Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VFU-handbok för samordnare

Aktuella VFU-kurser

Här hittar du kurser som har VFU den här terminen. Där finns också uppgifter om kursansvariga, dokument mm.

Inledande information

 • Om VFU och samordnaruppdraget

  Syftet med denna handbok är att VFU-samordnare ska hitta information som stödjer arbetet med uppdraget. Mycket av informationen är densamma som i VFU-handböckerna för studenter och handledare, och ta gärna del av den information som de får:

  VFU-handbok studenter

  VFU-handbok handledare (länk kommer)

  Utbildningen innehåller 30hp VFU, vilket motsvarar ungefär 20 veckor. En student har VFU under två till fem perioder, beroende på vilket program denne är antagen till.

  VFU-samordnarens huvuduppgifter är att koordinera VFU-verksamheten hos skolhuvudmannen samt att vara en länk mellan skolhuvudmannen och universitetets VFU-organisation.

  Rektor ansvarar för att utse kompetenta och erfarna pedagoger aktuella för uppdraget som handledare och skapa goda förutsättningar för dem att utföra uppdraget.

  Uppdragsbeskrivningen för VFU-samordnare i de kommuner som är knutna till avtalsområdet varierar. Ambitionen med denna VFU-handbok är att den ska innehålla de primära uppgifter som VFU-samordnarens ansvar omfattas av.

  Fäll ihop
 • Avtal

  För att reglera samverkan mellan Lärarhögskolan vid Umeå universitet och skolhuvudmännen inom avtalsområdet finns ett VFU-avtal tecknat mellan parterna. Här tydliggörs bland annat vilka åtaganden kommunerna respektive universitetet har när det gäller VFU.

  Lärarhögskolan vid Umeå universitet ingår också i en verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Till denna följer ett tilläggsavtal som är tecknat med berörda enheter. Mer information hittar du här.

  VFU-avtalet

  VFU-avtalet för utländska studenter

  Tilläggsavtal övningsskoleverksamheten

  Fäll ihop
 • Organisation för VFU-processen

  Lärarhögskolans kansli har det övergripande ansvaret för utbildningarnas upplägg och organisation samt utgör en stödfunktion till institutionerna. Ett tjugotal institutioner ansvarar för undervisning på de olika kurserna inom lärar- och förskollärarprogrammen.

  Fäll ihop
 • Lärarhögskolans kansli

  På Lärarhögskolans kansli finns stödfunktioner till lärarutbildningen och som student kan du vid behov bland annat ta kontakt med studievägledare och VFU- handläggare.

  Lärarhögskolans kansli

  Fäll ihop
 • VFU-samordnare

 • Handledarutbildning

  Universitetet erbjuder två handledarutbildningar. Läs mer om handledarutbildningarna.

  Fäll ihop
 • Ersättning för medverkan vid VFU

  För medverkan i VFU utgår ersättning med 880 kr per student och vecka. Beloppet ovan gäller för 2022 och justeras årsvis baserat på statens pris och löneomräkningsindex.

  För students frånvaro som anmälts mindre än två veckor innan VFU-periodens början utgår ersättning till skolhuvudmannen för VFU-perioden med två arbetsveckor. För student som i förtid avbryter sin VFU utgår ersättning för de genomförda dagarna samt två arbetsveckor, dock ej fler dagar än VFU-periodens längd.

  Inom varje kommun reglerar huvudmannen hur dessa pengar ska användas för att underlätta för VFU-handledare att fullfölja sitt uppdrag.

  Fäll ihop

VFU-samordnarens ansvar

 • Samverkan med rektorer

  I samverkan med rektorer kontinuerligt uppdatera namnen på vilka handledare som är aktuella att ta emot studenter. Vidare informera skolledningen om kommande placeringar och samtala kring dimensionering av antalet studenter.

  Fäll ihop
 • VFU-översikt

  Ha god kännedom om vilka VFU-perioder som är aktuella att placera studenter i och vara medveten om att översikten uppdateras inför varje höst/vår.

   

  Fäll ihop
 • Utbildningsprogram

  Känna till vilka utbildningar som Lärarhögskolan vid Umeå universitet erbjuder.  Specifikt den eller de utbildningar där VFU-samordnaren placerar studenter - programstruktur och VFU-periodernas positioner.

  Utbildningsprogram vid Lärarhögskolan

  Fäll ihop
 • Regelverk och principer för VFU-placering

  Lärarhögskolan beställer VFU platser för alla som går förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogram hos skolhuvudmän inom vårt avtalsområde som är Västerbottens län samt, Arjeplog, Kramfors,  Härnösand, Piteå, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun.

