"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Praktikhandbok för studenter på SYV-programmet

Här hittar du som är student på studie- och yrkesvägledarprogrammet information om din praktik

Om praktik

Praktiken utvecklar samspelet mellan teori och praktik i studie- och yrkesvägledarutbildningen, stärker utbildningens yrkesinriktning och kopplar de ämnesteoretiska studierna till yrkesverksamheten. Praktiken är förlagd till en skola eller vuxenvägledning.

Praktikkurserna på studie- och yrkesvägledarprogrammet är förlagda till termin 3 och termin 6. Under termin 3 genomförs en skolförlagd praktik på totalt 6 veckor. Praktiken genomförs i årskurs 7-9, grundskolan.

Under termin 6 genomförs en skol- eller arbetsplatsförlagd praktik på totalt 8 veckor. Praktiken genomförs inom skolverksamhet t.ex. gymnasiet, universitetet, SFI och KomVux eller inom övrig vuxenvägledning t.ex. arbetsförmedling och bemanningsföretag.

I undantagsfall kan praktiken genomföras inom gymnasieskolan/vuxenutbildning i termin 3 och i grundskolan i termin 6. Varje student ska genomföra en praktikperiod inom resp verksamhetsområde. Praktikperioderna kan inte delas upp.

För att få göra praktik krävs…

För att få göra praktik krävs

 • att du har ansökt till kursen via antagning.se senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen, och att du sedan även har tackat ja till kursen och registrerat dig på den
  Logga in på antagning.se
 • att du har kontrollerat att praktikkursen ligger på rätt termin i din studiegång i Studieplansverktyget/Valwebben senast den 1 januari inför kommande läsår. Om du är osäker eller ser att en kurs saknas vänder du dig till studievägledaren på Kansliet för Lärarhögskolan.
  Logga in i studieplansverktyget/Valwebben som student
 • att du uppfyller förkunskapskraven för praktikkursen senast vid kursstart, se resp kursplan.
 • att du i god tid innan praktiken har begärt utdrag ur belastningsregistret hos Polisen. Du ska vara beredd att senast första dagen på praktiken visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för skolans rektor/den rektor utser. Utdraget är giltigt i ett år. Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna det i ett oöppnat kuvert. Öppna gärna kuvertet och kontrollera att utdraget innehåller rätt uppgifter innan det du lämnar det till ansvarig. Ansvarig på skolan kan spara en kopia och du tar hand om originalet då du kan komma att behöva det för uppvisande vid senare tillfällen under året.

Kontroll av registerutdrag från belastningsregistret regleras i Skollagen och i Lag om registerkontroll och avser personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Kontrollen omfattar även lärarstuderande inom förskoleverksamhet, skola eller fritidshem, både under praktik men även när de anlitas eller tas emot i verksamheten t.ex. vid fältstudier. Den görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som finns inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Ansökningsblankett på Polisens webbplats

Praktikplacering för campusstudenter

Kansliet för Lärarhögskolan ordnar och fördelar praktikplatser tillsammans med VFU-samordnarna som finns inom respektive kommun som Lärarhögskolan har avtal med

Du får räkna med att pendla eller bo på annan ort under praktiken. Om du har särskilda skäl kan du ansöka om att få förtur för att få göra praktiken på en viss ort (se flik om förtur).

Många av kommunerna inom avtalsområdet är behjälpliga med att ordna billigt boende. En del kommuner subventionerar också boendet, vilket tillsammans med den ersättning du kan ansöka från Lärarhögskolan, innebär att du i praktiken bor gratis eller till en billig penning. Somliga kommuner erbjuder även t ex fritidsaktiviteter mm. Ta gärna kontakt med VFU-samordnaren inom den kommun du ska göra praktik i för att få mer information. Du har som sagt också möjlighet att ansöka om rese- och/eller boendeersättning (se flik nedan).

Om du har boende på annan ort får du gärna meddela detta till utbildningssamordnaren för VFU via mail senast den 15 april inför VFU på höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen.

Du som student får tyvärr inte ordna en egen praktikplats och om du tackar nej till en erbjuden plats innebär det att du inte kan genomföra praktiken och får ansöka om att gå kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Du kommer att kallas till ett informationstillfälle i god tid innan varje praktikperiod, då du får utförlig information om hur praktikplaceringarna går till och vad som är viktigt för dig som student att tänka på. Det är därför viktigt att du prioriterar att delta vid dessa tillfällen.

