Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Före utbytesstudierna

Du ansöker om att få åka på utbytesstudier till ett av de värduniversitet som ditt program har avtal med.

För att den studerande ska bli beviljad att få delta i ett internationellt utbyte som utbytesstudent krävs följande:

 • Komplett ansökan inlämnad i tid om utbytesstudier.
 • Den studerande ska ha uppnått godkända studieresultat avseende teoretiska kunskaper, kliniska prestationer och klinisk mognad, på tandläkarprogrammet till och med termin 7, på tandhygienistprogrammet till och med termin 3, samt tandteknikerprogrammet till och med termin 5.
 • Programrådet för odontologisk utbildning (PRO) tar beslut om nominering av den studerande. Endast den som PRO nominerat till ett värduniversitet har rätt att ansöka till detta universitet inom ramen för utbytesprogrammet. Utbytesstudierna bör ligga inom ramen för de befintliga avtalen. Programrådet avslår ansökan om UD avråder resa till landet.
 • Kursansvariga lärare på tandläkarprogrammet termin 8 ska godkänna tillgodoräknanden av utlandsstudierna i den svenska utbildningen. Kursansvariga lärare på tandhygienistprogrammet termin 4 ska godkänna tillgodoräknade. Kursansvariga på tandteknikerprogrammet termin 6 ska godkänna tillgodoräknande.
 • Värduniversitetet ska ha möjlighet att ordna studieplats.

Om antalet platser är färre än antalet sökande bedöms studenten utifrån följande:

 • Ovanstående kriterier ska vara uppfyllda.
 • Studentens ska ha dokumenterat goda språkkunskaper.
 • Studenten ska ha visat intresse för internationalisering exempelvis; "buddy" i Umeå universitets "Buddy programme" för internationella studenter, delaktighet som värdkamrat till inresande utbytesstudenter till institutionen.
 • Studentens ska ha en tydlig motivering till utbytet.
 • Om ytterligare särskiljning behövs sker lottning
 • Den studerandes ansökan till värduniversitet

Den student som nominerats av PRO att göra utbytesstudier ska därefter göra en egen on-line ansökan till värduniversitetet. Aktuella ansökningshandlingar inklusive deadlines hittar studenten på värduniversitetets webbsidor. Via on-line ansökan söker studenten även bostad. När studenten antas till värduniversitetet får hen en bekräftelse från värduniversitetet om antagning;

Acceptance letter for Erasmus+ Student

Tillbakadragande av ansökan

Om en student har nominerats för utbytesstudier och inte uppfyller urvalskriterierna i slutet på terminen före utresa ska studenten meddelas så snart som möjligt om ett tillbakadragande av ansökan om utbytesstudier.

Säkerställa lärandemål vid utbyte

Vid utformningen av internationella utbyten vid tandläkarprogrammet måste det säkerställas att de nationella och lokala lärandemålen uppnås. De nationella målen fastställs i Högskoleförordningen och de lokala målen i utbildningsplanerna för de tre programmen. Målen bryts sedan ned till kursmål i kursplanerna. Utbyten som ska erbjudas via universitetet ska hålla hög kvalitet. Utbildningen vid det mottagande universitetet ska vara jämförbar med Umu:s för att alla lärandemål ska uppnås. Huvudregeln är att examinerande moment ska genomföras av Umu och att examinerande moment under utbytesstudierna sker vid samma tidpunkt som studenterna i Umeå examineras.

För att säkerställa att lärandemålen uppnås för den studerande under utbytesstudierna upprättas "Learning agreement". Om ändringar sker i förhållande till "Learning agreement before mobility" ska "Learning agreement during mobility" och "Learning agreement after mobility" fyllas i.

 • "Learning agreement"
 • "Dokument för student och kursgivare inför och efter studentens utbytesstudier"

Den studerande överenskommer tillsammans med respektive kursansvarig om vilka moment som behöver göras för att uppnå godkänt resultat på kursen. Vid hemkomst efter utbytet går studenten tillsammans med respektive kursgivare igenom att förväntat studieresultat nåtts. Därefter registrerar studieadministratör kursresultaten i Ladok.

Försäkring

Umu har tecknat avtal om samlingsförsäkring med Kammarkollegiet för studenter som genomför utbytesstudier.

Utresande utbytesstudent omfattas av Kammarkollegiets samlingsförsäkring "Student UT" under förutsättning att avtal har tecknats mellan Umu och det utländska lärosätet. Detta styrks genom ett särskilt utfärdat "Medical Insurance Card" (MIC) från Kammarkollegiet. MIC erhåller studenten från studieadministratören. Försäkringen gäller resa till och från samt under vistelsen i utbyteslandet. Studenten ska se även se över sitt eget försäkringsskydd, om studenten planerar att åka till något annat land under utbytesperioden.

För dig som gör utbyte inom Europa: Glöm inte att ta med dig det europeiska försäkringskortet. Detta beställer du från Försäkringskassan.

