Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Avsteg från gängse urvalsgrunder

Avsteg från gängse urvalsgrunder kan du söka om du har särskilda skäl och den behörighet som utbildningen kräver. I undantagsfall kan en sökande medges avsteg från gängse urvalsgrunder. Det kan vara medicinska eller sociala skäl eller att den sökande har en kvalificerad utbildning eller annan särskilt värdefull erfarenhet. Skälen prövas från fall till fall. Avsteg från gängse urvalsgrunder beviljas i mycket begränsad omfattning då det betyder att du beviljas förtur till utbildningen.

För att du ska kunna antas med avsteg från gängse urvalsgrunder måste du ha den grundläggande och eventuella särskilda behörighet som krävs för utbildningen du söker.

Vilka skäl kan jag basera min ansökan på?

Du kan ha medicinska eller sociala skäl som påverkat din möjlighet att konkurrera om en plats på den utbildning du söker. Det kan handla om allvarlig sjukdom, långvarig sjukhusvistelse, besvärlig medicinering, svåra hem- eller familjeförhållanden eller liknande som har haft en negativ påverkan på dina gymnasiestudier.

Kvalificerade meriter kan innebära att du har tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller annat som innebär att du har särskilda förutsättningar för utbildningen.

Vad ska ansökan innehålla?

Med ansökan ska du bifoga:

  • intyg från läkare, psykolog, kurator, audionom, utbildare eller motsvarande. Kopior ska vara vidimerade av två personer med namn och telefonnummer, och
  • en motivering till din ansökan.

Vad krävs för att jag ska ha möjlighet att beviljas avsteg från gängse urvalsgrunder?

Skälen som du baserar din ansökan på är nästan aldrig identiska med någon annans, och varje ansökan bedöms individuellt. Vid bedömningen av medicinska/sociala skäl tas även hänsyn till ditt meritvärde i förhållande till tidigare terminers antagningspoäng. Det går därför inte att säga på förhand om du kommer att beviljas avsteg från gängse urvalsgrunder eller inte.

Din ansökan kommer att prövas under förutsättning att du uppfyller behörighetskraven och att du skickar in din ansökan och intyg i tid (det vill säga senast sista anmälningsdag för aktuell utbildning). Sen ansökan behandlas inte.

Hur går processen till?

Varje inskickad ansökan, med tillhörande underlag, genomgår en avkodning (dvs inga personnummer, namn, kön eller liknande) och därefter diskuteras alla ansökningar i Antagningsrådets arbetsutskott i en neutral hantering vilket mynnar ut i förslag till beslut.

Vi sammanväger dina betyg och din ansökan om avsteg från gängse urvalsregler (särskilda skäl) med tillhörande underlag. Detta sker innan urval 1 inför varje terminsstart. Arbetsutskottet består av ordförande för antagningsrådet och Studentcentrum. Samtliga studentkårer är även inbjudna att delta med var sin representant. Det är områdeschef för antagningen som fattar beslut som läggs in i det nationella antagningssystemet genom ett meddelande till den sökande. De sökande som beviljas avsteg ges platsgaranti på sökt utbildning. Alla inkomma ansökningshandlingar förvaras inlåsta tills beslut är fattat och handlagt. Därefter överlämnas handlingarna till diariet. Alla bilagor förvaras under sekretess i diariet under ett år innan de gallras bort.

 

Hur får jag besked om beslut?

Du får ett meddelande i ditt antagningsbesked från Antagning.se om du beviljats avsteg från gängse urvalsgrunder. Inget separat beslut eller motivering skickas från Umeå universitet. Beslutet kan inte överklagas.

Ansökningsblankett, Avsteg från gängse urvalsgrunder.

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till vår personal på Infocenter, som sedan vidarebefordrar meddelandet till den som det berör.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.