VFU-samordnare

Inom respektive kommun inom avtalsområdet finns en eller flera VFU-samordnare. Deras uppdrag är bland annat att fördela handledare till er studenter på skolorna inom kommunen. Du kan vända dig till VFU-samordnaren om du t ex vill ha tips på boende eller om du behöver prata med någon om det har hänt något på praktiken.

Länk till kontaktuppgifter

Praktikplacering för distansstudenter

Du som bor utanför avtalsområdet och som läser på distans har möjlighet att göra praktik på din hemort. Då kontaktar du själv rektor/chef på den skola/arbetsplats där du önskar göra praktik och diskuterar möjligheten med dem. Förutsättningarna för att genomföra praktik på din hemort är att:

 • Handledaren har formell studie- och yrkesvägledarexamen samt har minst 50 % studie- och yrkesvägledning i sin tjänst
 • Praktiken utförs i grundskolan respektive inom gymnasieskolan/vuxenvägledning beroende på termin
 • Praktiken inte utförs i tjänst eller med lön
 • Handledaren får förutsättningar att genomföra sitt uppdrag
 • Handledaren åtar sig att delta i ett besök och trepartssamtal (gäller för praktik under termin 6)

När du får ett positivt svar från skolan/arbetsplatsen om placering meddelar du detta till utbildningssamordnaren på Kansliet för Lärarhögskolan genom att maila uppgifter om skolan/arbetsplatsen (namn + ort) samt kontaktuppgifter till handledaren resp rektor/chef. När uppgifterna har inkommit tar Kansliet för Lärarhögskolan formell kontakt med aktuell skola/arbetsplats och ordnar med överenskommelse mm.

Du ombeds skicka uppgifterna till utbildningssamordnaren så tidigt som möjligt inför den kommande praktiken, men senast den 15 maj inför höstterminen respektive den 15 oktober inför vårterminen.

För dig som har din bostadsort inom avtalsområdet gäller samma anvisningar som för campusstudenter – se fliken ovan.

Du kommer att kallas till ett informationstillfälle i god tid innan varje praktikperiod, då du får utförlig information om hur praktikplaceringar går till och vad som är viktigt för dig som student att tänka på. Det är därför viktigt att du prioriterar att delta vid dessa tillfällen

Rese – och boendeersättning

Du kan ansöka om ersättning för resor och dubbelt boende under praktiken. Det är viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller inför praktikperioden för att kunna få ansökan beviljad.

Mer information om rese- och boendeersättning

Försäkringar

Du som läser vid ett svenskt universitet eller högskola är försäkrad under skoltid samt under resan till och från skolan. Försäkringen är gratis för er studenter.

Läs mer om Kammarkollegiets försäkring

Kansliet för Lärarhögskolan

På Kansliet för Lärarhögskolan finns stödfunktioner till lärarutbildningen och som student kan du vid behov bland annat ta kontakt med studievägledare och utbildningssamordnare för VFU.

Länk till kansliet 

Tillgodoräknande av yrkeserfarenhet

Om du har yrkeserfarenhet som studie- och yrkesvägledare i relevant verksamhetsområde kan du ansöka om tillgodoräknande.

Blankett och information angående tillgodoräknande 

Utbytesstudier


Läs mer om dina möjligheter att göra praktik utomlands

Inför praktiken

Utdrag ur brottsregistret

Du ska i god tid innan praktiken ha begärt utdrag ur belastningsregistret hos Polisen. Du ska vara beredd att senast första dagen på praktiken visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för skolans rektor/den rektor utser. Utdraget är giltigt i ett år. Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna det i ett oöppnat kuvert. Öppna gärna kuvertet och kontrollera att utdraget innehåller rätt uppgifter innan du lämnar det till ansvarig. Ansvarig på skolan kan spara en kopia och du tar hand om originalet då du kan komma att behöva det för uppvisande vid senare tillfällen under året.

Maila till oss om eventuellt boende (gäller för studenter som bor inom avtalsområdet)

Om du har boende på annan ort får du gärna meddela detta till utbildningssamordnaren för VFU via mail senast den 15 april inför praktik på höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen.

Ansök om förtur till praktikplacering

Du kan ansöka om förtur till praktikplacering om du omfattas av någon av de förtursregler som gäller vid Umeå universitet. Om ansökan beviljas har du förtur att genomföra din praktik på den ort som du har ansökt om under förutsättning att plats går att ordna. Förtursreglerna står i prioriteringsordning på blanketten och ansökan om förtur görs inför varje ny praktikperiod. Observera att intyg måste bifogas.

