Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Styrning, planering och resursfördelning

Verksamhetsplanering

Vision för Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-96-19
Giltig: 2020-01-01-tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-04-03
Ersätter dokument: Umeå universitet 2020 – Vision och mål (UmU 100-394-12) fastställd av universitetsstyrelsen 2012-06-08

Vision för Umeå universitet

Anvisningar för verksamhetsplanering 2020-2022 och budget 2020

Anvisningar för verksamhetsplanering 2020-2022 och budget 2020

Dessa anvisningar inleder arbetet med verksamhetsplanering och budget inför år 2020 och samlar de universitetsövergripande planeringsförutsättningar som avser fakulteternas, Lärarhögskolans, Universitetsförvaltningens och Universitetsbibliotekets arbete. Anvisningarna innehåller generella och övergripande planeringsförutsättningar samt specifika planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå, respektive universitetsgemensamma funktioner. I anvisningarna ingår även Umeå universitets årscykel och tidplan för processen för verksamhetsplanering och budget.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.3.2-2515-18
Giltig: 2019-02-20−2019-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-02-20
Ersätter dokument: Anvisningar för verksamhetsplanering och budget år 2019 (FS 1.1-194-18) fastställd av universitetsstyrelsens 2018-02-20

Anvisningar för verksamhetsplanering 2020-2022 och budget 2020

Reviderade anvisningar för verksamhetsplanering 2020–2022

Den 20 februari 2019 fastställde universitetsstyrelsen Anvisningar för verksamhetsplanering 2020-2022 och budget år 2020, vars syfte är att samla universitetsövergripande planeringsförutsättningar som avser fakulteternas, Lärarhögskolans, Universitetsförvaltningens och Universitetsbibliotekets arbete med verksamhetsplanering 2020–2022 och budget för år 2020.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.3.2-1234-19
Giltig: 2020-01-01 - 2022-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24
Ersätter dokument: Delar av Anvisningar för verksamhetsplanering 2020-2022 och budget år 2020/FS 1.3.2-2515-18/2019-02-20

Reviderade anvisningar för verksamhetsplanering 2020–2022

Budget 2020 Umeå universitet inkl. Ekonomisk plan 2021-2022

Budget 2020 Umeå universitet inkl. Ekonomisk plan 2021-2022

Universitetsstyrelsen fastställde i juni 2019 budgetramar för år 2020 avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå. I beslutet ingår fördelning av ramarna till fakulteter och Lärarhögskolan (inkl. preliminära budgetramar för år 2021−2022), samt även budgetramar år 2020 (inkl. preliminära budgetramar för år 2021−2022) för universitetsgemensamma funktioner, och fördelning av denna till universitetsgemensamma funktioner inklusive Universitetsbiblioteket respektive Internrevisionen.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.3.2-754-19
Giltig: 2020-01-01 - 2020-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-06-11
Ersätter dokument: Budget Umeå universitet 2019 inkl. ekonomisk plan 2020–2021 FS 1.3.2-864-18/2018-06-18

Budget 2020 Umeå universitet inkl. Ekonomisk plan 2021-2022

Budget 2020 - Justeringar utifrån budgetproposition 2019/20:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Budget 2020 - Justeringar utifrån budgetproposition 2019/20:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Universitetsstyrelsen fastställde i juni dokumentet ”Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021-2022”. Med anledning av regeringens budgetproposition inför år 2020 har rektor fattat tilläggsbeslut avseende justering av budgetramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. Även vissa kostnadsfördelningar, beslutade genom rektors detaljbeslut i budget 2020, har justerats och ingår i rektors tilläggsbeslut.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.3.2-754-19
Giltig: 2020-01-01 - 2020-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-10-08

Budget 2020 - Justeringar utifrån budgetproposition 2019/20:1 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Regel - Rektors detaljbeslut i budget 2020

Regel - Rektors detaljbeslut i budget 2020

Universitetsstyrelsen beslutade 2019-06-11 att fastställa Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022. Utifrån universitetsstyrelsens beslut fattar rektor detaljbeslut om fördelning av kostnader och anslag till fakulteter, Lärarhögskolan m.fl. för år 2020. Umeå universitet erhåller förslag från regeringen på budget för år 2020 först i budgetpropositionen som presenteras i september 2019. Universitetsstyrelsen har gett rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget för år 2020 utifrån budgetproposition. Eventuellt tilläggsbeslut kommer att fattas av rektor i oktober 2019.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.3.2-1228-19
Giltig: 2020-01-01 - 2020-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-24

Regel - Rektors detaljbeslut i budget 2020

Verksamhetsplan 2020-2022 Umeå universitet

 

Verksamhetsplan 2020-2022

Den treåriga verksamhetsplanen för Umeå universitet bygger på de verksamhetsplaner som fastställts av fakulteter, lärarhögskolan, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen. Dessa planer utgör underlag till ny verksamhetsplan för Umeå universitet 2020-2022. Verksamhetsplaner och utmaningar ser delvis olika ut för fakulteter, lärarhögskolan, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen. Det som formuleras i de universitetsgemensamma temana/prioriteringarna är det som är gemensamt och prioriterat för alla verksamheter. Planen ska verkställa genom tillitsbaserad styrning och ledning. Det innebär också att arbetet med att ta fram verksamhetsplaner förändrats i förhållande till tidigare år.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.3.1-151-20
Giltig: 2020-02-04-2022-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-02-04
Ersätter dokument: Verksamhetsplan för år 2019 (FS 1.3.1-1204-18)

Verksamhetsplan 2020-2022  Umeå universitet

Uppföljning

Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2019

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.3.1-1881-19
Giltig: 2019-10-01 - 2020-09-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-10-29
Ersätter dokument: Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2018 FS 1.3.1-1793-18

Anvisningar för uppföljning av verksamhetsåret 2019

Intern styrning och kontroll

Riskanalys inkl. kontrollmoment för år 2020-2022 enligt förordning om intern styrning och kontroll

Riskanalys inkl. kontrollmoment för år 2020-2022 enligt förordning om intern styrning och kontroll

Planen anger Umeå universitets riskanalys enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) samt planerade förebyggande åtgärder och riskhantering för att minimera och förebygga att risken uppstår. I planen anges från och med år 2020 även kontrollmoment för varje förebyggande åtgärd. På så sätt har de båda dokumenten Riskanalys och Kontrollplan förts samman till ett gemensamt dokument.

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.6.2-2131
Giltig: 2020-01-01 - 2022-12-31
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-12-12
Ersätter dokument: Riskanalys enligt förordning om intern styrning och kontroll (plan), (FS 1.1-2057-18) beslutad av universitetsstyrelsen 2018-12-13

Riskanalys inkl. kontrollmoment för år 2020-2022 enligt förordning om intern styrning och kontroll

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska universitetsstyrelsen besluta om riktlinjer för internrevisionen. Regler för internrevisionen vid Umeå universitet omfattar bl.a. anvisningar kring internrevisionens organisering, oberoende och uppgifter.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten/Internrevisionen
Diarienummer: FS 1.1-1419-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-10-08
Ersätter dokument: Regler för internrevisionen vid Umeå universitet (FS 1.1-1925-17) beslutade av universitetsstyrelsen 14 december 2017

Regler för internrevisionen vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. I ekonomistyrreglerna anges även vad som ingår i ansvaret för budget, ekonomisk uppföljning och prognos, samt vid bokslut.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2514-18
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-02-20
Ersätter dokument: Ekonomistyrregler vid Umeå universitet (FS 1.1-1767-15) beslutade av universitetsstyrelsen 2015-12-17

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet