Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbeten

Mallar

Omslag bild 

Omslag egen bild

Omslag bild mac

Omslag egen bild mac

E-publicering 

Läs mer på universitetsbibliotekets hemsida

Om examensarbete

Examensarbetet innefattar vetenskapliga studier av pedagogisk verksamhet.

Efter kursen ska den studerande ha utvecklat och fördjupat det vetenskapliga förhållningssätt som tillägnats i tidigare studier. Arbetet skall anknyta till lärarutbildningen som helhet och till VFU-studiernas erfarenheter. Studenten skall även ha utvecklat sin förmåga att kritiskt granska, samt föra ett vetenskapligt samtal om examensarbetet. Under arbetet i kursen ska studenten utveckla kompetens att följa etiska principer i samarbetet med informanter, handledare, opponent och examinator.

STUDENTER ANTAGNA FROM HT11
Grundlärarprogrammet - fritidshem
För examen ska studenten ha fullgjort ett examensarbete om 15 hp inom det fritidspedagogiska området

Grundlärarprogrammet - förskola
För examen ska studenten ha fullgjort ett examensarbete om 15 hp inom det förskolepedagogiska området

Grundlärarprogrammen åk 1-3, 4-6
För examen ska studenten ha fullgjort ett examensarbete om 30 hp i ett av de ämnen som studeras inom utbildningen.

Ämneslärarprogrammen 7-9 och gymnasieskolan
För examen ska studenten ha fullgjort ett examensarbete om 30 hp i ett av de ämnen som studeras inom utbildningen.

Vi vill uppmärksamma dig som läser ämneslärarprogrammet åk 7-9 på att utbildningen ska omfatta minst en fördjupning om minst 90 hp inom relevant ämnesområde – vilket styr ditt val av ämne för examensarbetet

STUDENTER ANTAGNA FÖRE 2011
Vänligen kontakta ansvarig institution för mer information