Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vanliga frågor och svar om VFU

Den här sidan ger dig som är student svar på de vanligaste frågorna som rör VFU.

Hur mycket VFU har en student under sin utbildning?

Utbildningen innehåller 30 hp VFU, vilket motsvarar ungefär 20 veckors VFU. En student har VFU under tre eller fem perioder, beroende på vilket program man är antagen till

Vad ska jag göra på VFU?

Studenter ska under sin VFU få erfarenhet av lärararbetet i sin helhet. Det innebär att studenten så långt det är möjlligt ska arbeta under samma villkor som tillsvidareanställda lärare, genom att tex delta i arbetslagsträffar och personalmöten. För varje kurs ska finnas en studieguide eller ett PM som beskriver målen med VFU:n. Kontakta kursansvarig så får du denna information.

När ska jag göra VFU?

Kursansvarig kommer att ge dig information om vilka veckor du ska göra VFU. Du kan också logga in i valwebben för att se vilken period din VFU är förlagd till.

Hur kan jag förbereda mig inför min VFU?

Kontakta din lokala VFU-handledare i god tid inför VFU-perioden och kom överens om när ni ska träffas första gången. Studera kursens kursplan och studieguide/PM där VFU:n beskrivs. Om du gjort VFU tidigare - studera underlaget för bedömning av VFU och de utvecklingsområden som noterades där. Du måste också beställa ett registerutdrag ur polisens belastningsregister i god tid inför din VFU (läs mer om det nedan).

Hur bedöms och examineras min VFU?

Det är kursansvarig på universitetet som examinerar dig och beslutar vilket betyg du ska få på kursen/VFU. Den lokala VFU-handledaren fyller i ett bedömningsunderlag som skickas till kursansvarig, som vägs samman med andra underlag inför betygssättningen.

Varför ska en universitetslärare besöka mig under min VFU?

Besöket har flera syften. Det kan vara ett examinerande besök men besöket kan också syfta till att handleda dig under din VFU.

Får man som student välja på vilken skola man ska göra sin VFU?

Nej, du får inte välja skola själv eller ordna VFU-plats på egen hand. VFU-placeringen ansvarar Lärarhögskolan och samordnare i kommunerna för.

Får man som student ordna VFU-placering själv?

Nej, studenter som läser vid lärarprogrammet får inte ordna VFU på egen hand.

Hur får jag veta min VFU-placering?


Din VFU-placering meddelas via Studieplansverktyget/Valwebben.

Var får jag göra VFU?

För VFU har Lärarhögskolan avtal med skolor/förskolor i Västerbottens län samt Örnsköldsviks kommun. Förteckning över skolor/förskolor där lärarstudenter genomför VFU.

Vad betyder VFU på en övningsskola eller övningsförskola?

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har avtal med ett antal skolor och förskolor där studenten gör sin VFU. Detta samarbete är en del av en försöksverksamhet där speciella skolor och förskolor ingår, minst hälften av studenterna kommer att ha sin VFU på dessa övningsskolor och övningsförskolor.
Informationen här riktar sig främst till studerande vid utbildningar som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen med inriktning mot F-3 och 4-6 samt ämneslärarexamen. Informationen syftar till att förtydliga vad det innebär för dig som studerande att delta i försöksverksamheten med övningsskolor eller övningsförskolor inom VFU.

Som student kan det innebära:

• Du kommer att genomföra din VFU tillsammans med några andra studenter.
• Gemensamma möten eller seminarier arrangeras på skolan
• Ni får möjligheter att ge och få feedback på varandras lektioner.
• Du kan få hålla lektioner hos annan lärare än din handledare.
• Övningsskolan eller övningsförskolan har fått utbildning i handledarrollen.


VFUn i övningsskolor eller övningsförskolor kommer att hålla samma kvalitet och omfattning som den ordinarie verksamheten. Vid fördelning av VFU-platser kommer Lärarhögskolan vid Umeå universitet att i första hand använda de platser som finns inom övningsskolorna och övningsförskolorna

 

Får jag ersättning för resor och boende?

Här finns information om rese- eller bostadsbidrag. Innan VFU-periodens start bör du kontakta ansvarig handläggare för att ta reda på om om du har rätt till ersättning.

Vad händer om jag blir sjuk eller av annan anledning är frånvarande under min VFU?
Har du varit frånvarande, ska du kontakta din handledare på din VFU-plats, samt kursansvarig lärare, för att diskutera möjligheten att ta igen frånvarodagarna, vid ett annat tillfälle.

Vad händer om jag blir underkänd på min VFU?


Då har du rätt att göra en ny VFU-period. Längden på perioden beslutas av kursansvarig.

Får jag göra min VFU utomlands?

Ja, du kan göra delar av din utbildning utanför Sverige. Läs mer på hemsidorna om studier och VFU utomlands.

Varför ska jag visa upp ett utdrag ur brottsregistret?

Riksdagen har beslutat att from 1 april 2008 ska lärarstudenter som genomför VFU genomgå en registerkontroll. Du måste därför i god tid inför din VFU beställa ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget ska du visa för rektor (eller motsvarande) på den skola där du ska göra din VFU. Utdraget får vara högst ett år gammalt. Blankett för begäran om registerutdrag från belastningsregistret. OBS! Det måste vara ett svenskt utdrag enligt ovan.