Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Styrning, planering och resursfördelning

Verksamhetsplanering

Vision för Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-96-19
Giltig: 2020-01-01-tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-04-03
Ersätter dokument: Umeå universitet 2020 – Vision och mål (UmU 100-394-12) fastställd av universitetsstyrelsen 2012-06-08

Vision för Umeå universitet

Anvisningar för verksamhetsplanering 2020-2022 och budget 2020

Anvisningar för verksamhetsplanering 2020-2022 och budget 2020

Reviderade anvisningar för verksamhetsplanering 2020–2022

Den 20 februari 2019 fastställde universitetsstyrelsen Anvisningar för verksamhetsplanering 2020-2022 och budget år 2020, vars syfte är att samla universitetsövergripande planeringsförutsättningar som avser fakulteternas, Lärarhögskolans, Universitetsförvaltningens och Universitetsbibliotekets arbete med verksamhetsplanering 2020–2022 och budget för år 2020.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.3.2-1234-19
Giltig: 2020-01-01 - 2022-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24
Ersätter dokument: Delar av Anvisningar för verksamhetsplanering 2020-2022 och budget år 2020/FS 1.3.2-2515-18/2019-02-20

Reviderade anvisningar för verksamhetsplanering 2020–2022

Instruktion för aktiviteter inom kvalitetsarbete verksamhetsplanering och -uppföljning samt intern styrning och kontroll för år 2021

Instruktion för aktiviteter inom kvalitetsarbete verksamhetsplanering och -uppföljning samt intern styrning och kontroll för år 2021

Instruktionen syftar till att lämna planeringsförutsättningar för aktiviteter som ska utföras under 2021 och viktiga datum för rapporteringar under året.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.1-558-21
Giltig: 2021-03-23–2021-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-03-23
Ersätter dokument: Delar av reviderade anvisningar för verksamhetsplanering 2020–2022/ FS 1.3.2-1234-19/2019-06-24

Instruktion för aktiviteter inom kvalitetsarbete verksamhetsplanering och -uppföljning samt intern styrning och kontroll för år 2021

Verksamhetsplan 2020-2022 Umeå universitet

Verksamhetsplan 2020-2022

Den treåriga verksamhetsplanen för Umeå universitet bygger på de verksamhetsplaner som fastställts av fakulteter, lärarhögskolan, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen. Dessa planer utgör underlag till ny verksamhetsplan för Umeå universitet 2020-2022. Verksamhetsplaner och utmaningar ser delvis olika ut för fakulteter, lärarhögskolan, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen. Det som formuleras i de universitetsgemensamma temana/prioriteringarna är det som är gemensamt och prioriterat för alla verksamheter. Planen ska verkställa genom tillitsbaserad styrning och ledning. Det innebär också att arbetet med att ta fram verksamhetsplaner förändrats i förhållande till tidigare år.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.3.1-151-20
Giltig: 2020-02-04-2022-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-02-04
Ersätter dokument: Verksamhetsplan för år 2019 (FS 1.3.1-1204-18)

Verksamhetsplan 2020-2022  Umeå universitet

Anvisningar för budget 2022 för Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023-2024

Anvisningar för budget 2022 inkl. ekonomiska plan 2023-2024

Anvisningarna syftar huvudsakligen till att sammanställa gemensamma riktlinjer och förutsättningar samt övergripande tidplan för budgetarbetet inför år 2022. Dokumentet består av två huvuddelar. Den första delen beskriver övergripande budgetförutsättningar respektive specifika budgetförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå, samt universitetsgemensamma funktioner. Här ingår även Umeå universitets övergripande tidplan för budgetprocessen inför 2022. Den andra delen består av bilagor, där bland annat stöd för inlämning av underlag till budget ingår. Anvisningarna för budget år 2022 riktar sig i huvudsak till fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbibliotek och Universitetsförvaltning.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, planering och resurstilldelning
Diarienummer: Dnr: FS 1.3.2-2611-20
Giltig: 2021-02-20−2021-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-02-19
Ersätter dokument: Anvisningar för budget 2021 inkl. ekonomisk plan 2022-2023 FS 1.3.2-221-20

Anvisningar för budget 2022 inkl. ekonomisk plan 2023-2024

 

Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022-2023

 

Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022-2023

Rektors detaljbeslut i budget 2021

Rektors detaljbeslut i budget 2021

Universitetsstyrelsen beslutade 2020-06-02 att fastställa Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan m.fl. för år 2021.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.3.2-1156-20
Giltig: 2021-01-01 – 2021-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-06-12
Ersätter dokument: Regel - Rektors detaljbeslut i budget 2020 (FS 1.3.2-1228-19) beslutad av rektor 2019-06-24.

Rektors detaljbeslut i budget 2021

 

Uppföljning

Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2020

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2014-20
Giltig: 2020-10-01 - 2021-09-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-10-20
Ersätter dokument: Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2019 FS 1.3.1-1881-19

Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2020

Regel för universitetsgemensamma projekt

Regel för universitetsgemensamma projekt

Regel för universitetsgemensamma projekt syftar till att tydliggöra och tillhandahålla stöd och systematik för de utvecklingsprojekt som initieras. Dokumentet ersätter också den tidigare regeln för universitetsgemensamma projekt och uppdrag (dnr 100-733-10).

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Styrning, planering och resursfördelning
Diarienummer: FS 1.1-1443-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-09-29
Ersätter dokument: : Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag (UmU 100-733-10) beslutad av rektor 13 april 2010

Regel för universitetsgemensamma projekt

 

Intern styrning och kontroll

Riskanalys inkl. kontrollmoment för år 2020-2022 enligt förordning om intern styrning och kontroll

Riskanalys inkl. kontrollmoment för år 2020-2022 enligt förordning om intern styrning och kontroll

Planen anger Umeå universitets riskanalys enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) samt planerade förebyggande åtgärder och riskhantering för att minimera och förebygga att risken uppstår. I planen anges från och med år 2020 även kontrollmoment för varje förebyggande åtgärd. På så sätt har de båda dokumenten Riskanalys och Kontrollplan förts samman till ett gemensamt dokument.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.6.2-2131-19
Giltig: 2021-01-01 - 2022-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2020-12-22
Ersätter dokument: Riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll (plan), (FS 1.1-2057-18) beslutad av universitetsstyrelsen 2018-12-13

Riskanalys inkl. kontrollmoment för år 2020-2022 enligt förordning om intern styrning och kontroll

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska universitetsstyrelsen besluta om riktlinjer för internrevisionen. Regler för internrevisionen vid Umeå universitet omfattar bl.a. anvisningar kring internrevisionens organisering, oberoende och uppgifter.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten/Internrevisionen
Diarienummer: FS 1.1-1419-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-10-08
Ersätter dokument: Regler för internrevisionen vid Umeå universitet (FS 1.1-1925-17) beslutade av universitetsstyrelsen 14 december 2017

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. I ekonomistyrreglerna anges även vad som ingår i ansvaret för budget, ekonomisk uppföljning och prognos, samt vid bokslut.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2514-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-02-20
Ersätter dokument: Ekonomistyrregler vid Umeå universitet (FS 1.1-1767-15) beslutade av universitetsstyrelsen 2015-12-17

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet