Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Carina Hermansson

Carina Hermansson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i språkdidaktik vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet, och gästforskare mot de yngre barnens literacy vid Karlstad universitet. Här arbetar jag med undervisning i och forskning om språkets betydelse för lärande samt språkutveckling. Jag är särskilt intresserad av vad det innebär att lära sig läsa och skriva i det digitala klassrummet samt av skrivande som ett redskap för att utvecklas som en fullvärdig medlem i en kultur, ett samhälle.

Min avhandling, Nomadic Writing: Exploring Processes of Writing in Early Childhood Education (2013), undersöker hur 6-7-åringar gör när de skriver. Jag myntade begreppet nomadiskt skrivande som ett sätt att beskriva och förstå hur barn skapar text och hur barnet som skribent utvecklas. Med begreppet nomadiskt skrivande argumenterar jag för värdet av att ett specifikt fokus på både den skrivna produkten och den medföljande skrivaktiviteten bibehålles, samtidigt som det föränderliga och rörliga i skrivprocesserna uppmärksammas.

Under en tvåårig post-doktortjänst (2014-2016) fokuserade jag frågor om hur barn upptäcker och utvecklar läsandet i det nya medielandskapet, närmare bestämt hur barn skapar mening när de läser e-böcker. Därefter har jag i ett tvärvetenskapligt projekt, Genrepedagogiska modeller och elevers läs- och skrivutveckling (2015-2017), tillsammans med forskare från litteraturvetenskap och psykologi undersökt hur undervisning utifrån olika genrepedagogiska modeller kan påverka elevers läs- och skrivförmåga. I forskningsprojektet, Språkpolicy: Att skapa språkstimulerande gränsöverskridande arenor på en flerspråkig skola (2015-2017), bedrev jag tillsammans med kollegor från Umeå universitet skolutveckling kring språkutvecklande arbetssätt i flerspråkiga miljöer. Särskilt fokus ägnades de förändringsprocesser detta språkpolicyarbete implicerar. Från 2019 till 2023 ingår jag i två forskningsprojekt finansierade av Vetenskapsrådet; Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning (2019-03429) och Skrivande som näring för demokratin (2018-03779) (ytterligare information finns under flik ’Forskning’).

Education Inquiry
Damber, Ulla; Hermansson, Carina; Andersson, Birgit; et al.
Education Inquiry
Hermansson, Carina; Norlund Shaswar, Annika; Rosén, Jenny; et al.
Bildning: Svensklärarföringens årsskrift 2020, Svensklärarföreningen 2021 : 101-115
Lindgren, Eva; Hermansson, Carina; Boström, Per; et al.
Skrivundervisningens grunder, Gleerups Utbildning AB 2020 : 317-329
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Routledge 2019, Vol. 112, (4) : 483-494
Hermansson, Carina; Jonsson, Bert; Levlin, Maria; et al.
Cambridge Papers in ELT
Hermansson, Carina; Lindgren, Eva
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, (1) : 12-25
Hermansson, Carina
Language and Education, Routledge 2017, Vol. 31, (5) : 463-478
Hermansson, Carina
Nordic Journal of Literacy Research, Cappelen Damm Akademisk 2017, Vol. 3, (1) : 1-5
Hermansson, Carina; Hultin, Eva; Tanner, Carina
Journal of Early Childhood Literacy, SAGE PUBLICATIONS LTD 2017, Vol. 17, (3) : 426-443
Hermansson, Carina; Saar, Tomas
Posthumanistisk pedagogik: teori, undervisning och forskningspraktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 83-99
Hermansson, Carina; Saar, Tomas
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 207-224
Lindé, Anna; Hermansson, Carina
Language and Education, Routledge 2017, Vol. 31, (5) : 395-399
Wedin, Åsa; Hermansson, Carina; Holm, Lars
Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet, Göteborg: Nordicom 2014 : 117-129
Adelmann, Kenneth; Bergman, Lotta; Dahlbeck, Per; et al.
Educare - Vetenskapliga skrifter, Malmö: 2014, Vol. 2 : 121-145
Hermansson, Carina; Saar, Tomas; Olin-Scheller, Christina
Barndom, lärande, ämnesdidaktik, Lund: Studentlitteratur AB 2013 : 119-128
Hermansson, Carina; Jennfors, Elsabeth

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2021

Carina Hermansson har bred och omfattande erfarenhet av att undervisa på olika kurser och nivåer - såväl i grundskolans mellanår som kurser på grundläggande och avancerad nivå inom högskolan. För närvarande medverkar hon på kurser inom grundlärarprogrammen med inriktning mot arbete i fritidshem, förskola, grundskolelärare F-3 och 4-6. Dessutom undervisar Carina i speciallärarprogrammet, föreläser vid Skolverkets fortbildning i läs- och skrivutveckling, s.k. Läslyftet och handleder doktorander.