Smittskydd

Den studerande ska göra medicinsk kontroll för smittskydd inför utresan och efter utbytesstudierna. Provtagning gäller följande smittskyddskontroll:

 • MRSA: prov tas på infektionskliniken, NUS.
 • Tuberkulos: studenten ska vara vaccinerad. Immunitet ska kontrolleras.
 • Hepatit B: studenten skall vara vaccinerad.
 • 1. Sista ansökningsdag

  1 mars: sista inlämningsdag för ansökan om utbytesstudier under höstterminen. Önskad studieort anges. 1 september: sista inlämningsdag för ansökan om utbytesstudier under vårterminen. Önskad studieort anges.

  Studenten fyller i:

  Med ansökan bifogas följande dokument:

  • CV
  • Ladokutdrag
  • Dokumenterade språkkunskaper
  • Personligt motivationsbrev
  • Eventuellt deltagande i Umeå universitets "Buddy programme".

  Ansökan skickas in till internationella kontaktpersonen på institutionen.
  Internationella kontaktpersonen meddelar PRO vilka studenter som ansökt.

  Fäll ihop
 • 2. Nominering

  PRO tar beslut om nominering.

  Fäll ihop
 • 3. Besked

  1 april: besked till samtliga studenter som sökt om utbytesstudier för höstterminen om deras ansökan tillstyrkts eller inte. 1 oktober: besked till samtliga studenter som sökt om utbytesstudier för vårterminen om deras ansökan tillstyrkts eller inte.

  Beskedet är preliminärt eftersom all måluppfyllelse av lärandemål inte är klart för termin 7, Tandläkarprogrammet.

  Beskedet är preliminärt eftersom all måluppfyllelse av lärandemål inte är klart för termin 3, Tandhygienistprogrammet.

  Fäll ihop
 • 5. Upprätta ”Learning agreement”

  Student tillsammans med Internationella kontaktpersonen upprättar ett Learning agreement för att säkerställa att lärandemålen uppnås för den studerande under utbytesstudierna.

  Fäll ihop
 • 6. Ansökan till värduniversitetet

  Omkring 15 april eller 15 oktober.

  Studenten gör on-line ansökan till värduniversitetet. Aktuella ansökningshandlingar inklusive deadlines hittar studenten på värduniversitetets webbsidor. OBS! olika datum till olika värduniversitet. Via on-line ansökan söker studenten även bostad.

  Fäll ihop
 • 7. Besked från värduniversitetet

  Studenten får besked från värduniversitetet med bekräftelse om antagning: "Acceptance letter for Erasmus+ Student"

  Fäll ihop
 • 8. Slutligt besked från institutionen till studenten

  Slutet av maj eller slutet av november.

  Studenten får slutligt besked om utbytesstudier beviljats eller inte, vilket grundar sig på måluppfyllelse av lärandemål. Om den studerande av kursansvariga på kurser som infaller under utbytesperioden bedöms riskera att inte klara kurskraven på grund av frånvaron kommer resan att avslås. PRO skickar ett beslut till studenten.

  Fäll ihop
 • 9. Inloggning Canvas

  Studenten får via International Office (IO) tillgång till inloggning med inlämningsmapp på Canvas.

  Fäll ihop
 • 10. Ansökningsprocess på Canvas

  Studenten följer anvisningar för ansökningsprocessen på Canvas. Dokument som ska laddas upp i inlämningsmappen är:

  • Stipendieansökan
  • "Acceptance letter for Erasmus+ Student"
  • "Learning agreement before mobility"
  • Intyg om eventuell tidigare anställning vid universitetet. Studenten undantas från regeln (rektors beslut 2009-10-20) om att stipendium inte får utbetalas till någon som under den närmast föregående tvåårsperioden mottagit lön från Umeå universitet.
  Fäll ihop
 • 11. Lämna in ansökningsdokumentation

  Studenten skickar samtliga dokument till internationella kontaktpersonen. Internationella kontaktpersonen godkänner ansökan. Efter accepterad ansökan betalas resebidraget ut.

  Fäll ihop
 • 12. Detaljplanering utbytesstudier

  Studenten gör en terminsplanering tillsammans med internationella kontaktpersonen och studieadministratör.

  • "Learning agreement before mobility"
  • "Dokument för student och kursgivare inför och efter studentens utbytesstudier"

  Ifyllda dokumenten skickas till internationella kontaktpersonen. Studenten kontaktar handledare för valbar kurs. Ifyllt underlag för valbar kurs skickas till studieadministratör.

  Fäll ihop
 • 13. Smittskyddskontroll

  Studenten ordnar kontroll av smittskydd för MRSA, Tuberkulos och Hepatit B. Dokumenteringen skickas till internationella kontaktpersonen. Studenten tar även med sig dokumenterat smittskydd till värduniversitetet.

  Fäll ihop
 • 14. Försäkring

  "Medical Insurance Card" (MIC) skrivs ut till studenten av studieadministratör. Studenten ser även över sitt personliga reseskydd via sin hemförsäkring.

  Fäll ihop
 • 15. Kontaktformulär

  Studenten skickar ifyllt "Kontaktformulär "till internationella kontaktpersonen.

  Fäll ihop
 • 16. Datum för ut- och hemresa

  Student skickar datum för utresa och hemresa till internationella kontaktpersonen.

  Fäll ihop
 • 17. Avresa

  Tidpunkt för utresa meddelas till internationella kontaktpersonen.

  Fäll ihop