlaget

  VFU-handledare ansvarar för att bidra med ett ifyllt Bedömningsunderlag som utgår från kursens förväntade studieresultat - FSR, vilket utgör ett stöd för universitetslärarens examination. I detta dokumenterar VFU-handledaren även antalet undervisningstillfällen som studenten planerat och genomfört, samt frånvaro.

  Bedömningsunderlaget bör användas:     

  • inför mottagande av lärarstudent,   
  • för samtal mellan VFU-handledare och lärarstudent (formativ bedömning),
  • inför och under trepartssamtal (formativ bedömning) och
  • som underlag för bedömning efter avslutad VFU (summativ bedömning).
  Fäll ihop
 • Bedömning och examination

  Bedömning av VFU sker mot de förväntade studieresultaten och utifrån det underlag som anges i kursplanen. Betyg sätts enligt den skala som är angiven i kursplanen.

  Handledarens uppgift är inte att sätta betyg, men denne lämnar ett omdöme i form av Bedömningsunderlaget. Detta är en av de delar som ligger till grund för kursbetyget.

  Det är universitetslärare som beslutar om studentens betyg på VFU-kursen då samtliga teoretiska och praktiska moment/delar är avslutade. Det är också universitetslärare som beslutar om VFU-perioden ska göras om helt eller delvis.

  Rektor vid Umeå universitet har fastställt regler och riktlinjer för betyg och examination:

  Regler och riktlinjer för betyg och examination på grund och avancerad nivå

  Fäll ihop
 • Underkännande av VFU

  Antalet examinationstillfällen för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är begränsat till två. I de fall där studenten underkänns vid sin ordinarie VFU får hen göra om perioden och därmed beställs en ny VFU-plats hos samma eller annan handledare. Ett tredje tillfälle kan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl men då måste studenten själv ansöka om det.

  Fäll ihop