Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 17 apr, 2020

Koordinator för två unika forskarskolor

PORTRÄTT Professor J. Ola Lindberg, vid Pedagogiska institutionen, har tillsammans med flera lärosäten i Sverige sökt och beviljats medel från Vetenskapsrådet att driva två forskarskolor; GRADE med fokus på att utveckla forskning om digitala teknologier som kan användas inom skolan och UPGRADE med fokus att stärka lärarutbildningen i området skolans digitalisering.

Utbildning och undervisning är verksamheter som förekommit under lång tid och som alltid i någon mening varit nära sammankopplade med utvecklingen i samhället. Idag genomgår samhället en förändring som även inverkar på förutsättningarna för utbildning och undervisning. Detta får betydelse för hur processer av lärande kan betraktas.

Digital teknik i skolan

I dagens skola och utbildning förekommer alltfler inslag av digital teknik. I det perspektivet är frågor som rör lärande intressanta att studera. Relationen mellan vad vi väljer att betrakta som lärande och det vi ser som inverkan av digitalisering i termer av gammal, ny, eller modern teknik framstår idag som alltmer angelägen. Särskilt i en tid präglad av ökat fokus på global konkurrens och internationella jämförelser.

GRADE och UPGRADE

J. Ola Lindberg som har sin anställning vid Pedagogiska institutionen och som leder forskningsgruppen "Lärande och IKT", har framför allt ägnat sin forskning åt utbildning och undervisning inom det offentliga skolväsendet och inom högre utbildning, i Sverige och i ett internationellt perspektiv. Tillsammans med flera lärosäten i Sverige har han sökt och beviljats medel från Vetenskapsrådet att driva två forskarskolor; GRADE med fokus på att utveckla forskning om digitala teknologier som kan användas inom skolan och UPGRADE med fokus att stärka lärarutbildningen i området skolans digitalisering.

GRADEresearch

GRADEresearch är samlingsnamnet för forskarskolorna och forskningssamarbetet mellan nio svenska lärosäten med fokus på att tillhandahålla gemensam forskningsmiljö för forskarutbildning i området digitala teknologier i utbildning. 

I arbetet med forskarskolorna koordinerar J. Ola Lindberg arbetet för bägge. Då forskarskolorna tidsmässigt är i olika lägen innebär det lite olika verksamhet för dem. För GRADE innebär det i dagsläget att samordna verksamhet för de ungefär 15-20 doktorander som är delaktiga i forskarskolan. För UPGRADE innebär det att planera för verksamheten i forskarskolan UPGRADE. För närvarande rekryteras nånstans mellan 10 och 15 doktorander till de olika lärosätena. Doktoranderna läser gemensamma kurser och i det arbetet delar de olika lärosätena ansvar för att ge kurser mellan varandra. Forskarskolan organiserar årligen ett större symposium där inbjudna forskare från forskarskolornas internationella nätverk deltar i föreläsningar, seminarier, och rundabordssamtal.  

Forskarskolorna är ett utfall av tidigare samarbeten forskare och forskargrupper emellan och är av tvärvetenskaplig karaktär. Verksamheten styrs idag av en grupp om cirka 15 forskare som i olika konstellationer och projekt arbetat tillsammans med de här frågorna under nästan två decennium. Verksamheten är ganska omfattande. Det är mycket som ska både planeras och genomföras och det berör förutom doktoranderna även deras handledare, sammantaget nästan femtio personer.

Det är ett intressant och givande arbete där framtidens forskare formas. Det är ansvarsfullt men i huvudsak mycket roligt arbete.

Genom att doktorandernas arbete berör skolan i en mycket bred och vid mening kommer många resultat redan skolan till nytta, exempelvis rörande programmering i undervisningen, fjärrundervisning, digitala läromedel, robotar i klassrummet med mera.

Läs med om GRADEresearch och forskarskolorna: https://graderesearch.umu.se/

Biografi

J. Ola Lindberg föddes 1966 i Ljusdal och växte upp i Sundsvall. Han avlade examen som grundskollärare 1992 i Luleå, och disputerade 2005 vid Umeå universitet inom ämnet pedagogik.

Han har varit verksam vid Mittuniversitetet från 1996, där han 2011–2015 var verksamhetschef för Lärande och resurscenter (LRC) vid Universitetsbiblioteket. År 2011 blev han docent och 2015 professor i pedagogik vid Mittuniversitetet. Han har även lång erfarenhet av grundutbildning, bland annat som programansvarig och examinator.

Sedan 2016 är han verksam vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet där han bland annat är områdesledare för "Lärande och IKT".

Läs mer eller kontakta J. Ola Lindberg.