Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Service Design and Business Models in an Engineering Context

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5TF067

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Elektronik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Kursen består till största delen av ett individuellt genomfört projekt. I projektarbetet tillämpar studenten affärs- och ingenjörsmässiga kunskaper och arbetsmetoder för att utveckla en idé till ett tekniskt system. Projektiden kan komma från studenten själv eller från en kund. Arbetsgången omfattar hela affärsutvecklingskedjan från idé till presentation av prototyp och affärsplan. Arbetet planeras självständigt med hänsyn till tid och resurser och dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt. Kursen innehåller även föreläsningar/seminarier som ger insikt i entreprenörskap, hur man startar eget, idéutveckling, utveckling av affärsplan och affärsmodell, ekonomi, finansiering av produktutveckling, marknadsföring, karriärplanering, portfolioutveckling, nätverksuppbyggnad och prototypbyggnad.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 - självständigt bearbeta och analysera en teoretisk aspekt inom ett för kursen aktuellt valt område,
- ingående tillämpa ingenjörsmässiga och affärsmässiga kunskaper och färdigheter med ett helhetsperspektiv vid framtagning av en produkt eller ett system utgående från en affärsidé,
- specificera en produkt och ta fram en prototyp, en sk. minimun viable product,
- självständigt upprätta och följa en projektplan för ett avgränsat utvecklingsprojekt,
- tillämpa relevanta tekniker för kreativ idéutveckling,
- upprätta, värdera och redovisa en affärsplan, finansieringsstrategi och marknadsföringsplan för det valda projektet,
- formulera en karriärplan och en plan för att bygga upp ett personligt nätverk,
- utvärdera och kvalitetsbedöma en färdig produkt utifrån givna specifikationer,
- utvärdera och analysera projektet ur ett personligt karriärperspektiv,

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier som skall inkludera Matematik 22.5 hp samt minst 52.5 hp i något av huvudämnena Medieteknik, Datavetenskap, Energiteknik eller Fysik. I dessa huvudämnen skall dessutom minst 7.5 hp vara på avancerad nivå.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Gruppundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt och diskussioner. Eget arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker individuellt i form av
- en skriftlig teoriuppgift (hemtentamensuppgift) inom det valda temaområdet,
- ett litteraturseminarium med muntlig redovisning,
- ett projektarbete som redovisas fortlöpande i samband med 3-4 workshops under kursens gång. Om flera studenter genomför projektet tillsammans ska en individuell bedömning säkerställas.
- en slutredovisning i form av en minikonferens med individuell pitch samt en projektrapport.

Varje delmoment av examinationen bedöms med något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget G krävs att omdömet G har erhållits på samtliga delmoment av examinationen.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.