Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vanliga frågor och svar

Vad gäller om jag tillhör en riskgrupp och inte kan medverka på obligatoriskt moment?

Om du tillhör en riskgrupp och inte har möjlighet att medverka på ett obligatoriskt moment, ska du meddela kursansvarig helst vid kursstart men senast 10 arbetsdagar innan examinationstillfället om behov av anpassning. Institutionen bör då se om en annan lösning är möjlig, till exempel närvaro via distans. Institutionen bör också överväga om en annan typ av examination är möjlig att utföra. Om det inte är möjligt med en motsvarande typ av examination ska du erbjudas att medverka vid nästa omprovstillfälle (på samma sätt som vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro).

Om det inte finns möjlighet till anpassningar kan du fundera över möjligheten att ansöka om studieuppehåll för att då kunna återuppta studierna vid ett senare tillfälle då du har möjlighet att närvara.

Finns det någonstans jag kan få stödsamtal?

Studenthälsan erbjuder stödsamtal och hälsorådgivning i frågor som rör studenters hälsa och studier. Med anledning av covid-19 sker alla kontakter med Studenthälsans personal tills vidare på distans.

Hur kan mina studiemedel påverkas? (Intyg till CSN)

Om en kurs, del av kurs eller ett prov har flyttats på grund av covid-19 och detta påverkar studieresultatet, kan du som läst en sådan kurs behöva skicka ett intyg till CSN när du ansöker om nya studiemedel.

Se denna webbsida för intyg om din kurs flyttat eller blivit inställd.

CSN webbsida kan du läsa om hur studiemedlet påverkas av covid-19.

Symptom och sjukdom

Jag har testats negativt för covid-19, kan jag gå tillbaka till universitetet då fast jag har symptom?

Om ditt provsvar visar att du inte har covid-19 innebär det att du kan gå tillbaka till dina studier på universitetet först när symptomen försvunnit och du är fullt frisk.

Det finns en liten risk att analyssvaret är falskt negativt, det vill säga att du trots allt har covid-19. Det är därför extra viktigt att du inte vistas på universitetet förrän du är helt frisk. Fortsätt sedan att följa myndigheternas råd. Källa: 1177.se

Behöver jag sjukanmäla mig om jag är sjuk och inte kan studera?

Försäkringskassans hemsida hittar du information om vad som gäller för sjukdom under studietiden.

CSN har uppdaterad information för studenter som påverkas av covid-19.

Vad gäller om jag är sjuk i covid-19 liknande symptom?

I överenstämmelse med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du som är sjuk med feber, hosta eller andra symptom på covid-19 stanna hemma och vara symptomfri i minst 48 timmar efter att du blivit frisk och symptomfri innan du återvänder till universitetets lokaler.

Övriga studenter och personal som inte uppvisar symptom kan fortsätta bedriva utbildningen utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vara särskilt uppmärksamma på tillkomst av symptom och då vara hemma. Publicerad: 2020-06-08. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sina uppgifter, kontrollera därför uppgifterna på: Folkhälsomyndighetens hemsida

Hur länge ska jag vara hemma jag om bekräftats med covid-19?

I överenstämmelse med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du som har en konstaterad covid19-infektion stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknat, du ska även ha varit frisk och symptomfri i två dagar.

Publicerad: 2020-06-08. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sina uppgifter, kontrollera därför uppgifterna på: Folkhälsomyndighetens hemsida

Vad bör jag tänka på om jag bor i samma studentkorridor (eller motsvarande) tillsammans med en person som har sjukdomssymptom?

Samma rekommendationer gäller som i det övriga samhället. Bästa sättet att minska smittspridningen är att be personen i fråga hålla stängd dörr. Det är också viktigt att vara mycket noga med handhygien, begränsa sociala kontakter, hjälpa till med inköp och ärenden samt om ni har tillgång till handsprit eller ytdesinfektion att använda det flitigt på handtag med mera och förslagsvis schemalägga vistelse i köket. Om du får symptom och tillhör riskgruppen så ska du söka mer information på 1177.se.

Avstånd på campus

Hur ska det vara möjligt att hålla avstånd på campus?

Alla publika ytor är anpassade så att det går att hålla avstånd, och sittplatser är avgränsade. I sammanhang där flera personer samlas är gruppernas storlek max 50 personer. Alla behöver också ta ett personligt ansvar för att vi tillsammans ska minska risken för smittspridning.

Hur ska vi sitta i föreläsningssalarna?

Sittplatser i salar är markerade för att säkerställa avstånd. Följ de avgränsningar som finns (rödvitt band innebär att en sittplats inte är tillgänglig)

Jag känner mig orolig inför att komma till campus. Vad ska jag göra?

Om du som student känner en stor oro kan du kontakta din kurs- eller programansvariga för att försöka hitta individuella lösningar, eller kontakta Studenthälsan för samtalsstöd.

Undervisning, examination och VFU

Får en kurs som utannonserats som campuskurs, ges digitalt?

En kurs som utannonserats som campuskurs får ges helt eller delvis digitalt om kursplanen tillåter det. Om kursplanen anger att undervisningen ska ske på campus kan institutionen enligt rektorsbeslut FS 1.1-1062-20 ta beslut om av steg från kursplan med syfte att minska smittspridningen av covid-19 så att kursen kan ges helt eller delvis digitalt.

Kan en aktiverad webbkamera krävas vid undervisning och examination?

I ett tillfälle där du som student ska delta digitalt och där det är nödvändigt att delta med bild, kan lärarna kräva att du deltar med aktiverad webbkamera. Men om det inte finns något nödvändigt behov att delta med aktiverad webbkamera kan din lärare inte kräva det oavsett om det är ett obligatoriskt moment eller inte.

Du ska i god tid innan tillfället ha fått information om att detta är ett krav. Om en student inte har tillgång till webbkamera eller om tekniken inte fungerar ska en annan lösning försöka nås eller så ska du få erbjudande om ett nytt tillfälle.

Kan betygsskalan på en pågående kurs ändras?

Nej, betygsskalan på en pågående kurs kan inte ändras. Men betygsskalan på ett enskilt prov kan göras om.

Vad gäller angående VFU och praktik?

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätter om huvudman godkänner detta och handledning för studenten kan säkerställas.

Covid-19-information till studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Information till dig som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i gymnasieskola

Kan omprov ske fysiskt i augusti?

Utbildningarna ska om möjligt anpassa sina omprov så att de kan genomföras på distans för att minska risken för smittspridning. Om det inte är möjligt att genomföra omprovet på distans kan omprovet göras enligt den ordinarie examinationsform som beskrivs i kurs- eller utbildningsplanen.

I examinationssalarna gäller då följande:

  • I möjligaste mån ska större samlingar av studenter undvikas i examinationssalen, och inte överstiga antalet 50 personer i varje sal.
  • Avståndet mellan sittplatser i examinationssalen kommer att ökas på de platser där det krävs.
  • Om möjligt ska universitetet undvika aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt, till exempel i praktiska examinationer.

Hur kommer mitt omprov gå till?

Om det gjordes ett avsteg från din kursplan och avsteget fortfarande gäller vid omprovsdatumet, så är det den beslutade examinationsformen i avsteget som gäller. Men om inget beslut om avsteg har gjorts eller om datumet för avsteget har passerat så återgår examinationsformen till den ursprungliga formen, även för omprov. Det innebär att omprovet kommer ha den form som finns beskrivet i kursplanen.