"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Praktikhandbok för studenter på SYV-programmet

Här hittar du som är student på studie- och yrkesvägledarprogrammet information om din praktik

Om praktik

Praktiken utvecklar samspelet mellan teori och praktik i studie- och yrkesvägledarutbildningen, stärker utbildningens yrkesinriktning och kopplar de ämnesteoretiska studierna till yrkesverksamheten. Praktiken är den del av utbildningen som är förlagd till en skola eller annan vuxenvägledning.

Praktikkurserna är på studie- och yrkesvägledarprogrammet förlagda till termin 3 och termin 6.

Under termin 3 genomförs en skolförlagd praktik på totalt 6 veckor. Praktiken genomförs i årskurs 7-9, grundskolan.

Under termin 6 genomförs en skol- eller arbetsplatsförlagd praktik på totalt 8 veckor. Praktiken genomförs inom skolverksamhet t.ex. gymnasiet, universitetet, SFI och Komvux eller inom övrig vuxenvägledning t.ex.  arbetsförmedling och bemanningsföretag. I förkommande fall kan studenter som läst överbryggande kurser genomföra sin praktik i grundskolan.

Praktikplacering för campusstudenter

Lärarhögskolan äger rätten till placering i skolverksamhet (tex grundskola, gymnasieskola, Komvux) inom vårt avtalsområde, vilket omfattar Västerbottens län, Arjeplog, Härnösand, Kramfors, Piteå, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsviks kommun. Om man önskar göra sin praktik inom övrig vuxenvägledning (tex. arbetsförmedling) får man ordna sin placering själv även inom avtalsområdet.

Logga in på Studieplansverktyget och anmäl önskemål om ort(er) under fliken ’Placeringsönskemål’ där du vill göra din praktik senast 15 september för praktik HT, respektive 15 november för efterföljande VT

Praktikplacering för distansstudenter

Studenter  som läser på distans har möjlighet att göra praktik på din hemort. Då kontaktar studenterna själva rektor/chef på den skola/arbetsplats där de önskar göra praktik och diskuterar möjligheten med dem. Förutsättningarna för att genomföra praktik på sin hemort är att:

 • Handledaren har formell studie- och yrkesvägledarexamen samt har minst 50 % studie- och yrkesvägledning i sin tjänst
 • Praktiken utförs i grundskolan respektive inom vuxenvägledning beroende på termin
 • Praktiken inte utförs i tjänst eller med lön

Viktiga datum: Förtur & placeringsönskemål

Förtur

Studenten kan ansöka om förtur till praktikplacering om denne omfattas av någon av de förtursregler som gäller vid Umeå universitet. Om ansökan beviljas har denne förtur att genomföra sin praktik på den ort som sökts om plats finns. Förtursreglerna står i prioriteringsordning på blanketten och ansökan om förtur görs inför varje ny praktikperiod.

Sista dag att ansöka om förtur är:

 • Praktik på höstterminen, ansök om förtur senast 15 september
 • Praktik på vårterminen, ansök om förtur senast 15 november

Blanketter inlämnade senare än dessa datum kommer inte att tas hänsyn till om inte akut situation uppstår.

Studenter som vill ansöka om förtur ska skicka blankett nedan till:

Umeå universitet, Lärarhögskolan
Petra Westling
901 87, Umeå

Blankett för ansökan om förtur till en viss kommun

Umeå universitets regelverk kring förtur

Placeringsönskemål

Om studenten önskar göra praktik i en annan kommun än Umeå inom vårt avtalsområde som är Västerbottens län, Arjeplogs, Kramfors,  Härnösand, Piteå, Sollefteå, Sundsvalls och Örnsköldsviks kommun, är det viktigt att denne meddelar namnet på önskad kommun via Studieplansverktyget. Detta kräver inte att studenten fyller i en förtursblankett och önskemålet kan inte omfatta Umeå kommun. Ansökan om önskemål görs inför varje ny praktikperiod, dock finns ingen garanti för att det tillgodoses.

Studenten loggar in med sitt Umu-id i Studieplansverktyget och lämnar sitt önskemål under ”Placeringsönskemål”. Berörda studentgrupper kommer, inför varje praktik period, att informeras via Cambro när möjligheten att lämna önskemål i Studieplansverktyget har öppnat. Observera att meddelandet inte får innehålla längre text. Exempel på meddelande: ”1. Skellefteå 2. Örnsköldsvik”

Observera att man kan bli placerad i en annan kommun än Umeå även om man inte ansökt om detta. Umeå kommun omfattar Umeå centralort, Holmsund/Obbola, Hörnefors och Sävar. Placeringarna sker slumpmässigt för att fylla de utbildningsplatser som finns inom de respektive kommuner som tillhör vårt avtalsområde.