  Studenten får inte ordna eller själv byta VFU placering. Det är Lärarhögskolan och skolan/kommunen som ansvarar för placeringen.

  Studenten kan placeras i par om överenskommelse har gjorts mellan parterna vid till exempel platsbrist.

  För studenter som tillhör något av programmen KPU, VAL och YRK finns andra direktiv vad gäller möjligheterna att göra VFU utanför vårt avtalsområde. Information om detta ges i anslutning till de kurser som har VFU.

  Fäll ihop
 • Placering av studenter

  I samverkan med utbildningssamordnare för VFU på Lärarhögskolans kansli ta emot beställningar av studenter för placering hos behöriga lärare i den skolform, åldersgrupp och ämnen som motsvarar den utbildningsplan för det program som studenten läser. Följa de riktlinjer som finns i nedanstående dokument.    

  Fäll ihop
 • Rutiner och tidsplan kring beställningar av VFU-platser

  Lärarhögskolan ansvarar för att beställning av VFU-placering till berörda samordnare sker i så god tid som möjligt före VFU-perioden. Studenten ska informeras om sin placering via Studieplansverktyget, minst fyra veckor innan VFU-periodens start i de fall där placeringen kräver boende på annan ort. När placeringen inte kräver boende på annan ort ska beställningen i normalfallet komma i så god tid att studenten kan informeras om placering minst två veckor innan VFU- period.

  Undantag från detta gäller:

  • Då studenten, av olika skäl, inkommer sent med önskemål om att få en VFU-placering.
  • Vid programstart då beställning av VFU-placering från Lärarhögskolan sker senare än fyra veckor innan kursstart.
  Fäll ihop
 • Riktlinjer för placering av studenter på VFU i de olika programmen

  Förskollärarprogrammet 

  • Studenten ska under sina VFU-perioder ges möjlighet att möta barn i olika åldrar. Detta innebär att hen under minst två perioder placeras i olika åldersgrupper. 
  • Under VFU-kursen ”Att undervisa i förskolan” ska studenten under en vecka auskultera i förskoleklass. Tiden ska vara sammanhängande och bör placeras i början eller slutet av perioden. 
  • Studenterna placeras en och en hos varje handledare.

  Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3

  • ”Under VFU-kursen ”Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU)”, ska studenten under en vecka auskultera i förskoleklass. Tiden ska vara sammanhängande och bör placeras i början eller slutet av perioden.”
  • Inom VFU-kursen “Att undervisa i …" ska studenten göra VFU i åk 2 eller 3.
  • Studenterna placeras en och en hos varje handledare om inte annat är överenskommet. 
  • Viktigt att studenten får goda förutsättningar att undervisa i kärnämnena svenska, matematik och engelska.

  Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6

  • Inför students sista VFU ”Läraryrkets dimensioner” läser hen fördjupningskurs NO eller SO. Under VFU ska studenten därför ges goda förutsättningar att undervisa i sin inriktning. Detsamma gäller även kärnämnena svenska, matematik och engelska. Detta kan därför innebära att hen har flera handledare utöver sin huvudhandledare som har det övergripande ansvaret för studenten.
  • Studenterna placeras en och en hos varje handledare om inte annat är överenskommet. 

  Grundlärarprogrammet – fritidshem

  • Under termin 5 ska studenten i “Läraryrkets dimensioner 2” göra VFU i det praktiskt-estetiska ämne som hen fördjupat sig i – Bild eller Idrott och hälsa. Placering ska då göras hos en lärare som är behörig i ämnet.

  Ämneslärarprogrammet – gymnasieskolan

  • Studenten ska under VFU-perioden ”Att undervisa i …” placeras i åk 7-9 och ska undervisa i sitt förstaämne. Undantag är ämnet naturkunskap som bara finns på gymnasiet. Nk- studenter gör all sin VFU på gymnasiet. 
  • Under ”Läraryrkets dimensioner” ska studenten göra sin VFU inom gymnasieskolan och ska undervisa i båda sina ämnen.

  Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

  • Studenten gör sin VFU i gymnasieskola och/eller grundskola, åk 7-9 beroende på vilken examen studenten går mot.

  Yrkeslärarprogrammet

  • Studenten gör sin VFU vid ett gymnasialt yrkesprogram.
  • Enligt missiv från Lärarhögskolans rektor (2014-10-28) har yrkeslärarstudenter med anställning vid skola, rätt att genomföra sin VFU inom ramen för densamma. Överenskommelse om VFU-placering inom ramen för egen tjänst upprättas via en blankett, tillhandahållen av Lärarhögskolan, som undertecknas av student, rektor och handledare. När uppgifterna inkommit tar Lärarhögskolan formell kontakt med aktuell skola och skriver in placeringen i Studieplansverktyget.
  Fäll ihop
 • Studieplansverktyget

  Lägga in och publicera studenters placering i studieplansverktyget i god tid före VFU-periodens början så att de kan se sina placeringar och ta kontakt med sina handledare.                               