Sista dag att ansöka om förtur är:

VFU på höstterminen, ansök om förtur senast 15 april
VFU på vårterminen, ansök om förtur senast 15 oktober

Blanketter inlämnade senare än dessa datum kommer inte att tas hänsyn till om inte akut situation uppstår.

Du kan lämna in ansöka inklusive intyg för vidare befordran till Infocenter, Universum eller skicka ansökan per vanlig post till denna adress:

Förtur praktik (SYV-programmet)
Kansliet för Lärarhögskolan
Umeå Universitet
901 87 Umeå

Ansökningsblankett för om förtur till en viss kommun [länk till blankettsidan]

Ta reda på din praktikplacering

I Studieplansverktyget/Valwebben kan du se din studiegång och praktikplacering.

I Studieplansverktyget/Valwebben finns bland annat kursnamn, kurskod, uppgifter om praktikperiod, antal praktikdagar, namn på skola/arbetsplats och kontaktuppgifter till handledare.

Målsättningen är att du ska få veta din placering i så god tid som möjligt, minst två veckor innan praktikens början om praktikplaceringen kräver pendling och minst fyra veckor innan om placeringen kräver boende på annan ort.

Logga in i studieplansverktyget/Valwebben 

Kontakta handledaren

När du har fått besked om din praktikplacering ansvarar du för att kontakta handledaren. Du kan med fördel också besöka skolans/arbetsplatsens websida för mer information om verksamheten.

Ta del av obligatoriska dokument

Du förväntas ha kännedom om den kursplan som är aktuell för praktikkursen. I kursplanen anges bland annat kursens förväntade studieresultat (FSR), det vill säga vad du ska kunna efter avslutad kurs och beskriver därigenom nivån för godkänd prestation samt förkunskapskraven för att få påbörja kursen. Det är viktigt att du försäkrar dig om att du uppfyller förkunskapskraven senast vid kursstart.

Dokument för aktuella praktikkurser och kursplaner

Behörighetskrav

Behörighetskraven för att få genomföra praktikkurserna finns i respektive kursplan:

Praktik termin 3
Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik: länk till kursplan 6SY053

Praktik termin 6
Karriärvägledningens praktik: länk till kursplan 6SY051

Observera att det är viktigt att uppfylla behörighetskravet innan kursstart för att kunna påbörja praktiken. 

Under praktiken

Heltidsstudier under praktiken

Praktiken omfattar 40 timmar i veckan och där ingår även tid för de uppgifter som är kopplade till praktikkursen.

Du följer handledarens/ handledarnas hela arbetsvecka och medverkar i dennes samtliga arbetsuppgifter. Detta innebär bland annat deltagande i vägledningssamtal, lektioner och planering samt även vid exempelvis arbetslagsträffar, konferenser, planeringsmöten mm.

Förutom att planera och genomföra dina vägledningssamtal och dina lektioner ska du även auskultera under praktikperioderna. Det betyder att du följer din handledare i deras uppdrag och att du aktivt observerar och reflekterar kring det du har iakttagit.

Om handledaren arbetar deltid ska du ändå delta på heltid. Du kommer då att genomföra vägledningssamtal och andra uppgifter på egen hand och sedan reflektera kring dessa tillsammans med din handledare när denne är på plats igen.

Handledning av dig som student

Under praktikperioden kommer du att kontinuerligt samtala med din handledare och reflektera kring hur du tillämpar dina teoretiska kunskaper och ditt ledarskap i den praktisk verksamheten. Dessa handledningstillfällen kan vara kortare samtal men de ska även vara längre inplanerade och väl förberedda träffar för att ge möjlighet till fördjupad handledning.

Under handledningssamtalen mellan handledare och dig är det viktigt att ni fokuserar på dina styrkor men också på vad du behöver vidareutveckla. Samtalen bör formas utifrån ett formativt och stödjande syfte. Du och handledaren kommer överens om hur innehållet i era samtal ska dokumenteras.

Besök med trepartssamtal

Du ansvarar för att i samverkan med universitetslärare och handledaren komma överens om lämplig tid för besök och trepartssamtal.

I den andra praktikkursen får du besök av en universitetslärare som närvarar när du genomför ett vägledningssamtal och ett lektionstillfälle. I anslutning till besöket genomförs ett trepartssamtal. Vid detta samtal medverkar du som student, handledaren och universitetsläraren. Det övergripande syftet med samtalen är att du själv ska värdera sin professionsutveckling. Du ska här också relatera till dina tidigare studier i utbildningen.

Som förberedelse inför trepartssamtalet ska du och handledaren tillsammans reflektera över din utveckling.

