Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Personalbild Roger Jacobsson

Roger Jacobsson

Roger Jacobsson är fil. dr i etnologi vid Umeå universitet och docent (Associate Professor) i bokhistoria vid inst. för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Medie- och kommunikationsvetenskap, Etnologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Disputerade i etnologi med mediehistorisk inriktning på avhandlingen ”Typographic Man: Medielandskap i förändring – Studier i provinsens tryckkultur” (2009).

Har varit verksam inom etnologi som lärare och forskare i etnologi vid Umeå universitet sedan slutet av 1980-talet.

Har parallellt sedan 1992 också varit verksam som forskare och lärare vid avd. för Bokhistoria, institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Blev docent i Lund i Bokhistoria 2011.

Var 2006–2008 universitetslektor och ämnesföreträdare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan Dalarna, Falun.

Var under 2009 universitetslektor och ämnesföreträdare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Kalmar, och under vt 2010 universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Under 2011–2013 var jag föreståndare för journalistprogrammen (kultur- resp. vetenskapsjournalistik) vid inst. för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Är sedan 1992 chefredaktör och ansvarig utgivare för Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift, utgiven vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, med stöd från Vetenskapsrådet och Kungl. Skytteanska Samfundet.

Var också redaktör för tidskriften Horisont, utgiven av Svenska Österbottens litteraturförening, Vasa, under åren 1987–2000.

Arbetande ledamot och syrelseledamot av Kungl. Skytteanska Samfundet sedan 1987. Redaktör för Skytteanska Samfundets Handlingar – en vetenskaplig skriftserie, och redaktör och initiativtagare för Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok Thule sedan 1988.

Forskning

Forskningsmässigt är jag verksam inom ett mediehistoriskt fält som internationellt går under beteckningen ”Print Culture” (Tryckkultur). I bok- och mediehistoriska sammanhang har detta begrepp använts som en sammanhållande definition av – såväl socialt, ekonomiskt som kulturellt – i samband med tillkomsten och utvecklingen av ny teknik för att trycka och mångfaldiga text. Man kan tala om framväxten av en ”läs- och bokkultur”, där nya möjligheter att läsa öppnade sig, konsten att skriva spred sig allt mer och tillgången och bruket av ”trycksaker” tilltog. Jag har också intresserat mig för att teoretiskt och metodiskt diskutera hur man kan ta sig an frågor som rör bokhistoria och medie- och kommunikationsvetenskap ur ett vidare perspektiv. Syftet har varit att försöka exemplifiera forskningsfältets spännvidd och dynamik och att peka på olika forskningsinriktningar och olika forskningsstrategier (se bl.a. mina arbeten ”Bokhistoriska Perspektiv” (1996), På bokhistoriskt vis: Ouvertyrer och utblickar (1998), ”Medierad kulturforskning: Texten – kod och innebörd” (2000), samt Medierad kultur: Bokhistorisk kulturforskning – kommunikation och innebörder (2001), och min avhandling Typographic Man (2009).

Jag har ingått i det samnordiska tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Modernitetens kunskapsorganisering: Socialt umgänge och grafisk kommunikation i läsandets tecken i Norden under 1700-1900-talen”, med deltagare från universiteten i Lund (undertecknad), Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Tromsö, Oslo, Köpenhamn, Mälardalens högskola och Högskolan i Borås. Projektledning; Docent Illka Mäkinen, Inst. för informationsvetenskap, Tammerfors universitet.

2009–2010 ingick jag i ett nordiskt nätverk som behandlade literacy-frågor ur ett historiskt perspektiv: ”Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden”. Nätverket drivs från Umeå universitet med stöd från Riksbankens jubileumsfond 2009–2012. Koordinator för projektet var docent Ann-Catrine Edlund, Nordiska språk.

Inom forskarutbildningen vid Lunds universitet är jag biträdande handledare för en doktorand (Gunnel Hedberg) i Bokhistoria vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Publikationer

För min produktion fram till 2007 se: "Från Jerzy Kosinski till Carl Linnaæus och andra aktstycken: Roger Jacobssons bibliografiska anteckningar 1979-2007", Redigerad av Kurt Genrup (2008).
Se bif. pdf-fil

Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv vid Umeå Universitet 2014
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv, Umeå universitet 2012, Vol. 21, (3-4) : 84-84
Jacobsson, Roger
Att läsa och skriva: två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000, Umeå: Umeå universitet och Kungliga Skytteanska Samfundet 2012 : 101-118
Jacobsson, Roger
Västerbotten, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2012, (2) : 4-8
Jacobsson, Roger
THULE - Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2012, Kungl. Skytteanska Samfundet: Kungl. Skytteanska Samfundet 2012 : 9-12
Jacobsson, Roger
THULE - Kungl. Skytteanska samfundets årsbok, 25
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Kulturella Perspektiv, Umeå universitet: Kulturella Perspektiv 2012, Vol. 21, (2) : 43-44
Jacobsson, Roger
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv, Umeå universitet 2011, Vol. 20, (2) : 48-48
Jacobsson, Roger
Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Kulturella Perspektiv, Umeå universitet 2011, Vol. 20, (3-4) : 86-87
Jacobsson, Roger
THULE - Kungl. Skytteanska samfundets årsbok, 24
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2011, Vol. 20, (1) : 47-48
Jacobsson, Roger
Kulturella Perspektiv, 3-4:2011
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2010, Vol. 19, (1) : 51-52
Jacobsson, Roger
Thule : norrländsk kulturtidskrift, 23
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2010, Vol. 19, (2) : 46-48
Jacobsson, Roger
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2010, Vol. 19, (3) : 77-78
Jacobsson, Roger
Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2010
Kungl. Skytteanska Samfundets Årsskrift, 22
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 64
Jacobsson, Roger
Umeå: Föreningen kulturella perspektiv 2009
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2008, Vol. 17, (2) : 69-71
Jacobsson, Roger
Umeå: Föreningen kulturella perspektiv 2008
Umeå: Föreningen kulturella perspektiv 2007
Umeå: Föreningen kulturella perspektiv 2006
THULE - Kungl. Skytteanska Samfundets Årsskrift 2006, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2006 : 75-82
Jacobsson, Roger
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv 2006, (4) : 59-60
Jacobsson, Roger
Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv, Umeå 2005
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 54:C
Så varför reser Linné?: Perspektiv på Iter Lapponicum 1732, Umeå & Stockholm: Kungl. Skytteanska samfundet & Carlsson Bokförlag 2005 : 9-18
Jacobsson, Roger
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 56