"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Aktuell utveckling inom Elektronik och medicinsk teknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Current Topic in Electronics and biomedical engineering

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5EL287

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-12-13

Innehåll

I kursen behandlas vetenskaplig metod, formulering av forskningsfrågor och hypoteser samt hur dokumentation och redovisning av vetenskapligt arbete går till inom aktuellt teknikområde. I kursen ges övning i sökning, tolkning och värdering av vetenskapliga källor. I kursen ingår en egen frågeställning kring aktuell forskning och utveckling inom teknikområdet samt redovisning av en kunskapsöversikt inom detta teknikområde.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- genomföra en metodanalys på vetenskapliga artiklar,
- kritiskt granska tekniska och vetenskapliga rapporter samt kunna göra en källkritisk analys,
- självständigt utföra en fördjupad kunskapsöversikt inom ett delområde av teknikområdet samt ur denna dra slutsatser om framsteg och trender inom detta delområde,
- presentera en kunskapsöversikt muntligt och skriftligt i artikelform.

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 45 hp i huvudområdet Elektronik eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i en studerandeaktiv arbetsform med många korta aktiviteter i form av analyser, reflektioner och eget skrivande. Lärarnas bidrag till undervisningen sker via lektioner och workshops. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt och aktuellt utveckling inom teknikområdet. Handledning ges i samband med workshops och som återkoppling på det egna skrivandet. Vid kursens slut genomförs en konferens där genomförda arbeten individuellt presenteras.

Examination

Kunskapsredovisningen sker muntligt och skriftligt genom följande aktiviteter:
- artikelanalyser,
- aktivt deltagande på workshops,
- reflektioner över kurslitteraturen,
- artikelskrivning,
- framställning av poster samt presentation vid en slutkonferens,
- kollegial granskning.
Samtliga av dessa aktiviteter bedöms och poängsätts. På kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), eller med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
För betyg 3 gäller att alla artikelanalyser och artikelskrivningen ska vara godkända, postern ska vara färdigställd och presenterad vid slutkonferensen och den kollegiala granskningen ska vara genomförd, vilket innebär ca 40% av de totalpoäng som man kan få på kursen. Förutom detta krävs godkända aktiviteter i en kombination av aktivt deltagande på workshops och reflektioner över kurslitteraturen, valfritt vilka, så att man uppnår minst 50% av kursens totalpoäng.
För betyg 4 gäller samma som för betyg 3 samt att man dessutom ska ha erhållit högre poäng genom fördjupade uppgifter på artikelanalysen eller på artikelskrivningen, poster och kollegial granskning, valfritt vilka, så att man uppnår minst 65% av kursens totalpoäng.
För betyg 5 gäller samma som för betyg 3 samt att man dessutom ska ha erhållit högre poäng genom fördjupade uppgifter på artikelanalysen eller på artikelskrivningen, poster och kollegial granskning, valfritt vilka, så att man uppnår minst 80% av kursens totalpoäng.
Den som godkänts på kursen får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.