Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Att välja ett projekt

Här sammanfattas vad du som student bör tänka på när du väljer och planerar ett exjobbsprojekt.

Att välja och planera ett projekt

Examensarbetet är det tillfälle du har att visa upp vad du har lärt dig under dina fem år på civilingenjörsprogrammet i interaktion och design. Det är också det tillfälle vi på universitetet har att examinera att våra studenter verkligen har nått hela vägen och är redo att arbeta som civilingenjörer. Kursens lärmål är därför omfattande och krävande. Flera av dem är tagna direkt från de nationella målen för civilingenjörsexamen. Innan du bestämmer dig för ett exjobbsprojekt är det viktigt att du sätter dig in i lärmålen, eftersom projektet måste vara sådant att det ger dig möjlighet att uppvisa att du nått dem. Låt oss betrakta lärmålen och vad de innebär för ditt val av exjobbsprojekt.

visa väsentligt fördjupade kunskaper inom minst ett datavetenskapligt område (FSR 1)

Det är för det mesta omöjligt att inom loppet av en termin skaffa sig fördjupad kunskap inom ett datavetenskapligt område. Det här lärmålet innebär därför att du bör välja ett projekt inom ett område där du redan har långtgående kunskaper. För det mesta innebär detta ett område inom vilket du läst en eller flera kurser på avancerad nivå.

visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar (FSR 2)

Det här innebär till exempel att ditt projekt inte kan vara ett rent utvecklingsprojekt där alla specifikationer redan är klara och du bara ska implementera och testa. Du måste i din projektplan identifiera konkreta frågor och inom ramen för projektet försöka besvara dem.

visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar samt visa förmåga att delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen (FSR 3)

Oavsett om du arbetar med ett projekt som handlar mer om utveckling än forskning måste det alltså bidra med ny kunskap.

visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med exempelvis forskare och civilingenjörer inom området samt lekmän (FSR 4)
kommunicera kring arbetet muntligt och skriftligt på engelska (FSR 6)

Både i rapporten och presentationen måste du klart kunna redogöra för dina resultat (på engelska).

visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap förvärvad i centrala och kvalificerade kurser under utbildningen och att söka, analysera och kritiskt granska vetenskaplig litteratur som är relevant för problemställningen (FSR 5)

Projektet måste alltså låta dig visa att du kan integrera dina kunskaper från olika delar av utbildningen, inte minst sådant du lärt dig på avancerad nivå.

Visa förmåga att systematiskt och kritiskt granska eget och andras arbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. (FSR 7)

Detta mål uppfyller du främst genom att opponera på ett annat exjobb men även att vara kritisk i din rapport till både de tidigare arbeten och dina egna resultat och peka på eventuella brister/svagheter som finns.

Viktiga frågor att ställa till dig själv

De allra viktigaste frågorna du bör ställa dig själv när du utvärderar en potentiell projektidé är de följande:

Är projektets omfattning rimlig?

I de flesta (men inte alla) exjobbsprojekt ingår moment av utveckling, implementation och testning. Projektplaner innehåller ofta fraser som "I will build a prototype implementation of this software and test whether it outperforms previous comparable software solutions." Det är viktigt att ren mjukvaruutveckling inte tar över i ett exjobbsprojekt. Tänk på att det är mycket annat som måste hinnas med om du ska ha en chans att visa att du har uppnått lärmålen. Du behöver tid för planering och litteraturstudier. Du behöver tid för att skriva en rapport. Och inte minst behöver du tid för att kunna använda prototypen till att besvara dina frågeställningar. Ren mjukvaruutveckling bör inte uppta mer än åtta veckor av projekttiden.

Finns det intressanta frågor?

Vad är en intressant datavetenskaplig/datateknisk frågeställning? Det finns dessvärre inget enkelt och klart svar på den frågan. Däremot kan vi ge exempel på frågor som inte faller i den kategorin: "Går det att bygga ett system som <infoga valfri fortsättning>?" Svaret på den frågan är oftast ja: om ett multinationellt företag sätter 500 utvecklare på det i fem år går det säkert. Frågan måste specificeras mycket mer för att alls vara intressant. Närmare kommer vi med frågor av följande typ: "Is it possible to improve the performance of software systems of type X by replacing the current protocol Y for node-to- node communication by protocol Z? What potential drawbacks would such a change bring with it?" Tänk också på att frågan ska gå att besvara inom projektet, även om svaret på frågan är nej. En fråga av typen "går det att bygga ett system som..." kan i de flesta fall bara besvaras inom ett mindre projekt om svaret är ja. Om du misslyckas med att bygga ett sådant system under exjobbet betyder det inte att det inte går och frågan förblir obesvarad.

Går frågorna jag ställer att besvara inom ramen för projektet?

Varje fråga måste åtföljas av en plan för hur den ska besvaras. Om vi byter ut protokoll Y mot protokoll Z, hur kan vi sedan mäta om prestandan höjdes? Kan vi göra det på ett övertygande sätt, så att våra resultat inte kan tolkas som tillfälligheter eller uslag av confirmation bias?

Viktigt att tänka på när du överväger vilka typer av frågor du ska besvara är vilka typer av frågor du har resurser och kompetens att besvara. Om du till exempel vill göra en användarundersökning måste du ställa dig två frågor: 1) Kan jag få tag på tillräckligt många potentiella användare som tillhör rätt målgrupp och är beredda att avsätta tid för att delta i min studie. 2) Vet jag tillräckligt mycket om användarstudier för att genomföra en på ett övertygande sätt? Har jag till exempel läst några kurser inom området?

Är jag rätt person för projektet?

Till sist måste du fråga dig om det här projektet verkligen är för dig. Det viktigaste är att du verkligen är intresserad av projektet, men det finns också annat att tänka på. Har du rätt kompetens? Vad vill du syssla med i framtiden?