Sista dag att lämna önskemål är:

Praktik på höstterminen, senast 15 september

Praktik på vårterminen, senast 15 november

Logga in i studieplansverktyget

Ansök om registerutdrag ur belastningsregistret

Varje student som går ut på praktik ska vara beredd att första dagen på praktiken visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister på den skola eller arbetsplats där denna ska genomföra praktiken. Studenten ansvarar för att ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret.  Det är ansvarig chef som är skyldig att se till att detta sker. Utdraget är giltigt i ett år och det tar ca 2-3 veckor att få det efter ansökan. Vi rekommenderar att beställa det i god tid, kanske till och med terminen innan praktik.

Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna det i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller öppnar kuvertet och kontrollerar att utdraget innehåller rätt uppgifter innan det lämnas till ansvarig chef.

Ansvarig chef kan spara en kopia och studenten tar hand om originalet eftersom det kan komma att behövas för uppvisande vid senare praktik.

Regelverk

Kontroll av registerutdrag från belastningsregistret regleras i Skollagen och i Lag om registerkontroll och avser bland annat personal och praktikanter inom skolverksamhet. Den görs för att öka ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som finns inom exempelvis skolverksamhet.

Ansökningsblankett på Polisens webbplats

Hantering av avbruten praktik

En praktikkurs kan behöva avbrytas av flera skäl. Det kan gälla exempelvis sjukdom, studieavbrott, studieuppehåll eller allvarliga brister i studentens kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt som gör att elevers/brukares säkerhet, integritet eller föräldrars förtroende för verksamheten riskeras. Ibland kan en praktik-placering också behöva avslutas på grund av olika omständigheter på praktik-platsen.

Om studenten inte slutför en påbörjad praktik, måste denne meddela handledaren, kursansvarig lärare och praktik-samordnare på Lärarhögskolans kansli snarast möjligt. Ett eventuellt beslut om restpraktik beslutas i varje enskilt fall.

Behöver studenten stöd i att lägga upp sina fortsatta studier ska studievägledare kontaktas.

Studieuppehåll och studieavbrott ska du anmäla med en blankett. Läs mer och hämta blankett.

Kontaktuppgifter till studievägledare och praktik-handläggare hittar du på ditt programs hemsida

Kursansvariga lärare

Underkännande av VFU och praktik

Handläggningsordning fastställd vid FBM 2021-05-10

Hanteringsordning vid underkännande av student i kurser gällande verksamhetsförlagd utbildning och praktik i förskole-/skolverksamhet.

 • Inom lärarutbildningarna används begreppet verksamhetsförlagd utbildning (VFU) medan Studie- och yrkesvägledarprogrammet använder begreppet praktik. I fortsättningen av detta dokument inbegriper begreppet VFU även sådant som benämns praktik.
 • Nedan hanteringsordning gäller enbart sådan examination som kräver att du genomför VFU i en skola, förskola eller annat praktikställe.
 • Antalet examinationstillfällen för verksamhetsförlagda delar är begränsat till två för enskild VFU-kurs är reglerat i kursplanen enligt beslut FS 3.1.1-2643-20. Ett tredje tillfälle kan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl.
 • För eventuella övriga examinerande inslag i kursen ex. rapport/inlämningsuppgifter eller seminarier gäller inte motsvarande begränsningar av antalet examinationstillfällen.

VFU-tillfälle 1

 1. När du för första gången erhållit underkänt betyg på de verksamhetsförlagda delarna av en VFU-kurs ska examinator och/eller kursansvarig lärare på institutionen genomföra ett uppföljande samtal med dig. Samtalet ska dokumenteras skriftligt och framför allt fokusera på vilka kursmål som du inte uppnått samt vad och på vilket sätt du behöver träna för att uppnå godkänt resultat. 
 2. Dokumentationen undertecknas av examinator och/eller kursansvarig och du får en kopia av dokumentet. Dokumentet arkiveras vid kursansvarig institution.
 3. Tänk på att Lärarhögskolans studievägledning alltid finns som stöd för dig!

VFU-tillfälle 2

 1. Beställning av VFU-tillfälle 2 får inte ske innan du haft en uppföljning med examinator, se punkt 1 ovan. Inom vissa utbildningar ordnar du själv din VFU-placering men även här ska uppföljning vara genomförd
 2. Om du för andra gången erhåller underkänt betyg på de verksamhetsförlagda delarna på samma VFU-kurs ska examinator och/eller kursansvarig lärare på institutionen genomföra ett ytterligare uppföljande samtal med dig. Samtalet, som ska dokumenteras skriftligt, ska fokusera på vilka kursmål som du inte uppnått.
 3. Dokumentationen undertecknas av examinator och/eller kursansvarig och du får en kopia av dokumentet. Dokumentationen från det uppföljande samtalet ska arkiveras vid institutionen. Examinator och/eller kursansvarig ska också informera dig om möjligheten att ansöka om ett tredje examinationstillfälle och processen för detta. Tänk på att Lärarhögskolans studievägledning alltid finns som stöd för dig!

