Hoppa direkt till innehållet
printicon

Skador och försäkringar

Studenter och doktorander omfattas av Kammarkollegiets Personskadeförsäkring för studenter. Den gäller både för studenter som är bosatta i Sverige och för studenter som kommer hit från utlandet och studera

Personskadeförsäkring

Studenter och doktorander omfattas av Kammarkollegiets Personskadeförsäkring för studenter. Den gäller både för studenter som är bosatta i Sverige och för studenter som kommer hit från utlandet och studerar. Försäkringen gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Den gäller bara i Sverige.

Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta. Eftersom försäkringen bara gäller under skoltid är det viktigt att du också har ett eget personskadeskydd som gäller under fritid då de flesta olyckshändelser inträffar.

Som komplettering har universitetet tecknat frivilliga försäkringar som omfattar samtliga utländska utbytesstudenter vid Umeå universitet och studenter som studerar eller praktiserar utomlands enligt ett utbytesavtal (se även Inför avresan - länk under Studera utomlands).

Anmäl olycksfall

Olycksfall under studietiden eller under färd till och från universitetet ska du anmäla som arbetsskada. Även risk för sjukdom genom smitta ska anmälas, om du till exempel sticker dig på en kanyl som kan vara smittad.

Rutin för anmälan av arbetsskada hittar du på sidan om arbetsmiljö

Olyckstillbud

Ett olyckstillbud är en plötslig händelse som kunnat leda till personskada. Att anmäla ett tillbud till ansvarig är viktigt för att förebygga arbetsmiljöskador. 

Anmäl olyckstillbud

Blankett för tillbudsrapportering ska fyllas i och skickas till Arbetsmiljösamordnaren på Lokalförsörjningsenheten.

Blankett tillbudsanmälan