Närvaro och frånvaro

Om du blir sjuk eller av andra skäl är frånvarande under din praktik ska tiden som du har varit borta tas igen. Handledaren gör en individuell bedömning av hur 1-2 dagars sjukfrånvaro ska tas igen. Vid tre eller fler dagars frånvaro ska kursansvarig eller besökande lärare kontaktas och hen beslutar om komplettering.

Om handledaren blir sjuk eller av annan anledning är frånvarande ska ersättare finnas på skolan/arbetsplatsen. För denna eventuella händelse ska beredskap finnas.

Vikariat
Praktikkurser kräver obligatorisk närvaro och därför är det inte möjligt för dig att vikariera och samtidigt fullgöra din praktikkurs.

Sekretess och tystnadsplikt

Under praktikperioden kommer du att komma i nära kontakt med barn och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet. Offentlighets- och sekretesslagens (SFS 2009:400) uppgift är att tillgodose detta skydd.

Det åligger dig som student att upprätthålla sekretessen och tystnadsplikten, vilket innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen.

Du kan få underteckna en blankett, där du försäkrar att följa sekretessen och tystnadsplikten. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka rutiner som finns rörande sekretess och tystnadsplikt vid den enhet där du genomför din praktik.

Allergier

Det är inte tillåtet att på praktiken ta med sig jordnötter, nötter, mandel och sesamfrön, eftersom det är de råvaror som Livsmedelsverket anger att vi ska undvika i skolan.

Rutiner vid problem

Om du upplever att det uppkommer problem under din praktik ska du, om möjligt, i första hand ta upp frågan med din handledare och söka en lösning. Om detta inte är möjligt kontaktar du kursansvarig för råd och stöd. VFU-samordnare i kommunen som ansvarar för placeringen bör också kontaktas (se fliken VFU-samordnare för kontaktuppgifter) alternativt utbildningssamordnaren för VFU på Kansliet för Lärarhögskolan om du gör din praktik utanför avtalsområdet.

VFU-samordnaren/utbildningssamordnaren för VFU hanterar vid behov byte av pratikplacering då information om problem kommit under praktiken.

Om handledaren är tveksam till din prestation under praktikkursen ska handledaren kontakta ansvarig universitetslärare så snart som möjligt. Detta för att både du och handledaren ska få det stöd som kan behövas.

Kontaktuppgifter till kursansvariga 

Hantering av avbruten praktik

En praktikkurs kan behöva avbrytas av flera skäl. Det kan gälla exempelvis sjukdom, studieavbrott, studieuppehåll eller allvarliga brister i studentens kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt som gör att elevers säkerhet, integritet eller föräldrars förtroende för verksamheten riskeras. Ibland kan en praktikplacering också behöva avslutas på grund av olika omständigheter på praktikplatsen.

Om du av någon anledning inte slutför en påbörjad praktikkurs, ska du meddela detta till handledaren, kursansvarig lärare och utbildningssamordnare för VFU på Lärarhögskolans kansli snarast möjligt. Lärarhögskolan ansvarar i sin tur för att meddela VFU-samordnaren i berörd kommun.

Ta även kontakt med studievägledare för att få hjälp med att lägga upp dina fortsatta studier.

Studieuppehåll och studieavbrott ska du anmäla med en blankett. Läs mer och hämta blankett.[länk till blankettsidan]

Kontaktuppgifter till studievägledare och utbildningssamordnare för VFU hittar du på ditt programs hemsida 

Kursansvariga lärare 

Efter praktiken

Bedömning och examination

Bedömning av praktiken sker mot de förväntade studieresultaten och utifrån det underlag som anges i kursplanen. Betyg sätts enligt den skala som är angiven i kursplanen.

Det är universitetslärare som beslutar om ditt betyg på praktikkursen då samtliga teoretiska och praktiska moment/delar är avslutade. Det är också universitetslärare som beslutar om praktikperioden ska göras om helt eller delvis.

Rektor vid Umeå universitet har fastställt regler och riktlinjer för betyg och examination:

Regler och riktlinjer för betyg och examination på grund och avancerad nivå.

Underkännande av VFU

Examinationen av praktiken begränsas vanligtvis till två tillfällen, se vidare i respektive kursplan. Ta gärna kontakt med kursansvarig/examinator för mer information.

Fältstudier

Skolhuvudmannen ansvarar för att verksamheten där du har genomfört praktik, efter överenskommelse, ska vara tillgänglig i samband med exempelvis ämnesdidaktiska studier och insamling av data för självständiga arbeten. Observera att du även vid dessa besök ska uppvisa utdrag ur brottsregistret.

Senast uppdaterad: 2024-04-24