  Lägga in och hålla uppgifter uppdaterade i studieplansverktyget som är viktiga för studenten och universitetslärare att kunna ta del av, tex. kontaktuppgifter till handledare.

  Logga in i studieplansverktyget 

  Viktiga uppgifter i Studieplansverktyget

  Samordnare ansvarar för att delge kontaktuppgifter till handledare och skola/förskola till Lärarhögskolan i samband med placering.

  Samordnare med behörighet till Studieplansverktyget, tillhandahållen via Lärarhögskolan, ansvarar för registervård i verktyget gällande kontaktuppgifter till handledare och skola/förskola. Registervården består i att hålla kontaktuppgifter till handledare uppdaterade när en placering publiceras i Studieplansverktyget.

  Kontaktuppgifter som ska delges Lärarhögskolan och student i samband med placering:

  • Handledare: För- och efternamn, Epost, Telefon
  • Skola/Förskola: Namn och Ort
  • I förkommande fall ska även uppgifter om årskurs i skolan anges.
  • I förskolan ska alltid åldersgrupp anges.
  • Tilldelas studenten mer än en handledare under placeringen, ska kontaktuppgifter till samtliga handledare anges i placeringsmeddelandet till aktuell student.
  • I samband med placeringar i Skellefteå och Lycksele kommun ska studenten delges kontaktinformation till samordnare för boendefrågor i den aktuella kommunen.

  Behörighet i Studieplansverktyget

  Nya VFU-samordnare ansöker om behörighet i SP:n enligt blankett nedan och tar sedan kontakt med utbildningssamordnare för VFU-placeringar på Lärarhögskolans kansli för att få utbildning i verktyget. 

  Blankett behörighet 

  Kontaktuppgifter utbildningssamordnare:

  Lars Knutsson

  Stina Berglund

  Fäll ihop
 • Information till handledare

  VFU-samordnare förmedlar information från kursansvariga till handledare inför varje VFU-period genom att hänvisa till följande sida.

  Dokument för aktuella VFU-kurser och kursplaner

  Fäll ihop
 • Underkännande av VFU

  Antalet examinationstillfällen för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är begränsat till två. I de fall där studenten underkänns vid sin ordinarie VFU får hen göra om perioden och därmed beställs en ny VFU-plats hos samma eller annan handledare. Ett tredje tillfälle kan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl men då måste studenten själv ansöka om det.

  Fäll ihop
 • Rutiner vid problem

  Om studenten får problem under sin VFU ska denne, om möjligt, i första hand ta upp frågan med sin VFU-handledare och söka en lösning. Om detta inte är möjligt kontaktar studenten den VFU-samordnare i kommunen som ansvarar för placeringen. Studenten kontaktar även ansvarig universitetslärare för kännedom.

  VFU- samordnare hanterar vid behov byte av VFU-placering för student då information om problem kommit under eller efter avslutad VFU.  

  Lista över VFU-samordnare i kommunerna

  Om VFU-handledaren är tveksam till studentens prestation under VFU-kursen ska ansvarig universitetslärare kontaktas så snart som möjligt.

  Kontaktuppgifter till kursansvariga

  Fäll ihop
 • Hantering av avbruten VFU

  En VFU-kurs kan behöva avbrytas av flera skäl. Det kan gälla exempelvis sjukdom, studieavbrott, studieuppehåll eller allvarliga brister i studentens kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt som gör att barns/elevers säkerhet, integritet eller föräldrars förtroende för verksamheten riskeras. Ibland kan en VFU-placering också behöva avslutas på grund av olika omständigheter på VFU-platsen.

  Om studenten placerats men av någon anledning inte påbörjar VFU:n, informerar ansvarig VFU-samordnare berörd handledare.

  Om studenten inte slutför en påbörjad VFU-kurs, måste denne meddela handledaren, kursansvarig lärare och VFU-samordnare på Lärarhögskolans kansli snarast möjligt. Lärarhögskolan ansvarar i sin tur för att meddela samordnare i berörd kommun.

  Behöver studenten stöd i att lägga upp sina fortsatta studier ska studievägledare kontaktas.

  Studieuppehåll och studieavbrott ska du anmäla med en blankett. Läs mer och hämta blankett.

  Kontaktuppgifter till studievägledare och VFU-handläggare hittar du på ditt programs hemsida

  Kursansvariga lärare

  Fäll ihop