"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogrammet i Life Science, 180 hp

För dig som är antagen

Om programmet

Som kemist och molekylärbiologi kan du bland annat utveckla läkemedel och vacciner, ta fram nya rättsmedicinska tekniker eller förädla växter. Utbildningen täcker ett brett område inom kemi och molekylärbiologi. Dina lärare har direkt anknytning till aktuell forskning inom bland annat mikrobiologi, medicinsk-, biologisk- och miljökemi, infektionsmedicin och växtmolekylärbiologi.

Så läser du

Kandidatprogrammet i Life Science är ett treårigt program. Första året av utbildningen innehåller kurser i kemi där den inledande kursen, biologisk kemi, belyser olika molekylärbiologiska tillämpningar av kemiska metoder. Andra året utgörs av kurser i molekylärbiologi. Tredje året ges möjlighet att läsa ytterligare kurser i kemi och/eller molekylärbiologi motsvarande 45 högskolepoäng. Alternativt kan man under denna period i stället bredda sina kunskaper genom att läsa kurser inom valfritt område. Kandidatprogrammet avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng i kemi eller molekylärbiologi.

Kurserna under hela utbildningen läses på helfart. Undervisningen omfattar såväl föreläsningar, lektioner, gruppdiskussioner som laborativa moment. Dessutom sker handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Laborationerna är obligatoriska och redovisas skriftligt och/eller muntligt. Även vissa andra moment kan obligatorieläggas. Studierna förutsätts bedrivas på heltid. En arbetsvecka omfattar normalt cirka 25 timmar schemalagd undervisning medan 15 timmar ägnas åt egna studier. All kurslitteratur och undervisning är på engelska.
Studerande som följer programmet är garanterad plats på baskurser inom programmet samt på valbara kurser i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. För att en student ska vara behörig till en kurs måste dess förkunskapskrav vara uppfyllda. En student som ej uppfyller förkunskapskraven kan medges dispens.

En studerande som under första året på programmet inte blivit godkänd på de kurser som är förkunskapskrav för kurserna under hösten år 2 måste i samråd med programstudievägledaren finna en individuell lösning för att få fortsätta studierna. Motsvarande gäller inför vårterminen år 2.

Naturvetenskaplig kandidatexamen i kemi respektive molekylärbiologi ger behörighet till Masterprogrammet i kemi respektive molekylärbiologi vid Umeå universitet. Naturvetenskaplig kandidatexamen i molekylärbiologi ger dessutom behörighet till Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet.

Blockschema

År 1

Biologisk kemi 15 hp
Kemins grunder 15 hp
Bioorganisk kemi 15 hp
Kemins grunder 15 hp
Biokemi 15 hp

År 2

Mikrobiologi och basal molekylärbiologi 15 hp
Basal och molekylär genetik 15 hp
Cellbiologi 15 hp
Zoo- och växtfysiologi 15 hp

År 3

Breddning och fördjupning genom valbara/fria kurser 45 hp
Examensarbete inom kemi eller molekylärbiologi 15 hp

 

 

Programansvarig Kandidatprogrammet i Life Science

Erik Chorell, biträdande universitetslektor
090-786 93 29
erik.chorell@umu.se

Senast uppdaterad: 2022-09-09