Ansökan om ett tredje VFU-tillfälle

 1. Observera att det är du som student som ansöker om ett tredje examinationstillfälle. Detta sker på en särskild blankett som finns tillgänglig genom Lärarhögskolans studievägledare. Tänk på att du i ansökan ska skicka med kopior på dokumentation från uppföljning mellan dig och examinator efter respektive underkänt kurstillfälle samt övrig dokumentation av relevans för ärendet (exempelvis sjukintyg).
 2. Ifylld ansökan skickar du till ansvarig utbildningsledare vid Lärarhögskolan.

VFU-tillfälle 3 – efter ansökan inkommit

 1. Efter att din ansökan inkommit till Lärarhögskolans kansli kommer du att kallas till möte för att diskutera din ansökan och dina skäl för ett positivt beslut om ett eventuellt VFU-tillfälle 3.
  I mötet deltar du som ansökande student, examinator/kursansvarig lärare och ansvarig utbildningsledare. Du får ta med ytterligare en person t.ex. representant för Studentkåren, om du önskar. Vid behov kan även studievägledare och VFU-samordnare delta i mötet.

Skäl för ett positivt beslut om ett eventuellt VFU-tillfälle 3 kan utgöras av t ex att:

 • Du har blivit felaktigt behandlad.
 • Du har på grund av omständigheter som står utanför din egen kontroll inte haft förutsättningar att genomföra sin VFU med godkänt resultat.
 1. Efter mötet fattas beslut om det finns särskilda skäl för att du ska beviljas ett eventuellt VFU-tillfälle 3 vid föreståndarens beslutsmöte.
 2. Beslut från föreståndarens beslutsmöte meddelas till dig via ansvarig utbildningsledare.
 3. Om du får ett positivt föreståndarbeslut bokar Lärarhögskolans kansli en VFU-placering. Inom de utbildningar som medger att studenten ordnar egen VFU-placering, ges studenten möjlighet att ombesörja detta.   


Ett VFU-tillfälle 4 kan inte beviljas.

Ta reda på din praktikplacering

I studieplansverktyget kan studenten se sin studiegång och praktikplacering.

I studieplansverktyget finns bland annat kursnamn, kurskod, uppgifter om praktikperiod, antal praktikdagar, namn på skola och kontaktuppgifter till praktikhandledare. Målsättningen är att studenten ska få veta sin placering i så god tid som möjligt, gärna fyra veckor innan praktikperioden påbörjas.

När studenten fått besked om sin praktikplacering ansvarar denne för att kontakta handledaren. Studenten kan med fördel besöka skolans/arbetsplatsens hemsida för mer information om verksamheten.

Som framgår av namnet är Studieplansverktyget ett planeringsverktyg. Den studerande måste via antagning.se senast den 15 april resp. 15 oktober anmäla sig till kommande termins kurser och sedan även tacka ja till en erbjuden studieplats och registrera sig enligt anvisningar för att få gå kurserna.

Logga in i studieplansverktyget som student

Logga in på antagning.se

Boende- och reseersättningar

Studenter kan ansöka om ersättning för resor och dubbelt boende under praktiken. Det är viktigt att studenten tar reda på vilka regler som gäller inför praktikperioden för att kunna få ansökan beviljad.

Mer information om rese- och boendeersättning

Umeå universitets regelverk

Behörighetskrav

Behörighetskraven för att få genomföra praktikkurserna finns i respektive kursplan:

Praktik termin 3
Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik: Kursplan

Praktik termin 6
Karriärvägledningens praktik: Kursplan

Observera att det är viktigt att uppfylla behörighetskravet innan kursstart för att kunna påbörja praktiken. Åtgärda eventuella rester innan kursstart!

Försäkring

Studenter vid ett svenskt universitet eller högskola är försäkrade under skoltid samt under resan till och från skolan/arbetsplatsen. Försäkringen är gratis för studenter.

Läs mer om Kammarkollegiets försäkring

Utbytespraktik

Läs mer om dina möjligheter att göra praktik utomlands.

Tillgodoräknande av yrkeserfarenhet

Studenter kan ansöka om tillgodoräknande av praktik om de har yrkeserfarenhet i relevant verksamhet i det ämne de är antagna till i vissa program. Mer information om detta i länken nedan.

Blankett och information angående tillgodoräknande

Senast uppdaterad: 2023-11-13