Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Samhällsperspektiv på pandemin

Tisdag 8 september 2020

Så har hösten, och därmed höstterminen, än en gång gjort sitt intåg. Men den här terminen, ja, möjligen hela läsåret, kommer nog inte att vara sig likt på många sätt.

I spåren av covid-19, med distansering och avstånd som utgångspunkt, blir utmaningarna i undervisning, forskning och samverkan större än på länge. Även om den tekniska landvinningen blivit mycket påtaglig och konkret, samt medfört att den individuella kompetensen inom området drastiskt ökat på kort tid för många av oss, kan man också konstatera att saknaden av det personliga mötet är stor.

Ur ett samhällsperspektiv kommer pandemins framfart nog ge långt fler effekter utöver de medicinska komplikationer som viruset medför, på såväl kort som lång sikt. Redan nu kan vi bland annat se ekonomiska och arbetsmarknadsrelaterade effekter, med lågkonjunktur och ökad arbetslöshet, men många av de samhälleliga konsekvenser den kan ge på längre sikt kvarstår att studera och analysera. Polisen spår exempelvis att utsatta områden riskerar att drabbas hårdare om lågkonjunkturen blir både omfattande och långvarig, eftersom fattigdom medför att rekryteringsbasen för lokala kriminella nätverk blir större, med ökad brottslighet och alternativa normsystem som följd. Vidare antas socialtjänstens verksamheter inom individ- och familjeomsorgen påverkas av pandemins framfart, med ökat tryck när det gäller ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård, barn- och ungdomsvård, våld i nära relationer och hemlöshet. Andra mycket relevanta aspekter är pandemins inverkan på människors generella välfärd eller sociala miljö.

Sammantaget kan forskning inom de samhällsvetenskapliga områdena fylla många av dessa kunskapsluckor, och vi kan därtill bidra med utbildning och kompetensförstärkning inom många av samhällets områden. Under tiden vill jag dock uppmuntra både medarbetare och studenter att delta i den unika testning som just nu pågår vid universitetet, med förhoppningen om att den kunskap som studien ger kan bidra till både medicin och samhälle.    

/Ruth Mannelqvist, dekan vid Samhällsvetenskapliga fakuteten