Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

3D-modellering och siktanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: 3D Modelling and Visibility Analysis

Denna kursplan gäller: 2018-06-11 och tillsvidare

Kurskod: 2KG605

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2016-09-26

Reviderad av: Prefekten, 2018-05-31

Innehåll

Kursen behandlar 3D-visualisering av terräng baserat på olika slags höjddata, men även representation av byggda miljöer i 3D; i det senare fallet med CAD som ett inslag. För området relevanta analysmetoder, såsom olika former av siktanalys för att utvärdera effekter av befintlig och planerad bebyggelse, ingår också i kursens innehåll.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde, inklusive 15 ECTS i geografiska informationssystem (GIS).

Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisning på kursen ges huvudsakligen i form av övningar och seminarier, där studenterna förväntas delta aktivt. Relevanta genusperspektiv är integrerade i kursen. Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter som presenteras muntligen vid seminarier samt skriftliga rapporter. Slutbetyget baseras på den individuella prestationen vid examinationen.
För att kunna uppnå betygen A och B krävs att kursuppgifterna genomförs enligt den schemalagda tidplanen

Examination baserad på den kursplan som gällde då kursen genomfördes är garanterad upp till två år efter den första kursregistreringen på kursen.

Student som examinerats och därvid fått betyget ”Godkänd” har inte rätt att göra om examinationen för att försöka få ett högre betyg.

Det är inte möjligt att överklaga betyg, men en student har rätt att ifrågasätta betyget och/eller be om en annan examinators bedömning.

När en student har blivit underkänd vid två examinationstillfällen har studenten rätt att begära en annan examinator. En skriftlig begäran härom skall inlämnas till institutionens studierektor.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 6

  Kennedy Heather
  Introduction to 3D Data: Modeling with ArcGIS 3D Analyst and Google Earth
  John Wiley & Sons : 2009 :
  ISBN: 9780470381243
  Se bibliotekskatalogen Album

  Additional literature can be included according to the teachers´ recommendations.

 • Giltig från: 2019 vecka 49

  Kennedy Heather
  Introduction to 3D Data: Modeling with ArcGIS 3D Analyst and Google Earth
  John Wiley & Sons : 2009 :
  ISBN: 9780470381243
  Se bibliotekskatalogen Album

  Additional literature can be included according to the teachers´ recommendations.

 • Giltig från: 2018 vecka 24

  Kennedy Heather
  Introduction to 3D Data: Modeling with ArcGIS 3D Analyst and Google Earth
  John Wiley & Sons : 2009 :
  ISBN: 9780470381243
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tickoo S
  Exploring AutoCAD Map 3D 2017
  CADCIM Technologies, Schererville : 2016 :

  Additional literature can be included according to the teachers´ recommendations.